Р Е Ш Е Н И Е

Номер 12 09 .02. 2018година град Търговище

В И М Е Т О НА Н А Р О Д А

Административен съд първи състав
На двадесет и трети януари две хиляди и осемнадесета година
В открито заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: К. ТОДОРОВА
Секретар: ЯНКА ГАНЧЕВА
Като разгледа докладваното от председателя
Административно дело № 196 по описа за 2017 година
За да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК.
Делото е образувано по жалба на жалба от С.Х.С. ***, против Заповед №Д-Т-ВС-10/16.10.2017г. на Директора на ДСП Търговище, потвърдена с решение №25-РД06-0046/03.11.2017г. на Директора на РДСП Търговище. С първоначалния административен акт е разпоредено възстановяването на отпусната целева помощ за покупка на цифров слухов апарат и 20 броя батерии. Счита заповедта за незаконосъобразна, постановена в нарушение на процесуалните правила и моли за отмяната й. От фактическа страна се твърди, че няма основания за възстановяване на помощта, тъй като не е налице недобросъвестност у жалбоподателя, предал е отпуснатите пари на търговеца и фактури към ДСП – Търговище в срок и към настоящия момент ползва закупените вещи, за които се иска възстановяване на отпуснатите пари. Прави се искане да се отмени заповедта. Представя писмена защита.
Ответникът лично и чрез процесуален представител, оспорва основателността на жалбата. Излага подробни съображения, поради които счита, че издадената заповед е съобразена с материалния и процесуалния закон. Представя писмена защита.
След преценка на събраните по делото доказателства, Административен съд – Търговище, приема от фактическа страна за установено следното:
Със Заповед №Д-Т-ВС-10/16.10.2017г. на Директора на ДСП Търговище, е разпоредено възстановяването на отпусната целева помощ за покупка на цифров слухов апарат и 20 броя батерии, на основание подадено заявление от 10.11.2016г. и чл. 42, ал.2 от ППЗИХУ, на жалбоподателят е отпусната целева помощ в общ размер на 430 лв. за закупуване на 20 броя батерии и слухов апарат.
Приложен е медицински протокол стр. 5 от преписката, от който се установява необходимост от съответните медицински изделия.
По административната преписка са налични копие от фактура № 1000000165 от 20.12.2017г., издадена от „Дрогерии Медлайн “ ЕООД на стойност 430 лв. за цифров слухов апарат и 20 бр. батерии , фискална бележка и приемо-предавателен протокол между жалбоподателя и представител на „Дрогерии Медлайн“ ЕООД от същата дата, удостоверяващ предаването на изделията, описани във фактурата.
Комисия в състав от двама служители на ДСП са извършили проверка в дома на С.. Резултатите от проверката са обобщени в протокол от 17.07.2017г. Съставен е бил протокол №13 от 18.09.2017г., в който е вписано, че сумата е заплатена от нуждаещото се лице, но не е получил съответните продукти поради очакването на търговеца, че ще има нови модели. Въз основа на резултатите от проверката е издадена оспорената заповед. С нея е разпоредено да се възстанови предоставената помощ в размер на 430 лв.
Заповедта е била оспорена по административен ред. Същата е потвърдена с решение №25-РД06-0046/03.11.2017г. на Директора на РДСП Търговище.
Въз основа на установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:
Жалбата е подадена в срока по чл. 149, ал. 3 от АПК, от надлежна страна и е процесуално допустима.
По основателността на жалбата:
Обжалваният акт е издаден от компетентен орган, в предвидената от закона форма – писмена. Съдът намира, че в хода на административното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, довели до постановяването на акт, който не е съобразен с материалния закон и с целта на закона. Основанията за този извод са следните:
Заповедта е издадена на правно основание чл. 43б от ППЗИХУ. Съгласно чл. 43б от ППЗИХУ лицата, неизползвали целевата помощ по предназначение, възстановяват пълния размер на помощта (в решението на директора на РДСП се коментира наличието на „добросъвестност“ у жалбоподателя и се приема, че той е действал недобросъвестно – разпоредил се е със средствата не за закупуване на определените помощни средства – съгласно чл. 45, ал. 4 от ЗИХУ недобросъвестно получени средства за месечни добавки и помощи се възстановяват с лихвата по реда за събиране на държавните вземания).
Съгласно чл. 35 от АПК индивидуалният акт се издава, след като се изяснят фактите и обстоятелствата от значение за случая и се обсъдят обясненията на страните. В случая това не е сторено. По преписката има доказателства, че търговецът, на който жалбоподателят е платил процесните помощни средства не е изпълнил задължението си по договора за продажба да му предостави стоките при плащането на парите въпреки издадения приемо-предавателен протокол и издаването на фактурата и касовата бележка и че по този повод е сезирана Районна прокуратура – Търговище, видно от решение №25-РД06-0046/03.11.2017г. на Директора на РДСП Търговище. В хода на съдебното производство св. Е. твърди, че е предоставила въпросните вещи, но слуховия апарат е бил технически неизправен и се е наложило да бъде отремонтиран. Съдът кредитира въпросните показания, защото не може да се приеме, че свидетелката има интерес от изхода на делото. Отделно св. Колева твърди, че тя е извършила проверката, т.е. не е присъствала другата вписана служителка в констативния протокол А.Александрова.
От събраните доказателства в хода на административна преписка не може да се приеме за безспорно, че жалбоподателят съзнателно е решил да не ползва предоставените средства по предназначение, тъй като не става ясно при какви обстоятелства е осъществено неизпълнението от страна на търговеца към момента на плащането на цената и дали жалбоподателят не е бил въведен в заблуждение за срока, в който ще получи помощните средства. Индикации за това, че жалбоподателят е бил въведен в заблуждение относно предаването на помощните средства по делото има - към момента на проверката на 17.07.2017г., според удостовереното в протокола от проверката в дома на жалбоподателя, за това че ще му се предостави нов модел.
При тези обстоятелства съдът приема, че оспореният акт не е съобразен с материалния закон, нито с целта на закона и като такъв следва да бъде отменен.
По отношение претенцията за разноски същата е основателна като ДСП Търговище, следва да заплати сумата в размер на 325 лв., от които 300 лв-адвокатски хонорар, 10 лв. държавна такса и 15 лв. разноски за свидетели направени от жалбоподателя.
Водим от горното и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, Административен съд – Търговище, първи състав

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ по жалба на С.Х.С. ***, Заповед №Д-Т-ВС-10/16.10.2017г. на Директора на ДСП Търговище, потвърдена с решение №25-РД06-0046/03.11.2017г. на Директора на РДСП Търговище, с която е разпоредено възстановяването на отпусната целева помощ за покупка на цифров слухов апарат и 20 броя батерии, като незаконосъобразна.
ОСЪЖДА ДСП Търговище ДА ЗАПЛАТИ на С.Х.С. *** 325 лв. разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 – дневен срок от съобщаването на страните, че същото е изготвено.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Решението не е влязло в законна сила.