П Р О Т О К О Л
 
                       
Година 2019  Град Търговище
Административен съд състав
на  осми октомври Година 2019
В публично съдебно заседание в следния състав:
Председател  Иванка Иванова                                                                              
Секретар  Янка Ганчева
Сложи  за  разглеждане  докладваното от Председателя
АХ. дело номер 185 по описа за 2019 година.
 
На именното повикване в 15:00 часа се явиха:
 
Жалбоподателят К.Д.Р., редовно призован, явява се лично.
Ответникът Директор на ОД на МВР - Търговище, редовно призован, не се явява. За него се явява гл. юрк. Л. Ж., редовно упълномощена и приета от съда.  
 
Съдът намира, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, а именно производството се явява недопустимо на основание чл. 159, ал. 1,т. 1 от АПК. Делото е образувано по жалба на К.Д.Р. ***, против мълчалив отказ  по заявление вх. № 363000-12058/11.07.2019 г. на директора на ОД на МВР за предоставяне достъп до обществена информация. Съдът установи, че е поискал предоставяне на следната информация: 1. Заповед за разстановка на силите на РПУ Търговище за пътен контрол за 05.06.2019 г.; 2. Поименен списък на длъжностните лица, на които е било възложено със заповед осъществяването на 05.06.2019 г. на пътен контрол на РУП Търговище; 3. Седмичен график за изпълнението на пътен контрол на територията на РУП Търговище в периода 3-9 юни 2019 г. Предвид изложеното в днешно съдебно заседание, съдът приема, че е налице и оттегляне на жалбата по т. 2. По подаденото заявление от К.Д.Р. ***8/11.07.2019 г. директорът на ОД на МВР гр. Търговище се е произнесъл с Решение с рег. № 363000-12946/24.07.2019 г., което е изпратено на заявителя с придружително писмо, което е с обратна разписка, като преди получаване на тази пратка  е подадена и настоящата жалба по делото.
По изложените съображения съдът намира, че не са налице основанията с жалбата, а именно административен акт или мълчалив отказ по смисъла на чл. 58, ал. 1, във вр. чл. 21, ал. 4 от АПК. Съдът намира, че жалбата против мълчалив отказ по заявление с вх.№363000-12058/11.07.2019 г. на директора на ОД на МВР за предоставяне достъп до обществена информация следва да бъде оставена без разглеждане по същество, поради липса на административен акт, както и с оглед формираното оттегляне на жалбата. По отношение искането за присъждане на разноски, съдът намира същото за основателно до размера на 310 (триста и десет) лв., от които 10 (десет) лв. за държавна такса и 300 (триста) лв. за адвокатски хонорар, тъй като делото не претендира с фактическа и правна сложност.
Водим от горното, на основание чл. 159, ал. 1,т. 1 от АПК, съдът
 
ОПРЕДЕЛИ: № 145
 
Оставя без разглеждане жалбата на К.Д.Р. ***,  против мълчалив отказ  по заявление с вх. №363000-12058/11.07.2019 г. на директора на ОД на МВР за предоставяне достъп до обществена информация като недопустима.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 185/2019 г. по описа на АС - Търговище.
Осъжда ОД на МВР-Търговище да заплати на К.Д.Р., ЕГН ********** *** сумата в размер на 300 (триста) лв. адвокатски хонорар и 10 (десет) лв. държавна такса.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е обявено в присъствието на страните и подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес пред Върховния административен съд  на Република България.
ПРОТОКОЛЪТ изготвен в съдебно заседание, което приключи в 15:20 часа.
 
Председател:                                                                          Секретар:

Определението не е влязло в законна сила.