Р Е Ш Е Н И Е

№ 13 09.02.2018 г. град Търговище

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд- гр.Търговище, ,
на девети януари две хиляди и осемнадесета година,
в публично съдебно заседание, в следния състав:
Председател - Албена Стефанова
Секретар – Янка Ганчева,
като разгледа докладваното от председателят административно дело № 185 по описа за 2017 г. на съда, за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на Глава десета, Раздел І от АПК, във връзка с чл. 2, ал.1 от Наредба № РД-07-5/16.05.2008г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление.
Образувано е по жалба на М.И.З., ЕГН-********** *** против Заповед № ЗСП/Д-Т/2735/09.10.2017г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане”- Търговище, потвърдена с Решение № 25 РД06/0036 от 24.10.2017г. на Директора на РДСП-Търговище, с която и е отказана целева социална помощ за отопление с твърдо гориво, за отоплителен сезон от 01.11.2017 г. до 31.03.2018г.
В жалбата оспорващата излага твърдение, че оспорената Заповед е необоснована. Навежда, че административният орган не е взел предвид, че дъщеря и е инвалид, с 66% трайно намалена работоспособност, а синът и е пенсионер. Моли оспорената заповед да бъде отменена като незаконосъобразна.
В съдебно заседание оспорващата се представлява от адвокат М.Б., който поддържа жалбата на наведените в нея основания. Излага доводи, че оспорващата отговаря на материалноправните изисквания за отпускане на исканата от нея целева социална помощ. Моли оспорената Заповед да бъде отменена.
Ответникът по оспорването – Директорът на Дирекция „Социално подпомагане”/СП/ - Търговище, чрез процесуалния си представител ст.юрисконсулт М. в съдебно заседание оспорва жалбата. Изразява становище, че в хода на административното производство оспорващата не е представила доказателства, че синът и е пенсионер, както и че не разполага с правомощие да сключи споразумение и моли делото да се гледа по общия ред.
След преценка на събраните по делото доказателства, съдът констатира следното:
На 18.09.2017г. М.И.З. е подала заявление - декларация с вх.№ 2735/18.09.2017г. до Директора на Дирекция “СП” – Търговище, с която е отправила искане да и бъде отпусната целева помощ за отопление с твърдо гориво.
От представения в административното производство Нотариален акт /НА/ за прехвърляне на недвижим имот срещу грижи №37,т.Х,д. №4538/1947г. от 30.12.1997г. по делото се установява, че оспорващата М.И.З. е прехвърлила на децата си И. К. З. и И. К. Б. притежаваната от нея идеална част- 1/3 от дворно място и втори етаж от построена в него триетажна жилищна сграда, заедно с принадлежащите им западно избено помещение и съответните 1/3 идеална част от общите части на сградата и от правото на строеж срещу задължението за полагане на грижи, осигуряване на нормален и спокоен живот и уважение.
В хода на административното производство е представено Експертно решение /ЕР/ на ТЕЛК №2155/14.07.2017г., от което се установява, че дъщерята на оспорващата И.К. Б. е с 66 % трайно намалена работоспособност със срок за 3 години.
По подадената от М.И.З. заявление-декларация социалният работник Д. Хр. Д. е извършил проверка и социална анкета, след което е изготвил и социален доклад с дата 05.10.2017г. В него като констатации социалният работник е отразил, че диференцирания минимален доход за отопление за молителката З. е в размер на 311.08% Х 65 = 202.2 лв. В социалния доклад като констатации е отразено, че средномесечният размер на месечния доход за предходните шест месеца на молителката е в размер на 152.71 лева. Със социалния доклад социалният работник е направил предложение на молителката да и бъде отказана исканата социална помощ, тъй като същата не отговаря на условията на чл.2, ал.1 от Наредба №РД-07-5/16.05.2008г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, във връзка с чл.10, ал.1,т.5 от ППЗСП, поради това че едно от лицата-нейният син, имащо задължение по отношение на нея да полага грижи, не попада в условията на параграф 1, ал.1,т.12 от ДР на ППЗСП.
Въз основа на подадената молба-декларация с вх.№ 2735/18.09.2017г. и изготвения социален доклад, Директорът на Дирекция „СП” - Търговище е издал оспоренатаЗаповед № ЗСП/Д-Т/2735/09.10.2017г., с която на оспорващата М.И.З. е отказано отпускане на целева помощ за отопление с твърдо гориво, за отоплителен сезон от 01.11.2017 г. до 31.03.2018г. В Заповедта като мотиви са изложени същите мотиви, отразени в социалния доклад.
Заповедта е била обжалвана от М.И.З. по административен ред пред Директора на РДСП - гр. Търговище. С Решение № 25 РД06/0036 от 24.10.2017г. Директорът на РДСП - гр. Търговище е потвърдил оспорената заповед. В решението си Директорът на РДСП-Търговище е приел, че синът на оспорващата – И.З. е в трудоспособна възраст и по отношение на него не са налице изключенията по чл.10, ал.1,т.5 от ППЗСП, което се явява пречка за получаване на исканата от страна на М.З. социална помощ и че същата не отговаря на условията по чл.2, ал.1 от Наредба №РД-07-5/16.05.2008г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление.
Решение № 25 РД06/0036 от 24.10.2017г. на Директора на РДСП - гр. Търговище е съобщено на М.И.З. на 26.10.2017г., съгласно приложеното по делото известие за доставяне.
Жалбата на М.И.З. срещу Заповед № ЗСП/Д-Т/2735/09.10.2017г.на Директора на Дирекция „Социално подпомагане”-Търговище е подадена до Административен съд-Търговище, чрез административния орган на 27.10.2017г., с вх.№2503-9ЧМ-00-1746.
По делото не се спори, че размерът на средномесечния доход на М.И.З. за предходните 6 месеца от подаване на заявлението и - 18.09.2017г. е в размер от 152.71 лева, при размер на диференцирания минимален доход за отопление за оспорващата от 202.2 лева.
От представеното по делото удостоверение с изх.№3041-25-24/15.12.2017г., издадено от специалист към сектор „Пенсионно обслужване“ при КТП на НОИ гр.Търговище по делото се установи, че И. К.З.е пенсионер с право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, като не се спори по делото, съгласно изявлението на процесуалния представител на административния орган, че посоченото лице е пенсионер от 2013г.
Така установената фактическа обстановка се подкрепя от събраните по делото доказателства.
При така установеното, съдът намира жалбата за допустима по следните съображения:
Жалбата е подадена в срок, срещу административен акт, подлежащ на съдебно оспорване, при спазване на специалния ред, съгласно чл.4, ал.5 от Наредба № РД-07-5/16.05.2008г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление. Жалбата е подадена от надлежна страна –адресат на акта и при наличие на правен интерес.
По основателността на жалбата съдът, след като извърши служебна проверка по чл.168 от АПК, прави следните правни изводи:
Оспорената заповед е издадена от компетентен орган, при спазване на процесуалните правила и на законовите изисквания за форма и съдържание.
По отношение на съответствието на оспорения акт с материалния закон съдът намира следното:
По делото не се спори, че по отношение на оспорващата е налице първата предпоставка по чл.2, ал.1 от Наредба №РД-07-5/16.05.2008г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление/Наредбата/, а именно, че средномесечния и доход за предходните 6 месеца, преди месеца на подаване на нейното заявление, е по-нисък от диференцирания за лицето минимален доход за отопление.
Безспорно установено по делото е също така, че дъщерята на оспорващата-И. К. Б., поела задължението за издръжка и гледане на майка си- М.И.З. е лице с увреждане по смисъла на чл.10, ал.1, т.5 от ПНПЗСП.
От събраните по делото доказателства по несъмнен начин се доказа, че синът на оспорващата-И. К. З., поел задължението за издръжка и гледане на майка си, е пенсионер от 2013г въз основа на право за осигурителен стаж и възраст. Последното му придава качеството на лице в „нетрудоспособна възраст“ по смисъла на пар.1,т.12 от ДР на ППЗСП, което обстоятелство се обхваща от изключенията по чл.10, ал.5 от ПТПЗСП.
По изложените съображения съдът намира за доказано по делото, че по отношение на оспорващата З. са налице всички материални предпоставки по чл.2, ал.1 от Наредба №РД-07-5/16.05.2008г., за отпускане на исканата от нея целева социална помощ за отопление, включително и тези, изискуеми по чл.10 ал.1,т.5 от ППЗСП. Предвид това оспорената Заповед се явява издадена при неправилно приложение на материалния закон и като такава следва да бъде отменена като незаконосъобразна.
С оглед на това, че естеството на въпроса е предоставен на преценката на административния орган, съгласно чл.13, ал.2 от ЗСП и чл.4, ал.4 от Наредба №РД-07-5/16.05.2008г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, на основание чл.173, ал.2 от АПК, следва преписката да бъде изпратена на компетентния орган- Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Търговище, за произнасяне по същество, при спазване на указанията, дадени в мотивите на настоящото решение.
По делото не е налице предявено искане от оспорващата и от процесуалния и представител за присъждане на разноски, не е налице и представен списък на разходите, предвид което съдът намира, че не следва да се произнася по въпроса за разноските.
Воден от горното, на основание чл.172, ал.2, пр.второ, чл.173 ал.2 от АПК съдът

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ Заповед № ЗСП/Д-Т/2735/09.10.2017г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане”- Търговище, потвърдена с Решение № 25 РД06/0036 от 24.10.2017г. на Директора на РДСП-Търговище, с която на М.И.З., ЕГН-********** *** е отказана целева социална помощ за отопление с твърдо гориво, за отоплителен сезон от 01.11.2017 г. до 31.03.2018г.
ИЗПРАЩА преписката на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Търговище за ново произнасяне по заявлението на М.И.З. и решаване на въпроса по същество съобразно указанията, дадени в мотивите на настоящото решение в сроковете по чл.4 ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-07-5/16.05.2008г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отоплени, след влизане на настоящото решение в законна сила.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от неговото получаване.
Препис от решението да се изпрати на страните.

Председател:

Решението не е влязло в законна сила.