П Р О Т О К О Л

Година 2018 Град Търговище
Административен съд I състав
На шести март Година 2018
В публично съдебно заседание в следния състав:
Председател Красимира Тодорова
Секретар Янка Ганчева
Сложи за разглеждане докладваното от Председателя
АХ дело номер 18 по описа за 2018 година.
На именното повикване в 09.30 часа се явиха:

Жалбоподателят „Старт 2005“ ЕООД, представлявано от управителя Найден Радев, редовно уведомен се представлява от адв. Б.К. ***, редовно упълномощена и приета от съда.
Ответникът по жалбата Изпълнителен директор на Държавен фонд “Земеделие”, редовно уведомен не се явява. За него се явява ст. юрк. М.А., редовно упълномощен и приет от съда.
По даване ход на делото:

Адв. К.: Да се даде ход на делото.
Юрк. А.: Да се даде ход на делото.
Съдът намира, че ход на делото не следва да се дава, тъй като същото е недопустимо за разглеждане по съдебен ред, тъй като жалбата се явява просрочена. Същата следвана да бъде оставена без разглеждане, а делото да бъде прекратено. В предишно с.з. са представени от ответната страна жалба с вх. №01-2600/5159 от 09.10.2017 г. до Министъра на Земеделието и храните, подадена чрез Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ срещу обжалвания акт – Заповед № 03- РД/2937 от 23.08.2017 г. и писмо с изх. № 01-2600/5159 от 25.10.2017 г., с което административният орган е изпратил преписката до по-горестоящия орган, като преписката е регистрирана в Министерство на земеделието и храните с рег. индекс 10-Т-305 от 25.10.2017 г. Мотивите, изложени от ст. юрк. А. в предходно с.з. се споделят изцяло от съда. Съгласно обратна разписка, представена към делото с Баркод 9006114599 /находяща се в преписката по делото на стр. 285/, с която е депозирана настоящата жалба до Административен съд Търговище и е оспорена Заповедта на жалбоподателя от 28.09.2017 г., срокът за обжалване е започнал да тече от 09.10.2017 г., като на същата дата е постъпила жалба до Министъра на земеделието и храните с вх. № 01-2600/5159. Жалбата е по реда на чл. 84 и сл. от АПК. Последвало е оспорване по административен ред на административния акт, като жалбата и оригиналът са били изпратени в Министерството на земеделието и храните за произнасяне. От следващия ден - 26.10.2017 г. Министърът на земеделието и храните, като по-горестоящ едноличен орган, на осн. чл. 97 от АПК е следвало да се произнесе по жалбата в двуседмичен срок, който срок изтича на 08.11.2017 г. Към настоящия момент ДФ „Земеделие“ няма информация, дали Министърът на земеделието и храните се е произнесъл по тази жалба, а ако евентуално жалбоподателят има такава информация, е следвало да я представи. Съдът намира, че мълчанието на административния орган е различно от мълчаливия отказ, но дори и да приемем, че е налице такъв, срокът е започнал да тече от следващия ден. Следвало е да се поизнесе в двуседмичен скок, които е изтекъл на 08.11.2017 г. Съгласно чл.149, ал.3 когато актът, мълчаливият отказ или мълчаливото съгласие са били спорени по административен ред, срокът започва да тече от съобщението, че по-горестоящия административен орган се е произнесъл с решение, а ако не се е произнесъл крайната дата, на която е следвало да се произнесе срокът се явява изтекъл на 22.11.2017 г. Жалбата е депозирана в съда на 30.11.2017 г. под вх. № 01-2600/5159#3 като се явява просрочена. Поради това, че жалбата е насочена към един стабилен акт във връзка с практиката на ВАС се позовавам на Тълкувателно решение № 6/30.06.2015 г. по Тълкувателно дело № 4/2013 г. Сроковете по закон са императивни. С изтичането им се погасява правото на лицето да подаде жалба срещу административния акт. Същият се явява влязъл в сила. Налице са предпоставките по чл. 159, ал.1, т.1 от АПК във връзка с чл. 149 ал. 1 и следващите от АПК.
Воден от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ: № 26

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Старт 2005“ЕООД с ЕИК 125565485, представлявано от управителя Найден Радев, против Заповед №03-РД/2937 от 23.08.2017г. на Изпълнителния директор на ДФ "Земеделие", с която е отказано финансиране по подмярка 4.1 “Инвестиции в земеделските стопанства от мярка 4“Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., като недопустима.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №18/2018 г. по описа на Административен съд -Търговище.
Определението е обявено в присъствието на страните и подлежи на обжалване с частна жалба, в 7-дневен срок от днес, пред Върховен административен съд на РБ.

Председател:

ПРОТОКОЛЪТ изготвен в съдебно заседание,което приключи в 09.40 часа.

Председател:
Секретар:

Определението не е влязло в законна сила.