Р Е Ш Е Н И Е
 
Номер 146  09.10. 2019 година  град Търговище
 
В  ИМЕТО НА НАРОДА

Административен  съд                                                                                  
На  осми октомври две хиляди и деветнадесета година 
В открито заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:   КРАСИМИРА ТОДОРОВА
ЧЛЕНОВЕ:   АЛБЕНА СТЕФАНОВА
ИВАНКА  ИВАНОВА
Секретар: ГЕРГАНА БАЧЕВА
Прокурор: ВАСИЛ АНГЕЛОВ
Като разгледа докладваното от  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
АД № 199 по описа за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:
 
            Производството е по реда на чл. 185 и сл. от АПК и е образувано  по протест на Окръжна прокуратура гр. Търговище против  Наредба за управление на горските територии на община Антоново.  В протеста се изтъква, че  посоченият акт не съдържа мотиви за приемането му. В съдебно заседание прокурор- Васил Ангелов при Окръжна прокуратура-Търговище поддържа изцяло протеста на изложените в него доводи.
Ответникът - Общински съвет Антоново не се представлява.   
Съдът, като обсъди становищата на страните, доказателствата по делото поотделно и в тяхната съвкупност, като направи проверка по чл. 168, във вр. с чл. 196 от АПК, приема за установено следното:
Предмет на протестиране по настоящото дело са разпоредби на подзаконов нормативен акт - Наредба на Общински съвет-Антоново.  Оспорването или протестирането на акта по съдебен ред, съгл.187, ал.1 от АПК, не е обвързано с преклузивен срок, а съгласно чл.186, ал.2 от АПК по отношение на прокурора, подал протеста е налице активна процесуална легитимация. Предвид това протеста е процесуално допустим.
По делото е приложена докладна записка, без дата и входящ номер, на кмета на Община Антоново до Общински съвет-Антоново за приемане на Наредба за управление на горските територии на община Антоново.
Не са представени мотиви към проекта за приемането на горепосочената  Наредба.
На 28.06.2012г. е било проведено заседание на Общински съвет-Антоново.  На заседанието с Решение № 93 Общински съвет - Антоново,  е приел окончателния проект на гореописаната Наредба. За проведеното заседание и взетите решения е изготвен  Протокол №10/ 28.06.2012г.
В приложеното по делото извлечение от Протокол №10/ 28.06.2012г. не се съдържат данни за мнозинството, с което е прието Решение № 93 Общински съвет - Антоново.
За да прецени законосъобразността на оспорения текст  на Наредбата, съдът, взе предвид следното:
 Съгласно чл.7, ал.2 от Закона за нормативните актове (ЗНА), наредбата е нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по- висока степен. Всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда, съобразно нормативните актове от по- висока степен неуредени от тях обществени отношения с местно значение чл.8 от ЗНА, чл.76, ал.3 от АПК и чл. 21, ал. 2, вр. с ал. 1 от ЗМСМА.
След като от общинския съвет не е доказано спазването на административно- производствените правила, следва да се приеме, че те са нарушени.
Наредбата не е приета при спазване на специалните процесуални правила за това. Според чл. 20 от Указа за прилагане на ЗНА (редакцията обн. ДВ, бр. 39 от 1974 г. ), при изготвяне на проекти за постановления, правилници, наредби и инструкции се прилагат съответно чл. 10, 11 и 13. Нормата на чл. 10 от Указа (Обн. - ДВ, бр. 39 от 1974 г., отм.) регламентира, че в плана за изготвяне на законопроекта се определят: 1. наименованието на закона; 2. етапите и сроковете за изготвяне на законопроекта, съобразно чл. 13; 3. съставителят на законопроекта. Разпоредбата на чл. 13, ал. 1 от Указа гласи, че изготвянето на законопроекта обхваща: 1. изготвяне на първоначален проект; 2. обсъждане на проекта; 3. изготвяне на втори проект, когато се наложат съществени изменения на първоначалния проект. Съобразно характера и обсега на предложените изменения могат да се изготвят и обсъждат и следващи варианти на проекта- чл. 13, ал. 2 от Указа. В производството по одобряване на проект за наредба, който да бъде представен на общинския съвет за гласуване, принципно обхваща следните фази: планиране, проектиране и обсъждане, включително неколкократно обсъждане в определени хипотези. Предвид чл. 9, ал. 1 от Указа, се налага извод, че планът по чл. 10 се съставя от органа, който трябва да издаде акта, а когато този орган е колективен – от неговия председател.
В процесния случай не е приложен проект на Наредбата по смисъла на чл. 13, ал. 1, т. 1, вр. чл. 20 от Указа и по никакъв начин не става ясно изготвян ли е такъв, какво е било неговото съдържание и кой е неговият съставител.
2. В случая е безспорно, че липсва изготвен първоначален проект, същият не е бил придружен от мотиви, както изисква чл. 28 от ЗНА в относимата редакция ДВ, бр. 27 от 1973 г.– законопроектът /в случая проектът на Наредбата/ да се изготвя съобразно този закон и указа за неговото прилагане, като се придружава от мотиви.
Тази норма е общо приложима не само по отношение на законите, а и на подзаконовите нормативни актове. Това се потвърждава и от последвалите законодателни промени в нормата на чл. 28 от ЗНА, в духа на които правната тежест на мотивите, изготвени съобразно изискванията на чл. 28, ал. 2 от ЗНА, е определена от законодателя с разпоредбата на ал. 3 на същия текст, която вменява забрана за обсъждане на предложението от компетентния орган в случай, че към него не са приложени мотиви. В случая липсват мотиви за приемане на оспорената наредба. Това процесуално нарушение е самостоятелно основание за отмяна на подзаконовия нормативен акт.
Пълната липса на мотиви към внесеното предложението за проект на Наредба препятства възможността на заинтересованите лица да направят предложения и да изложат становища преди приемането му- чл. 27 ЗНА.
Процедурата, касаеща приемането на подзаконов нормативен акт е регламентирана императивно в защита на публичния интерес, като нарушаването й винаги е съществено. Мотивите безспорно имат съществено значение, обезпечават и гарантират ефективността на етапа на обсъждане.
Липсват  и доказателства за проведено обсъждане на проекта. Неговата цел е да се даде гласност, да се осигури достъп и възможност за ангажиране на становища от постоянни и временни комисии, както и от граждани – адресати на подзаконовия административен акт. Наред с това липсват данни за разглеждане и обсъждане на проекта от други постоянни или временни комисии.
Липсват доказателства проектът за наредбата да е довеждан до знанието на заинтересованите лица по някой от посочените в действащата към него момент разпоредба на чл. 2а от ЗНА / редакция ДВ, бр. 55 от 2003 г. / - чрез изпращането му до представителни организации на тези лица, чрез публикуването му в средствата за масово осведомяване, в Интернет или чрез оповестяването му по друг подходящ начин.
Уведомяването на заинтересованите лица– бъдещи адресати на нормативния акт и обсъждането на проекта за същия е израз на основни принципи на административния процес като откритост, публичност и прозрачност- чл.26, ал.1 ЗНА и чл.12 АПК. Целта е да се гарантира обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност на административните актове.
Няма данни   оспорената Наредба да е била разгласена по предвидения в чл. 37, ал. 2 от ЗНА ред. Тези пропуски съществено нарушават реда за приемане на подзаконови нормативни актове, който цели да гарантира обективността, безпристрастността и качеството на актовете. Същите нарушения съставляват основание за незаконосъобразност по чл. 146, т. 3, вр. чл. 196 от АПК. Въз основа на изложеното атакуваният акт следва да се отмени.
При този изход на делото следва да се присъдят разноски в размер на 20 лв. на Окръжна прокуратура Търговище.
Водим от  горното  Административен съд Търговище,
 
РЕШИ:
 
ОТМЕНЯ  по протест на Окръжна прокуратура Търговище Наредба за управление на горските територии на община Антоново, като незаконосъобразна.
ОСЪЖДА Общински съвет – Антоново да заплати Окръжна прокуратура Търговище разноски в размер на 20 лв.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
При неподаване на касационна жалба или протест, или ако те са отхвърлени, решението да се оповести по реда на чл.194 от АПК.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:                     ЧЛЕНОВЕ:1.                2.

Решението не е влязло в законна сила.