ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 06.11.2018 г. град Търговище

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД пети състав
На шести ноември година 2018
В закрито заседание в следния състав:
Председател: Иванка Иванова
Секретар:
Като разгледа докладваното от председателя Иванка Иванова
АД № 179 по описа за 2018 година.
Производството е по реда на Глава Х от АПК.
Делото е образувано по жалбата на А.Н.А. ЕГН ********** ***, чрез а.. Н.Р. ***, със съдебен адрес:*** против Акт за прекратяване на агроекологичен ангажимент по мярка 214 „АЕП“ от ПРСР 2007-2013 г. с изх. № 01-65/ 10307 от 12.12.2016 г. на зам. изпълнителния директор на ДФ“Земеделие“, с който е отказана финансова помощ и е прекратен агоекологичния ангажимент на жалбоподателя поради неподаване на заявление за плащане по мярка 214 с направление „Биологично пчеларство“ през кампания 2016 г.
Съгласно разпоредбата на чл. 133, ал.1 от АПК, делата по оспорване на индивидуални административни актове се разглеждат от административния съд по седалището на териториалната структура на администрацията на органа, издал оспорения акт, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес или седалището на жалбоподателя. Съгласно легалното определение, дадено в § 1, т.1а от ДР на АПК, "Териториална структура на администрацията" е създадено с нормативен акт териториално организационно звено на администрацията, независимо дали е обособено като юридическо лице, което подпомага административния орган при осъществяване на правомощията му.
Видно от жалбата, оспорващият А. е посочила адрес ***, същият адрес е посочил и адм. орган в списъка за страните в проведеното адм. производство. От друга страна ДФ“Земеделие“ има структурно звено в гр. Велико Търново съгласно чл. 22а, ал. 1, т. 2 във вр. с чл. 11, ал. 2, т. 4 от ЗПЗП. Поради това съдът счита, че не е местно компетентен да се произнесе по жалбата на А.А., а компетентен съд е АС – Велико Търново. Ето защо на основание чл. 135, ал. 2 и ал. 1 във вр. с чл. 133 от АПК настоящото производство следва да бъде прекратено, а делото изпратено на компетентния съд – АС гр. Велико Търново.

Воден от горното и на основание чл. 135, ал. 2 във вр. с чл. 133 от АПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 179/ 2018 г. по описа на АС - Търговище.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на АС – Велико Търново.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
ПРЕПИС от определението да се изпрати на страната за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Определението не е влязло в законна сила.