Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 56 19.04.2019 г. град Търговище
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
Административен съд- гр.Търговище, четвърти състав,
на деветнадесети март две хиляди и деветнадесета година,
в публично съдебно заседание, в следния  състав:
Председател -  Албена Стефанова
Секретар- Янка Ганчева,
като разгледа докладваното от председателя административно дело № 176 по описа за 2018 г. на съда, за да се произнесе, взе предвид следното: 
Производството е по реда на Глава десета, Раздел I от  АПК, във връзка с чл.76а, ал.4 от ЗЗО.
   Образувано по жалба на “Медицински център Солигена 2017” ООД,  ЕИК 204777258 със седалище и адрес на управление: гр.Търговище, ул. „Пирин” №16, представлявано от управителя д-р Кр Хр. П. против Писмена покана с  изх.№ 29 04 – 543/22.10.2018г. на Директора на РЗОК-Търговище, с която е разпоредено възстановяване на щета в размер на 2 255.34 лева, съставляваща стойността на допуснато превишаване на определените медико-диагостични дейности /МДД/, извън разрешените надвишения за II-ро тримесечие на 2018г.
         В жалбата се излагат доводи, обосноваващи неправилно приложение на материалния закон, в резултат на неправилно тълкуване и прилагане на разпоредбите на ЗЗО, НРД за МД за 2018г. и на сключения между страните индивидуален договор. Излагат се доводи, обосноваващи липса на мотиви в издадената покана и нарушение на чл.35 от АПК от страна на административния орган. Излага се становище, че нито в Протокола за неоснователно получени суми, нито в оспорената Писмена покана се съдържат данни във връзка с наличието на предпоставките за извършване на контрол от страна РЗОК, а именно дали е изчерпан определения по съответните параграфи тримесечен бюджет за стойност на МДД на национално ниво. Моли се оспорената покана да бъде отменена като незаконосъобразна. Претендира се присъждане на направените по делото разноски.
             В съдебно заседание оспорващото дружество се представлява от адвокат Ж.Д. от АК-Хасково, която поддържа жалбата на изложените в нея основания. Излага становище, че РЗОК-Търговище не е имала право да извършва контрол във връзка с изпълнението МДД през II-ро тримесечие на 2018г , тъй като не е изчерпан бюджетът на национално ниво, съгласно чл.48, ал.3 от ИД. Навежда, че поведението на лечебното заведение следва да бъде преценявано в годишен аспект.
Ответникът по оспорването – Директорът на РЗОК гр.Търговище в съдебно заседание чрез процесуалния си представител –юрисконсулт Ц.Й. изразява становище за неоснователност на жалбата. Представя писмени бележки, в които излага подробни доводи, обосноваващи законосъобразност на оспорената Покана. Моли оспорването по жалбата да бъде отхвърлено като неоснователно.  Претендира присъждане на  юрисконсултско възнаграждение.
От събраните по делото доказателства съдът приема за установено от фактическа страна следното:
Между Директора на РЗОК – Търговище и "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СОЛИГЕНА 2017" ООД, ЕИК 204777258 гр.Търговище на 03.05.2018г е сключен индивидуален договор/ИД/ № 250193/ 03.05.2018г. за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ от МЦ/ДКЦ.
 Със Заповед № РД 09-490/05.10.2018г. на Директора на РЗОК - Търговище е извършена тематична проверка по изпълнение на горепосочения индивидуален договор на изпълнителя "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СОЛИГЕНА 2017" ООД гр.Търговище представлявано от управителя д-р Кр.Хр.П.
Съставен е Протокол от 08.10.2018г. от извършената проверка, връчен на проверявания изпълнител на медицинска помощ на 08.10.2018г. и Протокол за неоснователно получени суми /ПНПС/ № 58/ 08.10.2018г., в който са установени суми, получени без правно основание в размер на 2 255,34 лв.
В 7-дневен срок, по направените констатации в Протокол за неоснователно получени суми № 58/ 08.10.2018г., е подадено Възражение с Вх. РЗОК № 29-04-531/15.10.2018г. от д- р Кр. П. - управител на "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СОЛИГЕНА 2017" ООД. Възражението е разгледано от комисия при РЗОК - Търговище, действаща на основание Заповед № РД - 18- 13/18.10.2018г. на Директора на РЗОК - Търговище. Комисията се е произнесла с мотивирано становище с вх. РЗОК № 93-00-976/18.10.2018г. до Директора на РЗОК - Търговище, съдържащо се в Протокол №4/18.10.2018г. С Уведомително писмо, с изх.РЗОК № 29-04-531/1/19.10.2018г., д-р Кр. Хр. П., в качеството и на управител на "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СОЛИГЕНА 2017" ООД, е уведомена, че подаденото от нея възражение, цитирано по-горе, не е прието за основателно, като са изложени подробни мотиви.
При проверка по изпълнение  на възложените брой СМД и стойност на медико-диагностични дейности (МДД), за II - ро тримесечие /на 2018 г. на изпълнителя,  било установено допуснато превишение от страна на ЛЗ на определената стойност за МДД (бланка МЗ-НЗОК № 4) извън рамките на допустимите.
За изпълнителя за второто тримесечие на 2018г. са определени 4433.00 лв. за  МДД (бл. МЗ-НЗОК №4). В случая било установено, че за II-ро  тримесечие на 2018г.”, изпълнителят на СИМП „Медицински център Солигена 2017" ООД е издал 7119,04 лв. направления за МДД (бл. МЗ-НЗОК №4), с което е превишил възложената му стойност за медико-диагностична дейност (бл. МЗ-НЗОК № 4), в това число и разрешените 10% надвишения и 15% надвишения със сумата както следва: 7119,04 лв. (издадени МДД) - 5541.25 , съставляващи/ определените 4433,00 лв. + 443,30 лв. (10 % надвишение) + 664,95 лв./15% надвишение/= 1577.79+ 677,55 лв. (15% за компенсиране от предходно тримесечие) = 2255.34 лв.
При така установеното на основание  76а, ал. 1 от 330 и чл. 55, ал.1 от ИД № 250193/03.05.2018 г. с НЗОК на изпълнителя на СИМП „Медицински център Солигена 2017" ООД е издадена от Директора на РЗОК-Търговище оспорената  Покана с  изх.№ 29 04 – 543/22.10.2018г. за възстановяване на НЗОК/ РЗОК стойността на допуснатото превишение на МДД (бл. МЗ-НЗОК № 4), извън разрешените надвишения, в размер на 2255,34 лв.
Поканата е получена от СИМП „Медицински център Солигена 2017" ООД на 24.10.2018г. Жалбата на лечебното заведение против посочената покана е подадена до Административен съд-Търговище на 26.10.2018г. с вх.№29-04-549, чрез административния орган.
Съгласно заключението по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза /ССЕ/ по делото се установи, че за за II-ро  тримесечие на 2018г.”, при определена стойност на МДД,бланка 4 от 4433 лв. изпълнителят на СИМП „Медицински център Солигена 2017" ООД е издал 7119,04 лв. направления за МДД (бл. МЗ-НЗОК №4, от които 75.53лв са изпълнени и заплатени в други РЗОК. Стойността на МДД,бланка 4 от 10% е в размер на 433.30, а от 15% е в размер на 664.96. Установи се, че остатъкът за компенсиране от предходното тримесечие е в размер на 677.55 лв. получено както следва / при определени 4517 за първото тримесечие х 15%= 677.55 лв./, а превишението на стойността на МДД, бланка 4 за второто тримесечие се явява в размер 2255,34 лв.
Съгласно заключението по допуснатата ССЕ определеният по съответните параграфи тримесечен бюджет за стойност на МДД на национално ниво за второ тримесечие на 2018г. не с изчерпан. От приложената към заключението таблица  е видно, че разпределените от РЗОК на изпълнителите на ПИМП и СИМП  стойности са в размер на 19 645 6449, а изпълнението от изпълнителите по отчета на РЗОК е в размер на 18 224 846 лв.От разпределените и изпълнени стойности за МДЦ бл.МЗ-НЗОК №4 за второ тримесечие на 2018г.за всички РЗОК е видна остатъчна разлика към края на второто тримесечие от 1 421 603./едни милион четиристотин двадесет и една хиляди шестстотин и три/лева. Съгласно ССЕ към края на второто тримесечие на 2018г. е имало излишък на средства на база предоставена информация по делото от НЗОК. С това определеният по съответните параграфи тримесечен бюджет/за второто тримесечие на 2018г./ за стойност на МДД на национално ниво не е изчерпан и към второто тримесечие на 2018г. не е нанесена щета на бюджета на НЗОК от изпълнителя СИМП „Медицински център Солигена 2017" ООД.
Съгласно заключението по ССЕ, към настоящия момент няма данни за изпълнените и изплатените за третото тримесечие на 2018г.МДД, като не се разполага с информация и за четвъртото тримесечие на 2018г. В съдебно заседание вещото лице допълни, че не може да се даде заключение за компенсиране на допуснатото от лечебното заведение надвишение за второто тримесечие на 2018г. в годишен аспект предвид на това, че не са налице данни за IV-то тримесечие. Вещото лице в съдебно заседание допълни, че в случай че през четвъртото тримесечие са останали пари допустимо е извършването на компенсация на надвишението в годишен аспект.
Така установената фактическа обстановка се подкрепя от събраните по делото писмени доказателства и от изготвеното по делото заключение по допуснатите съдебно – счетоводна експертиза.
При така установеното от фактическа страна  съдът намира жалбата за допустима по следните съображения:
 Жалбата е подадена в срок, срещу административен акт, подлежащ на самостоятелно съдебно оспорване, съгласно чл. чл.76а, ал.4 от ЗЗО, от надлежна страна и при наличие на правен интерес.
При разглеждане на жалбата по същество, съдът след като извърши проверка по чл.168 от АПК, прави следните правни изводи:
Оспорената Покана е издадена от компетентен орган, съгласно чл.76а, ал.3 от ЗЗО и  при спазване на процедурата по чл.76а ал.2 от ЗЗО. Оспорената Покана съдържа фактически и правни основания и съдът приема, че е налице спазване на законовите изисквания за форма и съдържание.
По отношение на съответствието на оспорения акт с материалния закон съдът намира следното:
Съгласно чл.202, ал.2 от Националния рамков договор 2018 за медицинските дейности  и чл.55 ал.3 от ИД № 250193/ 03.05.2018г „ Контрол върху надвишения брой СМД и стойност на МДД от изпълнителите на ПИМП и СИМП се извършва при изчерпване на определения  по съответните параграфи тримесечен бюджет за брой СМД и стойност на МДД на национално ниво.
По делото се установи, че определеният по съответните параграфи тримесечен бюджет/за второто тримесечие на 2018г./ за стойност на МДД на национално ниво не е изчерпан. При регламентирана възможност  за компенсиране на допуснатите надвишения от лечебните заведения през следващите тримесечия, в чл.8, ал.3 от Правилата за условията и реда за утвърждаване от НЗОК за всяка РЗОК и за всяко тримесечие към договорите с изпълнителите на извънболнична първична и на извънболнична специализирана медицинска помощ на броя на назначените специализирани медицински дейности и стойността на назначаваните медико- диагностични дейности  и при липса на данни по делото за бюджетите за третото и четвъртото тримесечие на 2018г., съдът намира за недоказано по делото от страна на административния орган, че на бюджета на НЗОК към второто тримесечие на 2018г. е нанесена щета от изпълнителя СИМП „Медицински център Солигена 2017" ООД.
Преценката за нанесена щета на бюджета на НЗОК следва да бъде направена на база годишен размер на предоставените на конкретния изпълнител на медицинска помощ стойност на МДД, тъй като разпределението на средствата се прави за годината (чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.4 от ЗБНЗОК за 201, и едва след това – по тримесечия за РЗОК и за конкретния ИМП. Превишението по тримесечия не отразява действителното фактическо положение в поведението на изпълнителя по договора, тъй като може да е налице превишение по тримесечия, което в крайна сметка да е било компенсирано в рамките на цялата година.При определяне на размера на нанесените на НЗОК щети следва да се изследва реализирана ли е икономия през друго тримесечие и извършена ли е била съответна компенсация на преразхода в рамките на отчетната година. Нарушението на формално основание за конкретно тримесечие е извън целта на закона -да не се превишава в крайна сметка бюджета на НЗОК за съответната година.
По изложените съображения, съдът намира оспорената Покана за преждевременно издадена, преди приключване на бюджетната година на РЗОК и при недоказана щета на бюджета на НЗОК за второто тримесецие в годишен аспект, с което приема същата за постановена при неправилно приложение на материалния закон.
На основание всичко гореизложено съдът намира Писмена покана с  изх.№ 29 04 – 543/22.10.2018г. на Директора на РЗОК-Търговище за незаконосъобразна и като такава следва същата да бъде отменена.
Предвид изхода от оспорването, на основание чл. 143, ал. 1 от АПК съдът намира, че на оспорващото дружество следва да бъдат присъдени направените разноски по делото в размер на 1174 лева,  съставляващи внесена държавна такса от 50 лв., депозити за вещо лице в размер на 424/130+294/ лв. и възнаграждението за един адвокат в размер на 700 лв.
Воден от горното и на основание чл.172, ал.2,пр.2 от АПК, съдът
 
Р  Е  Ш  И  :
 
ОТМЕНЯ  Писмена покана с  изх.№ 29 04 – 543/22.10.2018г. на Директора на РЗОК-Търговище, с която е разпоредено възстановяване на щета в размер на 2 255.34 лева, съставляваща стойността на допуснато превишаване на определените медико-диагостични дейности /МДД/, извън разрешените надвишения, за II-ро тримесечие на 2018г. 
ОСЪЖДА РЗОК гр. Търговище да заплати на Медицински център Солигена 2017” ООД,  ЕИК 204777258 със седалище и адрес на управление: гр.Търговище, ул. „Пирин” №16, представлявано от управителя д-р Кр Хр. П. сумата от 1174 лева /хиляда сто седемдесет и четири/ лева, разноски по делото.
 
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от неговото получаване.
Препис от Решението да се изпрати на страните.
 
Председател:

Решението не е влязло в законна сила.