ОПРЕДЕЛЕНИЕ
 
29.11.2019 г.  град Търговище
 
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД пети състав            
На двадесет и девети ноември година 2019
В закрито заседание в следния състав:
Председател: Иванка Иванова
Като разгледа докладваното от председателя Иванка Иванова
АД № 192 по описа за 2019 година.

Производството е по реда на чл. 155 от АПК във вр. с чл. 76, ал. 5 от ЗЗО.
Делото е образувано по жалбата на „Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ по дентална медицина – д-р М. С. Е.“ ЕИК 204254717, представлявана от д-р М. С. Е. – управител, с адрес на практиката: гр. Търговище, ул. „Т. К.“ № 17, ет. 4, ап. 14 против Заповед за налагане на санкции № РД-09-496/ 12.08.2019г. на директора на РЗОК – Търговище, с която са наложени 2 броя финансови неустойки в размер на 60 лв. за нарушение на изисквания за работа с медицинска или финансова документация - чл. 122, ал. 1 и чл. 123, ал. 1, б. А, изр. първо от НРД за 2018 г. за денталните дейности; 28 броя финансови неустойки на основание чл. 88, ал. 1 от НРД 2018 г. за денталните дейности, за нарушение на условията за оказване на дентална помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от ЗЗО, определени в НРД за дентални дейности за 2018 г. и 1 брой финансова неустойка в размер на 60 лв. на основание чл. 91, ал. 2 от НРД за денталните дейности за 2018 г. за нарушение на реда и условията за оказване на дентална помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от ЗЗО, определение в НРД за денталните дейности за 2018 г.
Предвид на постъпила по делото молба за отказ от оспорването вх. № 2116/ 28.11.2019 г. съдът приема, че производството по делото следва да бъде прекратено, а жалба да бъде оставена без разглеждане.
Съгласно разпоредбата на чл. 155, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, при всяко положение на делото оспорващият може да оттегли оспорването или да се откаже от него изцяло или отчасти, а когато това се прави извън съдебно заседание, следва да се подаде писмена молба / арг.  чл. 155, ал. 3 АПК/.
С така направеното изявление, представляващо по същество десезиране на съда, са спазени реда и условията на  чл. 155, ал. 3, във вр. с чл. 155, ал. 1 АПК, поради което жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.
Воден от горното и на основание чл. 155, ал. 3 от АПК, съдът
 
ОПРЕДЕЛИ:
 
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ по дентална медицина – д-р М. С. Е.“ ЕИК 204254717, представлявана от д-р М. С. Е. – управител, с адрес на практиката: гр. Търговище, ул. „Т. К.“ № 17, ет. 4, ап. 14 против Заповед за налагане на санкции № РД-09-496/ 12.08.2019г. на директора на РЗОК – Търговище по АД № 192/ 2019 по описа на АС - Търговище.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 192/ 2019 по описа на АС - Търговище.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на Р.България в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните по делото.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Определението не е влязло в законна сила.