Р Е Ш Е Н И Е
 
№117  09.08.2019 г.   град Търговище
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
Административен съд- гр.Търговище,                      
на девети юли        две хиляди и деветнадесета година,
в публично съдебно заседание, в следния  състав:                  
Председател -  Албена Стефанова
Секретар – Янка Ганчева,
       като разгледа докладваното от председателят административно дело № 187 по описа за 2018 г. на съда, за да се произнесе, взе предвид следното:
        Производството е по реда на Глава деветнадесета от ДОПК.
Образувано е по жалба на  „ МЕСНИ ПРОДУКТИ Т“ ЕООД, ЕИК: 201729062, с адрес на кореспонденция: гр.Търговище, ул. „ Христо Ботев“ №36 А, вх.“ А“, ет., ап.1, представлявана от Н.Сл. Сл., подадена чрез адвокат Д. Др. П. от ВАК, с посочен по делото съдебен адрес:***, тел. ……… против Ревизионен акт № Р-03002517007117-091-001/18.06.2018г. издаден от Н.И.Б.на длъжност –Началник сектор, възложил ревизията и Б. Т. Б. на длъжност-главен инспектор по приходите и ръководител на ревизията, потвърден с Решение №274/03.10.2018г. на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ /ОДОП/-Варна при ЦУ на НАП.
С жалбата се оспорва определените на дружество „ МЕСНИ ПРОДУКТИ Т“ ЕООД гр.Търговище с гореописания Ревизионен акт  задължения за корпоративен данък, както и задължения за данък добавена стойност и начислени лихви, определени в резултат на преобразуване на финансов резултат на дружеството и отказано право на приспадане на данъчен кредит по фактури, издадени от  „Витаник“ ЕООД, както следва: корпоративен данък за 2015г. в размер на 1079.33 лв. и лихви в размер на 427.40 лв., корпоративен данък за 2016г. в размер на 1000 лева, и лихви върху посочените суми в размер на 257.26 лв. за данъчни периоди 2014г.,2015г.,2016г.; допълнително начислен данък върху добавената стойност за данъчен период - м.11.2015г.  в размер на 2000 лева и съответните лихви резултата от отказан данъчен кредит  в размер на 2000 лева по фактура 1510/01.11.2015г., издадена от „Витаник“ ЕООД; допълнително начислен данък върху добавената стойност /ДДС/ за данъчен период –м.12.2015г. в размер на 4158.78 лв.
В жалбата РА се оспорва в частта, в която на „ МЕСНИ ПРОДУКТИ Т“ ЕООД гр.Търговище е отказано правото на приспадане на данъчен кредит по получените фактури от „Витаник“ ЕООД. Излага се становище, че с РА незаконосъобразно е извършено преобразуване на финансовия резултат на дружеството с произтичащите от това установени задължения на дружеството за допълнително начислени данъци и лихви. Излагат се доводи, че са налице всички условия да се приеме, че са налице реални доставки по фактурите, издадени от „Витаник“ ЕООД, като са налице достатъчно доказателства. Навежда се, че мотивите на ревизиращия орган, че не е доказана материалната, техническа и кадрова обезпеченост на „Витаник“ ЕООД за извършване на доставките противоречат на практиката на СЕС-решение на СЕС от 13.02.2014г. по дело С-18/13. Излага се становище, че действията, респ.бездействията на доставчика не могат да се вменяват в отговорност на получателя.
Ревизионният акт /РА/ се оспорва и в частта, в която са установени задължения за корпоративен данък във връзка с гореописаните фактури, издадени от „Витаник“ ЕООД. Излага се становище, че за признаване на разхода за данъчни цели законът поставя изискване  фактурата да е придружена с фискална касова бележка от фискално устройство, каквито дружеството е приложило към описаните по-горе фактури.
В жалбата се моли на дружество „ МЕСНИ ПРОДУКТИ Т“ ЕООД гр.Търговище да бъде признато право на данъчен кредит по гореописаните фактури, издадени от „Витаник“ ЕООД, както и да се признаят отчетените разходи и да се определи за незаконосъобразно извършеното на основание чл.26,т.2, във връзка с чл.10, ал.4 от ЗКПО увеличение на финансовия резултат на дружеството. Моли се Ревизионния акт да бъде отменен в обжалваните му части.
        В съдебно заседание оспорващото дружество не изпраща представите и не ангажира писмено становище.  
        Ответникът по оспорването – Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ /ОДОП/-Варна при ЦУ на НАП в съдебно заседание не се явява. Представлява се от гл.юрисконсулт Елена Великова, която излага становище за неоснователност на жалбата. Излага подробни доводи, обосноваващи издаване на оспореното решение в съответствие с материалния закон. Моли жалбата да бъде отхвърлена като неоснователна. Претендира юрисконсултско възнаграждение в размер на 3 660.60 лева.
        След преценка на събраните по делото доказателства, съдът констатира следното:
        Със Заповед № Д-1249/30.06.2017г. на Директора на ТД на НАП-Варна Нели Иванова Бонева-  Началник сектор „Ревизии“ е определена за орган по приходите, който да издава заповеди за възлагане на ревизии , съгласно чл.112 от ДОПК, считано от 01.07.2017г.
        Въз основа на  Заповед за възлагане на ревизия /ЗВР/ №Р-03002517007117-020-001/20.10.2017г., издадена от Н.И.Б.- Началник сектор към НАП. на основание чл.112 и чл.113 от ДОПК на  „МЕСНИ ПРОДУКТИ Т“ ЕООД гр.Търговище е възложена ревизия с обхват: за задължения за корпоративен данък –а периода от 01.01.2014г.-31.12.2016г.и за задължения за данък върху добавената стойност  за периода 01.01.2014г.-30.09.2017г. Със посочената Заповед е определено ревизията да бъде извършена от Б. Т. Б.-главен инспектор по приходите /ръководител на ревизията/ и Таня Йорданова Трифонова- ст.инспектор по приходите.
        При извършения преглед на приложеното по делото СД, съдържащ електронно подписани документи, както и удостоверения за електронните подписи на лицата, които са ги подписали по делото се установи че ЗВР/ №Р-03002517007117-020-001/20.10.2017г. е подписана от издателят и Н.И.Б.с квалифициран електронен подпис, валиден от 03.01.2017 г. до 03.01.2018 г. Заповедта е връчена електронно на „МЕСНИ ПРОДУКТИ Т“ ЕООД гр.Търговище на 03.11.2017г., съгласно приложеното по делото удостоверение за извършено връчване по електронен път в ИС „Контрол“.
Със Заповед за изменение на заповед за възлагане на ревизия  /ЗИЗВР/ № Р-03002517007117-020-001/31.01.2018 г. издадена от Н.И.Б.Началник сектор към НАП е изменен само срокът на извършване на ревизията до 03.04.2018г. При извършения преглед на приложеното по делото СД се установи че посочената Заповед е подписана от издателя и Н.И.Б.с квалифициран електронен подпис валиден от 02.01.2018 г. до 02.01.2019 г. Заповедта е връчена електронно на „МЕСНИ ПРОДУКТИ Т“ ЕООД гр.Търговище на 06.02.2018г., съгласно приложеното по делото удостоверение за извършено връчване по електронен път в ИС „Контрол“.
Основна дейност през ревизирания период на „Месни продукти Т“ ЕООД гр.Търговище е производство и търговия на месо и месни продукти от свине и други преживни животни. Дейността е упражнявана в кланица и транжорна в с.Здравец, обл.Търговище, собственост на „Месни продукти“ ЕООДгр.Търговище.
На основание чл.37. ал.З. чл.53 и чл.56. ал.1 от ДОПК, в хода на ревизионното производство на ревизираното дружество са връчени искания за представяне на документи и писмени обяснения, като в указания 14 -дневен срок са получени исканите обяснения, първични счетоводни документи, счетоводни регистри, справки и др. във връзка с дейността на „Месни продукти Т“ ЕООД. На основание чл. 45 от ДОПК са извършени насрещни проверки на други задължени лица: „Витаник" ЕООД. ЕИК 202725330, „Амадеус принт" ЕООД, ЕИК 175228524 и „Паун - 69" ЕООД. ЕИК 200149971.
На основание чл.126, ал.З от ЗДДС на 13.03.2018г. на ревизираното лице е връчена Покана №                Р-03002517007117-178-001/09.03.2018г. за включване на недекларирани фактури за продажби в справките - декларации и дневниците за продажби за ДДС в съответните данъчни периоди и за коригиране на упражнено два пъти право на приспадане на данъчен кредит по едни и същи фактури. В указания 14 - дневен срок, ревизираното лице не е предприело действия за включване на недекларираните фактури за продажби в СД за ДДС и дневниците за продажби в съответните данъчни периоди и за корекция на неправилно упражненото право на приспадане на данъчен кредит.
          В хода на ревизионното производство са установени осчетоводени фактури, издадени от „Витаник“ ЕООД с ЕИК BG202725330, както следва:№1510/01.11.2015г. С предмет рекламни материали по договор на стойност   10 000 лв. осчетоводена по сч.с/ка 602 „Разходи за външни услуги“; №1531/01.12.2015г. с предмет изработка на рекламни материали по договор на стойност 10000,00 лв. осчетоводена по сч.с/ка 651 „Нефинансови разходи за бъдещи периоди“; № 1532/02.12.2015г. с предмет изработка на рекламно лого на стойност 793,33лв.  осчетоводена по сч. с/ка 602 „Разходи за външни услуги“; №1533/04.12.2015г. с предмет реклама по договор в списание на стойност   10 000 лв , осчетоводена по сч. с/ка 651 „Нефинансови разходи за бъдещи периоди“;
В хода на ревизионното производство е установено, че през 2016г. със счетоводни записи: 105/31.03.2016г., 106/30.06.2016г., 107/30.09.2016г., 108/31.10.2016г. са отчетени като текущ разход по сч. сметка 602 „Разходи за външни услуги“, част от отчетените разходи за бъдещи периоди в размер на 10 000,00 лв.
Във връзка с представените фискални бонове към фактурите е извършена проверка в информационната система на НАП, при която е установено, че фискалните бонове, приложени към фактури №№ 1510/01.11.2015г.,1531/01.12.2015г.,1532/02.12.2015 г. и 1533/04.12.2015 г., издадени от „Витаник" ЕООД. не са издадени от устройство, регистрирано по реда на Наредба №Н-18/13.12.2006г. Установено е, че ЕКАФП. регистриран от „Витаник" ЕООД е дерегистриранна 15.05.2014г.
Поради липса на фискална касова бележка от фискално устройство, издадена по реда на Наредба №Н-18/13.12.2006г. ревизиращите органи по приходите са направили извод, че е налице хипотезата на чл.10, ал.4, изр.2 от ЗКПО и счетоводните разходи в общ размер на 30793,33лв. по фактури №№1510/01.11.2015г., 1531/01.12.2015г., 1532/02.12.2015г. и 1533/04.12.2015г., издадени от „Витаник" ЕООД са без документната обоснованост.
В резултат на извършените преобразувания на счетоводния финансов резултат за данъчни цели е установен полагащ се корпоративен данък за 2015 г. в размер на 1712,26 лв. и за 2016г. в размер на 1806,78 лв.
В хода на ревизионното производство е установено, че през 2014г., 2015г. и 2016г. „Месни продукти Т“ ЕООД не е правило авансови вноски по чл.83 от ЗКПО за корпоративен данък. Установено е, че през 201 Зг. дружеството е декларирало нетни приходи от продажби в размер на 1 103 856.03 лв., през 2014г. е декларирало нетни приходи от продажби в размер на 1 050 667,04лв. и през 2015 е декларирало нетни приходи от продажба в размер на 1 454 406,05 лв.
В резултат на направените констатации и извършените корекции на счетоводния финансов резултат, органът по приходите е констатирал, че е приложима разпоредбата на чл.89 от ЗКПО. Съгласно чл. 89, ал.1 от ЗКПО, когато дължимият годишен корпоративен данък надвиши с над 20 на сто сумата от определените месечни авансови вноски за съответната година или когато 75 на сто от дължимия годишен корпоративен данък надвиши с над 20 на сто сумата от определените тримесечни авансови вноски за съответната година, върху превишението над 20 на сто се дължи лихва.
В хода на ревизионното производство е установено, че дължимият корпоративен данък за 2014г. е 2407.12 лв. и сумата, върху която се дължи лихва, на основание чл.89, ал.1 от ЗКПО, е в размер на 1805,34 лв. На основание чл.1 от ЗЛДТДПДВ във вр. с чл.89 от ЗКПО е начислена лихва за невнесени тримесечни авансови вноски за корпоративен данък за 2014г. в размер на 130.76 лв. за периода от 16.04.2014г. до 31.12.2014г., съгласно Приложение №16.
Установено е, че за 2015г. дължимият корпоративен данък за 2015г. е в размер на 1712,26 лв. и сумата, върху която се дължи лихва, на основание чл.89, ал.1 от ЗКПО, е в размер на 2034,19 лв. На основание чл.1 от ЗЛДТДПДВ във вр. с чл.89 от ЗКПО е начислена лихва за невнесени тримесечни авансови вноски за корпоративен данък за 2015г. в размер на 147.16лв. за периода от 16.04.2015г. до 31.12.2015г.
В хода на ревизионното производство  е установено, че за 2016г. дължимият корпоративен данък за 2015г. е 1806,78 лв. и сумата, върху която се дължи лихва, на основание чл.89. ал.1 от ЗКПО, е в размер на 1355,08 лв. На основание чл.1 от ЗЛДТДПДВ във вр. с чл.89 от ЗКПО е начислена лихва за невнесени тримесечни авансови вноски за корпоративен данък за 2016г. в размер на 97,91лв. за периода от 16.04.2016г. до 31.12.2016г.
Органите по приходите са констатирали, че при извършената насрещна проверка на „Витаник“ ЕООД не е предоставена информация за начина на калкулиране на цената на услугата и нейните елементи, в т.ч. материали, труд и др., както и доказателства за лицата, извършили услугата - изработване на лого, изработване на рекламни материали, предпечат и дизайн. След извършена справка в информационната система на НАП е установено, че ..Витаник“ ЕООД е дерегистрирано по ЗДДС по инициатива на орган по приходите, няма назначен персонал по трудов или граждански договор по време на издаване на фактурите. Установена е липсата на регистриран ЕКАФП. В тази връзка ревизиращият екип е заключил, че липсват доказателства за кадрова, техническа и материална обезпеченост и реално извършване на доставките по фактурите, издадени от „Витаник“ ЕООД.
Доколкото с процесиите фактури не са документирани реално осъществени стопански операции /доставки на стоки и услуги/ органите по приходите са приели, че отразените въз основа на тях счетоводни разходи не следва да бъдат признати за целите на данъчното облагане.
Едновременно с горното в хода на ревизионното производство във връзка с упражнено право на приспадане на данъчен кредит, по фактурите, издадени от „Витаник“ ЕООД е установено и следното:
Относно фактура №1510/01.11.2015г. с предмет „рекламни материали по договор“ на стойност 10000,00лв. и ДДС 2000.00лв. и фактура № 1531 /01.12.2015г. с предмет „изработка на рекламни материали“ по договор на стойност 10000,00лв. и ДДС 2000.00лв., издадени от ..Витаник“ ЕООД е констатирано, че са представени касови бонове, издадени от ЕКАФП без регистрация в НАП, описи на фактурирани стоки - рекламни тефтери, календари, химикали, брошури, запалки, ключодържател комплекти за вино, тениски, флаер /л.346/ и търговска кореспонденция - запитван относно цените и оферта от доставчика /л.338-343/.
При преглед на представения договор за извършване на рекламни услуги от 19.10.2015г./л.357/ с възложител „Месни продукти Т" ЕООД и изпълнител "Витаник" ЕООД, с който е уговорена изработка на „рекламни материали, свързани с дейността  на възложителя, както и всякакви други, допълнително договорени и разрешени от българското законодателство видове реклама" е констатирано, че липсва договорена цена и няма извършено авансово плащане.
Относно фактура №1532/02.12.2015 г. /л.337/, издадена от "Витаник" ЕООД с предмет „изработване на рекламно лого“ на стойност 793,33 и ДДС 158,67лв. е представен касов бон за плащане в брой, който е издаден от ЕКАФП без регистрация в НАП.
Съгласно представени писмени обяснения от управителя на ревизираното дружество - Невен Славчев, формираната цена е според договора между двете страни и тя се отнася за логото на фирмата, публикувано в списание „Аз търся".
Органът по приходите е констатирал, че няма данни по кой договор е фактурираната доставка и не е предоставен протокол за приемане на резултата от услугата и доказателство за наличието на изработено лого от „Витаник" ЕООД.
Относно фактура №1533/04.12.2015г., издадена от "Витаник" ЕООД с предмет „реклама по договор в списание“ на стойност 10000.00лв. и ДДС 2000,00лв. е представен касов бон. който е издаден от ЕКАФП без регистрация в НАП за плащане в брой и договор за извършване на рекламни услуги от 19.10.2015г. с възложител „Месни продукти Т" ЕООД и изпълнител "Витаник" ЕООД, с предмет „публикуване на рекламни материали, свързани с дейността на възложителя, организиране и изработка на печатна реклама, изработване на рекламни пана/списания, както и всякакви други, допълнително договорени и разрешени от българското законодателство видове реклама".
Констатирано е. че в договора няма уговорена цена, предоставени са копия на 5 бр. протоколи от 25.10.2015г„ 10.11.2015г„ 22.11.2015г„ 03.12.2015г. и 21.12.2015 г. /л.431-л.433/ за възлагане от „Месни продукти Т" ЕООД на ..Витаник" ЕООД за публикуване на рекламни материали в списание ..Аз търся", брой 19 - ти, брой 20 - ти. брой 21 - ти, брой 22 - ти, брой 23 - ти. публикувани съответно на: 2 - ра страница (вътрешно лице на корица) - 2000,00лв. При преглед на представените копия на страници от списание "Аз търся" /Л.423-Л.430/ е установено, че издател на списанието е "Паун - 69"ЕООД, а дизайна, предпечат и печат са извършени от "Амадеус принт" ЕООД.
На „Витаник" ЕООД. на електронния адрес на дружеството на 15.01.2018г. е връчено ИПДПОЗЛ изх.№ П-22221418005369-040-001/15.01.2018г. като в указания 14 - дневен срок не са предоставени изисканите документи.
При проверка на информацията в информационната система на НАП за „Витаник" ЕООД, ЕИК 202725330 е установено, че дружеството е дерегистирано по ЗДДС. считано от 18.05.2016г., поради установени обстоятелства по чл.176 от ЗДДС. „Витаник" ЕООД не е подало ГДД за 2015 г. и няма лица, назначени по трудови правоотношения през 2015г. /л.667/, не е подадена Справки по чл. 73 от ЗДДФЛ за лица. на които са изплащани доходи по извънтрудови правоотношения, няма данни за налични технически ресурси. Установено е. че ЕКАФП на „Витаник" ЕООД е дерегистриран на 15.05.2014г„ касовите бонове, приложени към фактурите, не са издадени от ЕКАФП, регистриран по реда на Наредба №Н-18/13.12.2006г. на името на ,.Витаник"ЕООД.
В хода на ревизионното производство след извършена проверка в информационната система на НАП - VAT 14 е установено, че дружеството не е отразило в дневника за продажби, издадени от него фактури, по които регистрирани по ЗДДС лица, са упражнили право на приспадане на ДК чрез включване на фактурите, издадени от "Месни продукти Т" ЕООД в дневника за покупки и СД за ДДС за периоди 2014г., 2015г.,2016г. 2017г.
След съпоставка на данните за включени фактури в дневниците за покупки на "Месни продукти Т" ЕООД е установено, че в нарушение на чл.71 от ЗДДС дружеството е упражнило два пъти право на приспадане на данъчен кредит през различни данъчни периоди, по фактури здадени от „Витаник“ ЕООД :№1510/01.11.2015г; №1531/01.12.2015г; № 1532/02.12.2015г.; №1533/04.12.2015г.
За резултатите от ревизията, в срока по чл.117, ал.1 от ДОПК, е издаден Ревизионен доклад /РД/ № Р-03002517007117-092-001/16.04.2018г. Ревизионния доклад е издаден от Б. Т. Б. и Таня Йорданова Трифонова. При преглед на приложеното по делото СД се установи че РД е подписан от Б. Т. Б. с КЕП с валидност от 02.01.2018 г. до 02.01.2019 г. и от Таня Йорданова Трифонова с валидност 02.01.2018 г. до 02.01.2019 г.
 Срещу РД по реда на чл. 117, ал.5 от ДОПК е подадено писмено възражение с вх.№ 5722/01.06.2018г./л.853/. След като са приели възражението за частично основателно, органите по приходите, по чл.119. ал.2 от ДОПК, са издали РА №Р-03002517007117- 091 -001/18.06.2018г.
Посочения Ревизионен акт е издадено от Н.И.Б.и Б. Т. Б.. При преглед на приложеното по делото СД се установи че посочения РА е подписан от издателите си с КЕП с валидност на подписа и за двамата издатели от 02.01.2018 г. до 02.01.2019. С РА  за „Месни продукти Т" ЕООД гр.Търговище са установени задължения за данък добавена стойност /ДДС/ за периода от 01.01.2014г.-30.09.2017г. в общ размер на 88 460.10, лихви за ДДС в общ размер на 21 705.57лв. задължения за Корпоративен данък /КД/ за периода 01.01.2014г.-31.12.2016г. в общ размер на 2 079.33 и лихви за КД в общ размер на 815.42 лв. РА е съобщен на „Месни продукти Т" ЕООД гр.Търговище на 24.07.2018г.
РА е обжалван от дружеството  пред Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ /ОДОП/-Варна при ЦУ на НАП с жалба с вх.№43017 от 07.08.2018г. РА е обжалван в частта, в която на дружеството са определени задължения за корпоративен данък, както и задължения за данък добавена стойност и начислени лихви, определени в резултат на преобразуване на финансов резултат на дружеството и отказано право на приспадане на данъчен кредит по фактури, издадени от  „Витаник“ ЕООД:№1510/01.11.2015г; №1531/01.12.2015г; № 1532/02.12.2015г.; №1533/04.12.2015г.
По подадената жалба Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ /ОДОП/-Варна е постановил оспореното Решение №274/03.10.2018г., с което е потвърдил РА№Р-03002517007117- 091 -001/18.06.2018г. в обжалваната част, с която на „Месни продукти Т" ЕООД гр.Търговище за определени задължения  за КД за периоди 2014,2015,2016г. в общ размер от 2079.33 лв. и лихва в общ размер на 815.42 лв. и задължения за ДДС за периоди 2014,2015г.,2016г. в общ размер на 88 460.10лв. и лихви в общ размер на 21 705.57 лева.
Решение №274/03.10.2018г на Директора на “ ОДОП-Варна е съобщено на „Месни продукти Т" ЕООД гр.Търговище на 31.10.2018г.
Жалбата на дружеството срещу посоченото Решение е подадена пред АС-Търговище на 12.11.2018г. с вх.№547-4, чрез административния орган.
Така установената фактическа обстановка се подкрепя от събраните по делото писмени доказателства.
При така установеното, съдът намира жалбата за допустима като подадена срещу такава част от РА, която е била обжалвана по административен ред като задължителна положителна процесуална предпоставка, съгласно чл.156, ал.3 от ДОПК. Жалбата е подадена в срока по чл.156, ал.1 от ДОПК, от надлежна страна и при наличие на правен интерес.
 По основателността на жалбата съдът намира следното:
Заповедта за възлагане на ревизията и ЗИЗВР са издадени от компетентен орган при спазване на изискването на чл.112, ал.2,т.1 от ДОПК. Посочените заповеди са подписани от издателят си с валиден КЕП.
Ревизионното производство е проведено и РД е издаден от оправомощените със ЗВР лица. РА е издаден от компетентни органи и подписан от тях с валидни квалифицирани електронни подписи.
В хода на ревизионното производство не са допуснати процесуални нарушения, които да са съществени. Ревизионния доклад и Ревизионния акт съдържат мотиви. Същите са съобщени на„Месни продукти Т" ЕООД гр.Търговище и дружеството е упражнило правото си на възражение и защита срещу тях. При обжалването на РА по административен ред е спазен срока по чл.152, ал.1 от ДОПК.
По изложените съображения съдът намира РА в обжалваната му част за постановен от компетентен орган, при спазване на процесуалните правила и на законовите изисквания за форма и съдържание.
  По отношение на съответствието на оспорената част от РА на материалния закон съдът намира следното.
По делото не се доказа от страна на оспорващото дружество, че  издадените от „Витаник“ ЕООД  фактури :№1510/01.11.2015г; №1531/01.12.2015г; № 1532/02.12.2015г.; №1533/04.12.2015г са придружени от фискален бон, който отговаря на законовите изисквания за съдържание. По делото не се доказа също така от страна на оспорващото дружество, че  по посочените фактури са налице реално извършени доставки.
Изискването за притежание на фискална касова бележка от фискално устройство, като необходимо условие за признаване на счетоводен разход за данъчни цели, е заложено от законодателя в императивната разпоредба на чл. 10, ал.4 от ЗКПО и е без значение какви са причините и чия е вината, поради която издадените фактури не са придружени от фискален бон или придружаващия такъв не отговаря на законови изисквания относно неговото съдържание. Неспазването на изискванията, по чл.10, ал.4 от ЗКПО, е основание за непризнаване на разхода, по реда на чл. 26, т. 2 от ЗКПО, и като последствие, преобразуване на финансовия резултат на търговеца за ревизираните години в посока увеличение и определяне на допълнителни задължения за данък
По делото е установено, че към фактури №№ 1510/01.1 1.2015T., 1531/01.12.2015г., 1532/02.12.2015г. и 1533/04.12.2015г., издадени от „Витаник" ЕООД липсва фискална касова бележка, издадена от фискално устройство или на касова бележка, издадена от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност, по реда на Наредба № Н-18 на МФ от 13.12.2006г., правилно и законосъобразно органите по приходите са извършили на основание чл.23, ал.2, т. 1 във връзка с чл.26, т.2 и чл.10, ал.4 от ЗКПО увеличение на счетоводния финансов резултат за 2015г. със сумата 10 793,33 лв. и за 2016г. със сумата 10 000,00 лв.. представляващи разходи, които не са документално обосновани, по смисъла на чл.10, ал.4 от ЗКПО.
Съгласно чл.10, ал.1 от ЗКПО счетоводен разход се признава за данъчни цели, когато е документално обоснован чрез първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводство, отразяващ вярно стопанската операция. Доколкото в случая не са налице вярно и точно отразени реално възникнали стопански операции, то не са налице и основания за признаване на счетоводния разход по фактурите, издадени от „Витаник“ ЕООД, при формиране на данъчния финансов резултат, с оглед разпоредбата на чл.26, т.2 от ЗКПО. След като не се доказа също така че са били налице реално извършени доставки то изцяло е осъществен фактическия състав, на чл.16, ал.2, т. 4 от ЗКПО, и тъй като платените от жалбоподателя суми по фактурите имат характера на разход, участващ във формиране на финансовия резултат, то съответно те подлежат на данъчно регулиране, по реда на чл.23. ал.2. т.1 от ЗКПО.
Предвид изложеното в частта по ЗДДС, относно липсата на реално извършени доставки на стоки и услуги ,е осъществен фактическия състав на чл.16. ал. 2, т. 4 от ЗКПО по отношение на задълженията за корпоративен данък за 2015г. и 2016г. В тази връзка РА в частта на допълнително определения корпоративен данък за 2015 г. в размер на 1712,26 лв. и допълнително определения корпоративен данък за 2016г в.  размер на 1806,78лв., се явява постановен при правилно приложение на материалния закон. Съдът намира и за правилно определени, в съответствие с чл.89 от ЗКПО  и размерите на лихвите както следва:  начислена лихва за невнесени тримесечни авансови вноски за корпоративен данък за 2014г. в размер на 130.76 лв. за периода от 16.04.2014г. до 31.12.2014г; начислена лихва за невнесени тримесечни авансови вноски за корпоративен данък за 2015г. в размер на 147.16лв. за периода от 16.04.2015г. до 31.12.2015г; начислена лихва за невнесени тримесечни авансови вноски за корпоративен данък за 2016г. в размер на 97,91лв. за периода от 16.04.2016г. до 31.12.2016г.
Съдът намира и за правилно установени в обжалваната част на РА на основание чл.86 от ЗДДС и чл.175 от ДОПК и на задълженията за ДДС и лихви за забава във връзка, с издадени  и невключени  в дневниците за продажби и СД фактури, издадени от "Месни продукти Т" ЕООД гр.Търговище, двукратно упражнено право на данъчен кредит по фактури, включени в два данъчни периода и за включени със закъснение през следващи данъчни периоди в дневниците за продажби и СД за ДДС на фактури издадени от "Месни продукти Т" ЕООД гр.Търговище, по които регистрирани лица са упражнили право на приспадане на данъчен кредит.
Признаването на субективното право на приспадане на данъчен кредит е обусловено не само от притежаването на данъчен документ, но и от установяване на реалното осъществяване на фактурираната облагаема доставка от доставчик - регистрирано лице по ЗДДС. Съобразно даденото разбиране на СЕС в решение по дело С-643/11, че „Правото на Съюза, както и принципите на данъчен неутралитет, на правна сигурност и на равно третиране допускат на получател на фактура да се откаже право на приспадане на ДДС, платен за получена доставка, по съображение, че липсва действително извършена облагаема доставка. В решения по дела С-642/11 и С 536/03 СЕС посочва, че в съответствие с членове 167 и 63 от Директива 2006/112 правото на приспадане на начислен ДДС по принцип е свързано с действителното извършване на облагаема доставка. От фактическата обстановка, следва да се приеме, че представените фактури, издадени от „Витаник“ ЕООД са документи с невярно съдържание, а използването на такива документи с цел получаване на данъчно предимство с оглед съдебната практика се приема за данъчна измама.
Предвид на това че доставките са двустранни операции, при които едната страна -доставчик издава данъчен документ, а другата страна го получава, следва извода, че не е възможно ревизираното дружество да не знае, че участва в привидни доставки и само е поело риска от това. В хода на ревизионното производство и в настоящото производство от дружеството не са представени доказателства за предприети действия за проучване на доставчика в т.ч. надеждност, опит в областта на рекламата, възможност за изпълнение на доставките и гаранции за изпълнение. От управителя на „Месни продукти Т“ ЕООД не са представени писмени обяснения къде и при какви обстоятелства е осъществил контакт с Йосиф Георгиев Йосифов - едноличен собственик и управител на „Витаник“ ЕООД.
Във връзка с твърдението на жалбоподателя за незаконосъобразност на -обжалвания РА, тъй като същият е постановен в противоречие с Решението на СЕС по ( съединени дела С-80/11 и С-142/11, следва да се посочи, че в настоящия случай  правният спор е относно реалността на доставката, докато в делото С-80/11 и С-142/11 не е съществувал спор, че услугите са изпълнени.
На основание всичко гореизложено съдът намира РА в оспорената му част за постановен и при правилно приложение на материалния закон. Следва жалбата на „ МЕСНИ ПРОДУКТИ Т“ ЕООД гр.Търговище срещу обжалваната част на Ревизионен акт № Р-0300251700117-091-001/18.06.2018г. издаден от Н.И.Б.на длъжност –Началник сектор при ТД на НАП, потвърден с Решение №274/03.10.2018г. на Директора на Дирекция ОДОП-Варна при ЦУ на НАП да бъде отхвърлена като неоснователна.
При така следващия се от правния спор резултат следва искането на процесуалния представител на ответника по оспорването за присъждане на юрисконсултско възнаграждение да бъде уважено. Следва на основание чл.161 от ДОПК „ МЕСНИ ПРОДУКТИ Т“ ЕООД гр.Търговище да бъдат осъдени да заплатят на НАП –София разноски по делото в размер на 3660.60 лева при материален интерес от 113 060.42 лева.
Воден от горното и на основание чл.160 от ДОПК, съдът
 
Р  Е  Ш  И  :
 
ОТХВЪРЛЯ жалбата на  „ МЕСНИ ПРОДУКТИ Т“ ЕООД, ЕИК: 201729062, с адрес на кореспонденция: гр.Търговище, ул. „ Христо Ботев“ №36 А, вх.“ А“, ет., ап.1, представлявана от Н.Сл. Сл., подадена чрез адвокат Д. Др. П. от ВАК, с посочен по делото съдебен адрес:***, тел. ……..против Ревизионен акт № Р-03002517007117-091-001/18.06.2018г. издаден от Н.И.Б.на длъжност –Началник сектор, възложил ревизията и Б. Т. Б. на длъжност-главен инспектор по приходите и ръководител на ревизията, потвърден с Решение №274/03.10.2018г. на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ /ОДОП/-Варна при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА „ МЕСНИ ПРОДУКТИ Т“ ЕООД, ЕИК: 201729062, с адрес на кореспонденция: гр.Търговище, ул. „ Христо Ботев“ №36 А, вх.“ А“, ет., ап.1, представлявана от Н.Сл. Сл.  да заплати на Национална агенция по приходите /НАП/-София разноски по делото в размер на 3660.60 лева /три хиляди шестстотин и шестдесет лева и шестдесет стотинки/.
Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от неговото съобщаване.
Препис от решението да се изпрати на страните.
 
Председател:

Решението не е влязло в законна сила.