Р Е Ш Е Н И Е № 49
гр. Търговище, 08.04.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА
 
Административен съд - Търговище, втори състав, в открито съдебно заседание на петнадесети март две хиляди и деветнадесета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА
при секретаря Янка Ганчева, като разгледа докладваното от председателя адм. д. № 198 по описа на АС – Търговище за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 145 и сл. АПК.
            Образувано е след отмяна на решение № 57 от 20.07.2017г. по адм.дело № 65/2017г. на Административен съд – Търговище и връщане за ново разглеждане на делото, образувано по жалба на „Евромилк 2012“ ЕООД – с. Чернокапци, общ. Омуртаг, представлявано от Ю. Х. срещу уведомително писмо на изпълнителния директор на ДФЗ с изх. № 01-2600/1579 от 27.03.2017г., за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2014г., в частите, както следва: 1. с която са направени намаления в плащанията спрямо дружеството по СЕПП, като наместо за 153,27 ха, е отпусната сума за 153,18ха; 2. В частта на приложената редукция в размер на 2059.45лв.; 3. Относно липсата на оторизация и плащане за БЗС 81147-34-39-1 с площ 1.85ха. Жалбоподателят счита, че оспореният акт е незаконосъобразен поради противоречие с материалния закон и допуснати съществени процесуални нарушения, като конкретните съображения са следните: 1. В решение № 12882 от 29.11.2016г. по адм.д. № 4407/2016г. на ВАС, с което е оставено в сила решение № 26 от 07.03.2016г. по адм.д. № 201/2015 на Адм.съд – Търговище, било прието, че следва да се приложи чл. 58, § 1от Регламент № 1122 от 30.11.2009г. на Комисията по отношение на плащанията по СЕПП за 2014г. по заявлението му, като оторизираната площ следва да е 153.27ха, а не 153.18 ха; 2. Наложеният коефициент на редукция в размер на 2059.45лв. се основава на чл. 40, ал.4 от ЗПЗП, който е бил отменен с ДВ бр. 12 от 13.02.2015г. и е противоречал на чл. 78 от Регламент 1122/2009. Регламентът е с непосредствено действие и затова чл. 40, ал.4 от ЗПЗП не следва да се прилага. Отделно от това не били изложени мотиви какви са фактическите основания за прилагане на редукцията. В предходното уведомително писмо вече бил приложен коефициент на редукция в размер на 2009.84лв. върху всички площи за подпомаган, който вероятно бил наложен на всички останали заявители по СЕПП за кампания 2014г., поради което не би следвало за частичното плащане през 2017г. да се намалява с коефициент на редукция; 4. Съгласно решение № 26 от 07.03.2016г. по адм.д. № 201/2015 на Адм.съд – Търговище било прието за изцяло допустим БЗС 81147-34-39-1 с площ 1.85 ха. С диспозитива на решение № 12882 от 29.11.2016г. по адм.д. № 4407/2016г. на ВАС било записано, че „ОСТАВЯ В СИЛА решение № 26 от 07.03.2016г. по адм.д. № 201/2015 на Адм.съд – Търговище“  и респ. не било записано, че ВАС отменя решение № 26 от 07.03.2016г. по адм.д. № 201/2015 на Адм.съд – Търговище в частта му, касаеща БЗС 81147-34-39-1 с площ 1.85 ха. Това не било съобразено от ДФЗ и в оспореното писмо площта била посочена като недопустима за подпомагане. По изложените съображения се прави искане съдът да отмени акта в оспорената част и да върне преписката на ДФЗ за ново произнасяне със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.
            Ответникът чрез процесуален представител оспорва основателността на жалбата. Обосновава, че оспореният акт е законосъобразен и моли съдът да отхвърли оспорването.
            След преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено от фактическа страна следното:      
Жалбоподателят е земеделски производител, по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на ЗПЗП, който е подал на 13.05.2014 г. за кампания 2014 г. Общо заявление за подпомагане и по следните схеми и мерки за директни плащания на площ: Схема за единно плащане на площ (СЕПП) за 171.42 ха,  Схема за преразпределително плащане (СПП) за 30 ха и по НР 2 за 8.57ха.
На 27.09.2015 г. зам. изпълнителният директор на ДФ”Земеделие” издал Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 г. с изх. № 02-250- 2600/ 5307 от същата дата, с което на жалбоподателя е отказано, както следва:
I. Частично финансово подпомагане по СЕПП (за сумата от 8 609.86лв.) на две основания:
1. по чл. 43, ал.3, т.5 от ЗПЗП – за една и съща площ са подадени две или повече заявления и застъпването на площи не е отстранено (конкретните размери на намалената площ на това основание са посочени в таблицата на стр.2 от уведомителното писмо – разликата между декларираната площ по колона 2 и площта на парцелите след разрешаване на двойно заявената площ в колона 3);
2. по чл. 43, ал.3, т.4 от ЗПЗП – кандидатът е заявил площи, които не стопанисва (конкретните размери на намалената площ на това основание също са посочени в таблицата на стр.2 от уведомителното писмо – разликата между декларираната площ по колона 2 и площта на парцелите след извършена проверка на място в колона 4).
II. По НР2 е отказано частично финансово подпомагане (за сумата от 119.1лв.) само за един имот и на едно основание – чл.12, т.1 от Наредба №11 от 3.04.2008г. за условията и реда за прилагане на мярка 211 "Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони" и мярка 212 "Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013г. Основанието се изразява е това, че земеделският стопанин е заявил по-големи площи в сравнение с реално ползваните от него. Частичният отказ е за 0,29 ха от парцел №39596-68-30-1, което е разликата между декларираната площ в колона 2 и площта на парцела след извършената проверка на място в колона 4 от таблицата на стр.4 от уведомителното писмо.
В останалата част по заявлението е отпуснато финансово подпомагане.
Административният акт, в частта, с която е отказано финансово подпомагане е обжалван по съдебен ред пред Административен съд – Търговище. С решение № 26 от 07.03.2016г. по адм.д. № 201/2015 на Адм.съд – Търговище, актът в оспорената част е отменен и преписката е върната на административния орган за ново произнасяне съобразно дадените от съда задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона. При касационната проверка с решение № 12882 от 29.11.2016г., постановено по адм. д. № 4407/2016г. на ВАС решението на Адм. съд – Търговище е оставено в сила като краен резултат, но с коригиращи мотиви.
Коригиращите мотиви на ВАС, представляващи задължителни указания за административния орган при новото произнасяне, се изразяват в следното:
1.      По СЕПП
-          парцел №81147-34-39-1 с площ 1.85 ха не е допустим изцяло за подпомагане, тъй като е установено при проверка на място, че парцелът не се поддържа в добро състояние.
-          парцели  №№  784450-30-17-1 (площ 0.85ха), 81147-39-2-1 (площ 0.66ха)  и 81147-251-17-1 (1.92ха) са изцяло допустими за подпомагане.
-          Недопустимата площ за подпомагане следва да бъде редуцирана, както следва: За парцел 39596-68-30-1 (с площ 8.57) от 0,29 ха на 0,02ха; за парцел 53062-13-37-2 (с площ 1.33 ха) – от 0,34 ха на 0,03ха, за парцел 78450-36-9-1 (5.55 ха) от 0,03ха на 0,02 ха, парцел 81147 – 44 – 5 - 2 (0.81ха) от 0,03 ха на 0,02 ха и парцел 81147-48-33 (с площ 1.93ха) от 0,54 ха на 0,25 ха.
-          Останалите парцели са недопустими за подпомагане в частите им, така както са посочени в уведомителното писмо.
Във основа на изложеното ВАС е посочил, че следва да се приеме, че общо недопустимата за подпомагане площ по заявлението на касационния ответник за СЕПП е 6,08 ха (4,23 ха според заключението на СТЕ, изслушана по делото + 1,85ха за парцел № 81147-34-39-1), а допустимата за подпомагане площ е 165,43 ха (167,19 ха според заключението на СТЕ - 1,85 ха за парцел №81147-34-39-1). В тази част на мотивите от решението е допусната явна фактическа грешка при посочване размера на допустимата площ за подпомагане – посочено е, че тя се формира като резултат от изваждането на 1.85 ха (площта на парцел №81147-34-39-1) от 167.19 х. и е 165.43 ха, което е грешен математически резултат. Разликата между 167.19 ха и 1.85 ха е 165.34ха.
При тези констатации, е продължил съдът, процентът на наддеклариране е 3,68 % (Тук допусната явна фактическа грешка по-горе се е отразила на резултата, но минимално, тъй като 6.08ха от 165.34 е 3,7%, а не 3.68%). При този процент на наддеклариране, обосновава в мотиви си ВАС, следва да бъде приложен чл.58, §1 от Регламент № 1122/30.11.2009г. на Комисията, като оторизираната площ следва да бъде изчислена при намаление от определената площ от 165,43 ха на два пъти недопустимата площ от 6,08 ха. Така оторизираната площ следва да е 153,27 ха. Този резултат също е сгрешен. Грешката е производна на описаната  по-горе. Резултатът от посочения алгоритъм е 153.18ха. (165.34 ха – 6.08 ха е равно на 153.18 ха).
 2. По НР2, която схема касае само парцел 39596-68-30-1, недопустимата за подпомагане площ следва да бъде определена на 0,02 ха, а допустимата – 8,55 ха. Така процентът на наддеклариране е 0,23 %. Затова не са налице основания да бъде приложен чл.58, §1 от Регламент № 1122/30.11.2009г. на Комисията, а следва при оторизираната площ да бъде приложен чл.57 от същия регламент.
След влизане в сила на решението на Адм. съд Търговище по адм.д. № 201/2015г. с коригиращите мотиви на ВАС, преписката е изпратена на административния орган за ново произнасяне, съобразно дадените от съда указания по тълкуването и прилагането на закона. Както вече бе посочено, дадените указания от ВАС коригират тези, направени от първоинстанционния съд и затова именно тези указания е следвало да съобрази административния орган при новото произнасяне.
След връщане на преписката на административния орган за ново произнасяне съобразно дадените от съда указания по тълкуването и прилагането на закона е издадено и оспореното в настоящото производство уведомително писмо.
С него по НР2 е отпуснато финансово подпомагане за 8.55 ха, при заявени 8.87ха, като 0.2 ха са приети за наддекларирани. Отпусната сума е за 8.57ха.
По СЕПП: от декларирани площи общо 171.42 ха, 6.08 са приети за недопустими/наддекларирани, респ. от установената площ, отговаряща на изискванията за подпомагане е отпусната субсидия в размер на 44041.37лв. за 153.18ха (165.34ха – 153.18ха) при ставка 300.958504лв./ха (46100.82лв.), намалена с 2059.45лв. (сума, от наложен коефициент на редукция на основание чл. 40, ал.4 от ЗПЗП(отм.) във връзка с чл.78 от Регламент (ЕО) № 1122/2009 на Комисията от 30.11.2009г. Сумата от 2059.45лв. е изчислена при определен коефициент на редукция за кампания 2014г., който преобразуван в проценти е 4,467267741.
Писмото е било обжалвано по съдебен ред. С решение № 57 от 20.07.2017г. по адм. дело № 65/2017г. на Административен съд – Търговище жалбата е била отхвърлена. Това решение, поради липса на мотиви и допуснати съществени процесуални нарушения е било отменено от ВАС с решение  № 14681 от 28.11.2018г. по адм. д. № 11515/2017г., и делото е върнато за ново разглеждане.  
Предвид тези обстоятелства съдът приема, че предмет на настоящото производство е законосъобразността на уведомителното писмо на  с изх. № 01-2600/1579 от 27.03.2017г., за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2014г., в частите, както следва: 1. с която са направени намаления в плащанията спрямо дружеството по СЕПП, като наместо за 153,27 ха, е отпусната сума за 153,18ха; 2. В частта на приложената редукция в размер на 2059.45лв. спрямо всички площи; 3. Относно липсата на оторизация и плащане за БЗС 81147-34-39-1 с площ 1.85ха.
Законосъобразността на писмото в оспорената му част следва да бъде преценявана с мащаба на дадените от Върховния административен съд указания с решение № 12882 от 29.11.2016г., постановено по адм. д. № 4407/2016г. на ВАС, т.е следва да се прецени доколкото постановеното от административния орган съответства на закона, така както той е разтълкуван и приложен по случая с решение № 12882 от 29.11.2016г., постановено по адм. д. № 4407/2016г. на ВАС.
Предвид предмета на съдебната проверка и въз основа на установеното от фактическа страна съдът приема следното:
Актът е издаден от компетентен орган, в предвидената от закона форма и при липса на съществени процесуални нарушения. Актът е съобразен изцяло с материалния закон и в частност с дадените от ВАС указания с решение № 12882 от 29.11.2016г., постановено по адм. д. № 4407/2016г. на ВАС. По СЕПП административният орган е отказал подпомагане само за площите, които са приети за недопустими/наддекларирани според решението на ВАС и които са в размер на 6.08ха. Съответно на този резултат е определил допустимите за подпомагане площи и при възприет процент на наддеклариране от 3.68% е оторизирал плащане за 153.18ха, а не за 153.27ха (разликата от допустимите за подпомагане площи, намалени с размера на наддекларираните/недопустимите площи, умножени по две). Оплакването в жалбата за погрешно определен размер, несъобразен с решението на ВАС, е неоснователно. Административният орган изцяло е съобразил дадените от ВАС указания относно размера на площите, които с оглед установеното по делото е следвало да се приемат за допустими или недопустими за подпомагане. За имота с площ 1.85 ха има подробни мотиви в решението на ВАС, че той следва да се приеме за недопустим за подпомагане и това съответно също е съобразено от административния орган. Оплакването в жалбата в тази връзка е несъстоятелно, тъй като ВАС е оставил в сила решението на Административен съд – Търговище, но с коригиращи мотиви. На следващо място текстът на чл. 40, ал.4 от ЗПЗП е действал за кампания 2014г. и е не противоречи на чл. 78 от регламент 1122/2009г. Той е отменен със Закона за изменение и допълнение на ЗПЗП ДВ бр. 12 от 2015г., но не по съображенията, изтъкнати от жалбоподателя. Със закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители текстът е отменен, но правилата за редукция за запазени с директното препращане към  регламент 1307/2013г. – с § 40 от ЗИЗПЗП се създава чл. 38а. : според новия чл. 38а, ал.3 схемите по ал.1 (сред които и е и СЕПП) се прилагат в съответствие с изискванията на регламент 1307/2013г., който също урежда Ставка на корекцията, определена в съответствие с член 26 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, която да се прилага само за директни плащания, надвишаващи 2 000 EUR, които се отпускат на земеделски стопани през съответната календарна година. Съгласно чл.40, ал.4 от ЗПЗП, в приложимата редакция, когато сумата на поисканите и допустими плащания на площ би надвишила финансовия пакет на страната за съответната година, размерът на единното плащане на площ се коригира с коефициент на намаление. Прилага се еднакъв коефициент на намаление на плащането за всички хектари земеделска площ, заявени и одобрени за подпомагане. По делото е представена докладна записка с вх. № 02-0400/540 от 13.05.2015г., изготвена от зам.изпълнителния директор на ДФЗ, относно изчисления и оторизация по СЕПП за кампания 2014г., видно от която на основание чл.78 от Регламент 1122/2009г., следва да се приложи коефициент за редукция, тъй като финансовият пакет по СЕПП за кампания 2014г. е в размер на 1 051 046 920,00 лева, а по предварителни данни оторизираната сума за всички валидни заявления, след прилагане на санкциите за наддеклариране, закъснение и поддеклариране (недеклариране на площи) е в размер на около 1 098 000 000,00 лева. При така посочените суми правилно е изчислен коефициент на редукция от 4,467267741%., които е приложим по отношение на всички бенифициенти на основание чл.40, ал.4 от ЗПЗП, в приложимата редакция и правилно са намалени оторизираните суми за подпомагане по мярка СЕПП и на жалбоподателя. Фактическите основания за определения размер са свързани с определените площи за подпомагане, които са посочени в акта.
Няма „двойно прилагане“ на ставка на корекция за едни и същи площи, тъй като посочената в първоначалното уведомително писмо за отпуснатите и респ. отказаните суми за кампания 2014г. по заявлението на жалбоподателя е било отменено с решение № 26 от 07.03.2016г. по адм.д. № 201/2015г. на Административен съд – Търговище в частта, с която се отказва частично подпомагане по СЕПП и преписката е върната за ново произнасяне.
По изложените мотиви съдът приема, че административният акт в оспорената му част е законосъобразен. Жалбата е неоснователна и следва да се отхвърли изцяло.
С оглед изхода на спора следва да се постави на разглеждане претенцията на ответника за присъждане на разноски в размер на 100лв. за юрисконсултско възнаграждение. Процесуалното представителство е реално осъществено, поради което искането е основателно. Жалбоподателят следва да бъде осъден да плати на ответника тази сума.
 Предвид изложеното и на основание чл. 172, ал.2 и чл. 143, ал. 3 от АПК съдът
 
Р  Е  Ш  И:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Евромилк 2012“ ЕООД – с. Чернокапци, общ. Омуртаг, представлявано от Ю. Х. срещу уведомително писмо на изпълнителния директор на ДФЗ с изх. № 01-2600/1579 от 27.03.2017г., за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2014г., в частите, както следва: 1. с която са направени намаления в плащанията спрямо дружеството по СЕПП, като наместо за 153,27 ха, е отпусната сума за 153,18ха; 2. В частта на приложената редукция в размер на 2059.45лв.; 3. Относно липсата на оторизация и плащане за БЗС 81147-34-39-1 с площ 1.85ха.
ОСЪЖДА „Евромилк 2012“ ЕООД – с. Чернокапци, общ. Омуртаг, представлявано от Ю. Х. да заплати на Държавен фонд „Земеделие“ гр. София, сумата от 100 лв. (сто лева) разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Решението не влязло в законна сила.