ОПРЕДЕЛЕНИЕ
 
28.08.2019 г. град Търговище
 
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД пети състав            
На двадесет и осми август година 2019
В закрито заседание в следния състав:
Председател: Иванка Иванова
 
Като разгледа докладваното от председателя Иванка Иванова АД № 174 по описа за 2019 година.
Производството е по реда на чл. 155 от АПК във вр. с чл. 76, ал. 5 от ЗЗО.
Делото е образувано по жалбата на „ИППДП – д-р ИПТ.“ ЕИК 125029637, представлявана от д-р ИПТ. – управител, с адрес на практиката: гр. Попово, обл. Търговище, ул. „Михаил Маджаров“ № 27, ел. адрес: bumbi4@mail.bg против заповед за налагане на санкции № РД-09-360/ 05.07.2019г. на зам. директора на РЗОК – Търговище.
Предвид на постъпила по делото молба за оттегляне на жалбата вх. № 1477/ 28.08.2019 г. съдът приема, че съдебното заседание по делото следва да бъде отменено, производството по делото следва да бъде прекратено, а жалба да бъде оставена без разглеждане.
Съгласно разпоредбата на чл. 155, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, при всяко положение на делото оспорващият може да оттегли оспорването или да се откаже от него изцяло или отчасти, а когато това се прави извън съдебно заседание, следва да се подаде писмена молба / арг.  чл. 155, ал. 3 АПК/.
С така направеното изявление, представляващо по същество десезиране на съда, са спазени реда и условията на  чл. 155, ал. 3, във вр. с чл. 155, ал. 1 АПК, поради което жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.
Воден от горното и на основание чл. 155, ал. 3 от АПК, съдът
 
ОПРЕДЕЛИ:
 
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ИППДП – д-р И.ПТ.“ ЕИК 125029637, представлявана от д-р И.ПТ. – управител, с адрес на практиката: гр. Попово, обл. Търговище, ул. „Михаил Маджаров“ № 27, ел. адрес: bumbi4@mail.bg против заповед за налагане на санкции № РД-09-360/ 05.07.2019г. на зам. директора на РЗОК – Търговище по АД № 174/ 2019 по описа на АС - Търговище.
ОТМЕНЯ съдебното заседание по делото за 01.10.2019 г. И ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 174/ 2019 по описа на АС - Търговище.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на Р.България в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните по делото, както и призованите свидетели за с.з. по делото.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Определението не е влязло в законна сила.