П Р О Т О К О Л

Година 2019 Град Търговище
Административен съд І състав
на дванадесети март Година 2019
в публично съдебно заседание, в следния състав:

Председател Красимира Тодорова
Секретар Гергана Бачева
сложи за разглеждане докладваното от Председателя
Ах. дело номер 17 по описа за 2019 година.
На именното повикване в 09.33 часа се явиха:
Жалбоподателят Б.Г.Й., редовно призован, не се явява и не се представлява. Постъпила е молба за отлагане на делото.
Ответникът Б. Б. Б. – мл. оперативен дежурен към ОД на МВР, РУ - Попово, редовно призован, се представлява от гл. юрк. Л. Ж., редовно упълномощена и приета от съда.
По даване ход на делото:
Юрк. Ж.: Уважаема госпожо Председател, моля да не се дава ход на делото и производството по същото да бъде прекратено, тъй като действието на приложената спрямо жалбоподателя ПАМ е прекратена след като е издадена заповедта. Веднага след проверката е сключена задължителна застраховка Гражданска отговорност, което е видно от справката от Гаранционния фонд и същата е представена в Районното управление-Попово. Като свидетелството за управление на моторно превозно средство е върнато на жалбоподателя, нещо, което той собственоръчно е удостоверил върху самата заповед. Мярката е отменена и няма правен интерес от обжалването на същата. Представям екземпляр от Заповед № 19-0321-00005/04.01.2019 г. на младши оперативен дежурен към ОДМВР Търговище, РУ-Попово с отбелязване, че час по-късно свидетелството за управление е върнато на жалбоподателя, както и справка от Гаранционен фонд за сключена гражданска отговорност на автомобил с ДКН ...

Предвид становището на процесуалния представител на административния орган и видно от представеното доказателство в днешното съдебно заседание, свидетелството за управление на моторно превозно средство е върнато на жалбоподателя.
Съгласно чл. 159, т. 4 от АПК когато няма правен интерес от оспорването, жалбата се оставя без разглеждане, а ако е образувано съдебно производство, същото се прекратява. Жалбоподателят няма правен интерес да обжалва, тъй като наложената му ПАМ е отменена. В случая са налице тези предпоставки, поради което жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а образуването дело-прекратено.
Водим от горното и на основание чл. 159, т. 4 от АПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И № 31:


ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.Г.Й. против Заповед №19-0321-000005 от 04.01.2019 г. на мл. оперативен дежурен към ОД на МВР, РУ Попово, като недопустима.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 17/2019г. по описа на АС - Търговище.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от днес за ответника по оспорването, а за жалбоподателя в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

ПРОТОКОЛЪТ изготвен в съдебно заседание, което приключи в 09.38 часа.

Председател:
Секретар:

Определението не е влязло в законна сила.