Р Е Ш Е Н И Е

№ 42 16.04 2018 г. град Търговище

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд- гр.Търговище,
на шестнадесети март две хиляди и осемнадесета година,
в публично съдебно заседание, в следния състав:

Председател - Албена Стефанова
Секретар- Гергана Бачева,
като разгледа докладваното от председателя административно дело № 17 по описа за 2018 г. на съда, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда Глава десета, Раздел І от АПК, във връзка с чл.155, ал.2 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/.
Делото е образувано по жалба на Е.Р.Т., ЕГН-********** *** против Решение с рег.№1993р-25631/22.12.2017г., на Началника на РУ – Търговище за отнемане на разрешение за съхранение, носене и употреба на ООБ № 20150113439/07.04.2015г. за 2бр. късоцевно огнестрелно оръжие – пистолет „Берета 21А“, кал 22LR, № DAA233174 и пистолет „ ЧЗ 2075-Rami P“, кал.9х19, №А131049 и 7 бр. дългоцевно огнестрелно оръжие-усп. „Бюхак“, кал 12, №613, усп. „Тула“, кал 16, №142615, едноцевен гладкоцевен полуавтомат „Браунинг“, кал.12, № 113 MY10040,надц. „ИЖ-12“, кал.16, № P 23837, ловна карабина „Браунинг“, кал.30-06, № 311MW21515, ловна карабина „Крико“, кал. 243 WIN, №139713 и ловна карабина „Бърно ZKM-611, кал. 22WMR, №551508027.
В жалбата оспорващият излага доводи, обосноваващи, че оспореният акт е издаден при неправилно приложение на материалния закон предвид на това, че съгласно приложения текст на чл.182,ал.2,т.2 от ДОПК не съществува буква „б“. Навежда, че като физическо лице няма задължения, за което е представено удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК. Моли оспореното разрешение да бъде отменено като незаконосъобразно.
В съдебно заседание оспорващият Е.Р.Т., чрез процесуалният си представител адвокат Р.М. изразява становище, че Решението е издадено при неправилно приложение на закона. Навежда се, че задълженията са на ЮЛ и че оспорващият като физическо лице няма задължения, както и че не му е дадена възможност да се запознае с всички материали по преписката и да направи възражения.
Ответникът по оспорването – Началник РУ „Полиция” гр.Търговище, чрез процесуалния си представител гл.юрисконсулт Лиляна Жечева изцяло оспорва жалбата като неоснователна. Излага становище, че в хода на административното производство не е допуснато такова нарушение на процесуалните правила, което да е съществено. Счита, че са налице материалните предпоставки за издаване на оспореното решение като излага и становище, че в конкретния случай административният орган действа в условията на обвързана компетентност. Моли жалбата да бъде оставена без уважение като неоснователна.
От събраните по делото доказателства, съдът приема за установено от фактическа страна следното:
Съгласно постъпило в ОД на МВР-Търговище уведомление по чл.182, ал.2,т.2 б „б“ от ДОПК с изх. №С 170025-178-0026637/07.12.2017г. на публичен изпълнител при ТД на НАП, офис гр.Търговище, лицето Е.Р.Т. в качеството си на управляващ съдружник в „МИЗИЯ ЛОГИСТИКА“ ООД гр.Търговище има непогасени задължения в особено големи размери над 5000 лева по ЗДДС и КСО. С посочения документ е удостоверено, че задълженията не са погасени и че за същите няма предложено надлежно обезпечение.
В хода на административното производство е приложено Удостоверение с изх.№250201700382955/18.12.2017г. на ТД на НАП-Варна, офис Търговище съгласно което физическото лице Е.Р.Т. няма задължения.
Във връзка с така постъпилото уведомление с изх. №С 170025-178-0026637/07.12.2017г. от ТД на НАП до Е.Р.Т. е изготвено уведомление по чл.26, ал.1 и чл.34 от АПК. За изготвеното уведомление и започналото административно производство лицето Е.Р.Т. е уведомено от мл.експерт при РУ-Търговище Лазар Пеев Лазаров. За удостоверяването на тези обстоятелства е изготвена докладна записка с рег.№ 1993р-25450/20.12.2017г. до Началника на РУ-Търговище.
Въз основа на така постъпилото уведомление от ТД на НАП е издадено оспореното Решение. Като фактически констатации в решението е посочено настъпване на обстоятелства по чл.58, ал.1, т.3 от ЗОБВВПИ, а именно постъпило уведомление по чл.182, ал.2,т.2, б. „б“ от ДОПК. Като правни основания за издаване на оспореното Решение са посочени чл.153, т.6 и чл.155 от ЗОБВВПИ.
Решението е връчено лично на Е.Р.Т. на 04.01.2018г. Жалбата срещу посоченото решение е подадена от Е.Р.Т. *** на 11.01.2018г.
От приложеното по делото Разрешение № 20150113439/07.04.2015г. е видно, че същото е издадено от Началник на РУ – Търговище. С посоченото разрешение на Е.Р.Т. е разрешено да съхранява, носи и употребява, пистолет „Берета 21А“, пистолет „ ЧЗ 2075-Rami P“, дългоцевно огнестрелно оръжие-усп. „Бюхак“, едноцевен гладкоцевен полуавтомат „Браунинг“, ловна карабина „Браунинг“, ловна карабина „Крико“, ловна карабина „Бърно ZKM-611.
От изисканото и приложеното по делото удостоверение с вх. №425/13.03.2018г. / стр.26 / от ТД на НАП- Варна, офис Търговище по делото се установи, че към деня на издаване на оспореното Решение-22.12.2017г. дружество „МИЗИЯ ЛОГИСТИКА“ ООД гр.Търговище има установени и изискуеми публични задължения по изп.д.№1600007196/2016г., които са в размер на 280 839.98 лв., от които главница от 235 345.34 лева и лихви -45 494.64 лева. Съгласно посоченото удостоверение върху цялото търговско предприятие има учреден особен залог в полза на търговска банка и активите на дружеството не могат да послужат като годно обезпечение на гореизложените задължения.
Така установената фактическа обстановка се подкрепя от събраните по делото писмени доказателства.
При така установеното от фактическа страна, съдът приема жалбата за допустима по следните съображения:
Жалбата е подадена от надлежна страна при наличие на правен интерес, срещу административен акт, който подлежи на съдебно оспорване и при спазване на законния 14-дневен срок за обжалване.
По основателността на жалбата съдът, след като извърши проверка по чл.168 от АПК, прави следните правни изводи:
Оспореното решение е издадено от органа издал Разрешение за съхранение, носене и употреба на ООБ № 20150113439/07.04.2015г. и в тази връзка същото е издадено от материално и териториално компетентен орган, съгласно чл.155, ал.1 от ЗОБВВПИ. Оспореният акт съдържа в яснота фактическите и правни основания за своето издаване с оглед на което същият се намира в съответствие със законовите изисквания за форма и съдържание.
В хода на административното производство по издаване на оспореното решение не са допуснати такива процесуални нарушения, които да са съществени. С приложената по делото докладна записка, изготвена от служебно лице в кръга на неговите правомощия, съдът намира за доказано по делото, че оспорващият е бил надлежно уведомен за административното производство по издаване на оспореното Решение.
По делото безспорно се установи, че по отношение на дружество „МИЗИЯ ЛОГИСТИКА“ ООД гр.Търговище, на което оспорващият Е.Р.Т. се явява съдружник и управител е налице уведомление по чл.182, ал.2,т.2 от ДОПК за наличие на публично задължение над 5000 лева, за което не е представено обезпечение. Предвид това съдът намира, че е налице настъпване на обстоятелство по смисъла на чл.58 ал.1,т.3 от ЗОБВВПИ и че по отношение на оспорващия са налице материалните предпоставки за отнемане на разрешението по чл.155, ал.1 от ЗОБВВПИ. Целта на законодателят е да се мотивират лицата, които имат публични задължения, в това число и като представляващи ЮЛ да проведат така стопанската политика на ЮЛ, че да погасят тези задължения.
По изложените съображения съдът намира оспореният акт за издаден при правилно приложение на материалния закон и в съответствие с целта на закона.
На основание всичко гореизложено, съдът намира жалбата на Е.Р.Т. против Решение с рег.№1993р-25631/22.12.2017г., на Началника на РУ – Търговище за неоснователна и следва като такава същата да бъде отхвърлена.
По делото не са предявени претенции от страна на ответника по оспорването за присъждане на разноски с оглед на което съдът намира, че не следва да се произнася по въпроса за разноските.
Воден от горното и на основание чл.172, ал.2, пр.1 от АПК, съдът

Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Р.Т., ЕГН-********** *** против Решение с рег.№1993р-25631/22.12.2017г., на Началника на РУ – Търговище за отнемане на разрешение за съхранение, носене и употреба на ООБ № 20150113439/07.04.2015г. за 2бр. късоцевно огнестрелно оръжие – пистолет „Берета 21А“, кал 22LR, № DAA233174 и пистолет „ ЧЗ 2075-Rami P“, кал.9х19, №А131049 и 7 бр. дългоцевно огнестрелно оръжие-усп. „Бюхак“, кал 12, №613, усп. „Тула“, кал 16, №142615, едноцевен гладкоцевен полуавтомат „Браунинг“, кал.12, № 113 MY10040,надц. „ИЖ-12“, кал.16, № P 23837, ловна карабина „Браунинг“, кал.30-06, № 311MW21515, ловна карабина „Крико“, кал. 243 WIN, №139713 и ловна карабина „Бърно ZKM-611, кал. 22WMR, №551508027.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от неговото получаване.

Препис от решението да се изпрати на страните.

Председател:

Решението не е влязло в законна сила.