Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 185   02.12.2019 г. град Търговище
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
Административен съд гр.Търговище,                   
На първи ноември две хиляди и деветнадесета година ,
в публично съдебно заседание, в следния  състав:
Председател -  Албена Стефанова
Секретар- Янка Ганчева,
като разгледа докладваното от председателя административно дело № 177 по описа за 2019 г. на съда, за да се произнесе, взе предвид следното:
 
Производството е по реда на Глава десета, раздел І от АПК, във връзка с чл.27, ал.4  от ЗУСЕСИФ.
Образувано е по жалба на Т.Б.П., ЕГН-********** *** срещу Решение №03-РД/2482 от 28.06.2019г. издадено от Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“-София за прекратяване на производство по оценка на Проектно предложение, подадено от  Т.Б.П. за финансово подпомагане по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6. „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програма за развитие на селските райони /ПРСР/ 2014-2020г.
 В жалбата като основания се излага противоречие с материалния закон и допуснато съществено нарушение на процесуалните правила. Излагат се подробни доводи,  обосноваващи, че лицето Т. Д. П. не носи качеството на втори ръководител на земеделското  стопанство на оспорващата по смисъла на пар.1,т.2 от ДР на Наредба №14/28.05.2015г. на МЗХ. В жалбата оспорващата П. излага твърдение, че сама организира всички агротехнически и търговски мероприятия, свързани със земеделското и стопанство. Излага становище, че е подписала уведомлението си за инвестиционно предложение лично и че не са налице създадени изкуствени условия за субсидиране. Излага доводи, че въведените в чл.38, ал.1,т.20 и в чл.42,т.16 изисквания на Наредба №14/28.05.2015г. на МЗХ относно наличието на втори ръководител на земеделското стопанство касаят периода след сключването на договора, като никъде в посочената Наредба не се регламентира такова изискване да е налице към момента на кандидатстване. Моли се оспореното решение да бъде отменено като незаконосъобразно и преписката да се изпрати на компетентния административен орган за ново произнасяне.
В съдебно заседание оспорващата не се явява и не изпраща представител.
Ответникът по оспорването – Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“-София в съдебно заседание не се явява лично. Представлява се от ст.юрисконсулт Т.С., която излага становище за неоснователност на жалбата. Излага подробни доводи обосноваващи законосъобразност на оспореното решение. Моли жалбата да бъде отхвърлена като неоснователна. Претендира присъждане на разноски.
 От събраните по делото доказателства, съдът приема за установено от фактическа страна следното:
Налице е открита Процедура чрез подбор на проектни предложения №ВGО6RDNP001 -6.001 по  подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програма за развитие на селските райони /2014-2021/ г, и на основание чл. 34, ал. 4, т. 2 от ЗУСЕСИФ  чл. 18, ал. 9, 1. 2 от  Постановление № 162 на Министерски съвет от 5 юли 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.
На 11.06.2018г. от страна на земеделски производител /ЗП/ Т.Б.П., ЕГН-********** *** е подадено уведомление №УИН-114 за инвестиционно  предложение – стопанисване на 20 788 дка, насаждения със сливи и кандидатстване за финансово подпомагане по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6. „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програма за развитие на селските райони /ПРСР/ 2014-2020г. Представен е и бизнес план.
Подаденото от Т.Б.П. уведомление/заявление за подпомагане не е допуснато до техническа и финансова оценка от Оценителна комисия за разглеждане на постъпили възражения по проектни предложения, назначена със Заповед  №03-РД/1661/08.05.219г. на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“-София, изменена със Заповед № 03-РД/1661816.05.2019г.
За недопускане до техническа и финансова оценка на проектното и предложение оспорващата  е уведомена  на 26.03.2019г. като на същата дата е изпратено и уведомително писмо по пощата с обратна разписка. Информация за недопускане на проекта и е качена и на страницата на ДФЗ, публикувана на 25.03.2019г.кандидата П. е подала възражения срещу недопускането на нейното проектно предложение. По възражението Комисията е излязла със становище, че същото е неоснователно.
С оспореното Решение №03-РД/2482 от 28.06.2019г. издадено от Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“-София производството по оценка на Проектно предложение, подадено от  Т.Б.П. за финансово подпомагане е прекратено със следните мотиви: Установените в хода па проверките данни обосновават извода, че са налице изкуствено създадени условия за субсидиране по смисъла на чл. 60 от Регламент 1306/2013. Обосновано е съмнение за опит за усвояване на средства, чрез създадена схема за изкуствено създадени условия, чрез участието на подставено лице, което не отговаря на условията и критериите за подпомагане. С оглед горепосочените факти и обстоятелства кандидатът с недопустим, съгласно т. 4.2 „Не се дава предимство, а даденото предимство се отнема в случаите, когато бъде установено, че кандидат за подпомагане е  създал изкуствено условията, необходими за получаване на това предимство, в противоречие с целите на европейското право и действащото законодателство в областта на селското стопанство и т. 5. „Не се подпомагат кандидати, при който е налице втори ръководител на земеделското стопанство“ от Условия за кандидатстване, утвърдени със Заповед №Д09-239 от 12,03,2018 г. и изменени със Заповед РД 09-270 от 26.03.2018г. Като фактически обстоятелства в Заповедта е изложено следното:  „…Фактическите обстоятелства, които водят до изкуствени условия, са именно връзката от правно, икономическо и/или лично естество между отделните кандидати. В този случай са налице изцяло изпълнена форма на умишлена координация между различните лица, установени в хода на извършените проверки, които се явяват кандидати по схема за подпомагане и упълномощено от тях лице, тъй като техните проекти са еднакви и между тях съществува географска, икономическа, правна и персонална връзка. Тези съществуващи връзки и отношения, имащи своето сходство, разкриват наличието на съгласувани действия за постигане на определена цел, несъответстваща на целите на самото финансиране със средства, отпускани от ДФ „Земеделие“. Прието е че в проектното предложение на кандидата П. и на други две лица лицето П. фигурира в договорите за наем на земеделска земя, че договорите са регистрирани с поредни номера с еднакво съдържание и на една и съща дата.
Оспореното Решение е съобщено на жалбоподателката П. на 03.07.2019г. съгласно приложените по делото официална извадка  от Опис 242Е /стр.331 от делото/ с дата на получаване 03.07.2019г., на „Български пощи“ ЕАД-София, ПС-Търговище. Жалбата на Т.Б.П. срещу оспореното решение е подадена по пощата на 10.07.2019г.
Съгласно приложения по делото договор №7 за консултантска услуга от 09.05.2017г. между Т. Д. П. и Т.Б.П. е налице сключен двустранен възмезден договор за услуга- консултантска дейност по изготвяне на проектно предложение по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6. „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програма за развитие на селските райони /ПРСР/ 2014-2020г. стр117 от преписката/. Налице е и пълномощно/ стр.120 от преписката/ от което е видно че Т. Д. П. е упълномощен от Т.Б.П. да я представлява пред всички държавни органи, ЮЛ и ФЛ като извършва от нейно име и за нейна сметка правни и фактически действия, включително и има право да сключва договори за аренда и наем със земеделски земи, находящи се в землището на гр.Антоново.
По делото е представен  единствено Договор №2936/26.05.2017г. за пренаемане на земеделска земя, сключен между Т.Б.П., чрез пълномощника и Т. Д. П. и „Бим Агро“ ЕООД гр.Търговище.
Така установената фактическа обстановка се подкрепя от събраните по делото  писмени доказателства.
 При така установеното, съдът намира жалбата за допустима по следните съображения:
 Жалбата е подадена в срок, срещу акт, подлежащ на съдебно оспорване.  Жалбата е подадена от надлежна страна - адресат на оспорения акт и при наличие на правен интерес.
При разглеждане на жалбата по същество съдът, прави следните правни изводи:
Оспореното Решение №03-РД/2482 от 28.06.2019г. е издадено от компетентен орган, но при съществено нарушение на изискванията за форма по следните съображения.
 В решението са изложени единствено изводи на административния орган. По преписката не е приложена Докладна записка № 05-2-250/6 от 13.03.2019г. Липсват конкретни фактически констатации на органа -  кои са другите две лица- кандидати, чийто договори за наем на земя са сключени чрез именно пълномощника Т. П.. Кои са по именно тези лица-кандидати, по същата схема за подпомагане, на които проектите са еднакви и по кои критерии  между същите съществува географска, икономическа, правна и дори персонална връзка. По делото не са ангажирани и доказателства за подадени заявления от други лица -кандидати с проектни предложения, за упълномощаването на тези лица на П., за сключването на каквито и да е договори на тези лица-кандидати  за наемане на земеделска земя. В тази връзка освен липсата на мотиви в оспорения акт, налице е и недоказаност на извода на органа относно наличието на съгласувани действия за постигане на определена цел, несъответстваща на целите на финансирането и наличието на изкуствено създадени условия за субсидиране по смисъла на чл. 60 от Регламент 1306/2013г.
По отношение на твърденията на административния орган за неспазване на т.5. „Не се подпомагат кандидати, при който е налице втори ръководител на земеделското стопанство“ от Условия за кандидатстване, утвърдени със Заповед №Д09-239 от 12,03,2018 г., съдът намира освен  че е налице липса на каквито и да е констатации на органа относно определянето на  лицето Т. П. като втори ръководител на земеделското стопанство, но и неправилно приложение на материалния закон по следните съображения:
В чл.38, ал.1, т.20 от Наредба № 14 от 28 май 2015 г. на МЗХ е въведено законодателно, че наличието на втори ръководител на земеделското стопанство през периода на изпълнение на бизнес плана с пречка за получаване на второто плащане по чл.10, ал.2 от Наредбата, а в чл.42, т.16 от  горепосочената Наредба  е разписано задължение на ползвателя на помощта да не назначава втори ръководител на земеделското си стопанство в срок до изтичане на 5 години от сключване на договора за предоставяне на финансовата помощ по мярката, Тези изисквания касаят периода след сключването на договор по марката. Никъде в приложимата нормативна уредба не е предвидено изискване към момента на кандидатстване  и преди подписването на договора, на какъвто етап се  намира заявлението на оспорващата в стопанството и да няма втори ръководител. С условията за кандидатстване, утвърдени със Заповед №Д09-239 от 12,03,2018 г. не могат да се въвеждат условия, които не са регламентирани в приложимата Наредба № 14 от 28 май 2015 г. на МЗХ и   не могат да бъдат единствено правно основание за издаване на оспореното Решение.
Едновременно с горното по делото не се доказа Т. Д. П.  освен единствено като пълномощник на оспорващата, същият   да е  организирвал търговска дейност на стопанството на същата, да е организирвал земеделска и дейност на стопанството, да се е разпореждал с активите на стопанството и, да е извършвал  финансови операции от и за сметка на земеделското и стопанство. Овен пълномощното за правни действия от името и за сметка на оспорващата, не са налице никакви други данни, които да водят до извод, че Т. Д. П. постоянно и системно е представлявал П., организирайки и извършвайки финансови операции от и за сметка на земеделското и стопанство.
На основание всичко гореизложено съдът намира оспореното Решение за постановено при неспазване на законовите изисквания за форма и съдържание и при неправилно приложение на материалния закон. Следва същото да се отмени като незаконосъобразно и преписката да се върне на административния орган за ново произнасяне по същество.
По делото не се претендират разноски от страна на оспорващата, с оглед на което съдът намира че не следва да се произнася по този въпрос.
Воден от горното и на основание чл.172, ал.2, чл.173 ал.2, пр.2 от АПК, съдът

Р  Е  Ш  И  :
 
ОТМЕНЯ Решение №03-РД/2482 от 28.06.2019г. издадено от Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“-София за прекратяване на производство по оценка на Проектно предложение, подадено от  Т.Б.П. за финансово подпомагане по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6. „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програма за развитие на селските райони /ПРСР/ 2014-2020г.
ИЗПРАЩА преписката на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“-София за ново произнасяне по Проектното предложение, подадено от  Т.Б.П. за финансово подпомагане по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6. „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програма за развитие на селските райони /ПРСР/ 2014-2020г. в законния срок от влизане на решението в сила, при спазване на указанията по прилагането на закона, дадени в настоящото решение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от неговото получаване.
Препис от решението да се изпрати на страните.
 
Председател:

Решението не е влязло в законна сила.