Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 50  08.04.2019 г. град Търговище
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
  
Административен съд- гр.Търговище,                    
на осми март       две хиляди и деветнадесета година,
в публично съдебно заседание, в следния  състав:
Председател -  Албена Стефанова
Секретар – Янка Ганчева,
       като разгледа докладваното от председателят административно дело № 200 по описа за 2018 г. на съда, за да се произнесе, взе предвид следното:
 
        Производството е по реда на Глава десета, Раздел І от АПК, във връзка с чл. 2, ал.1 от Наредба № РД-07-5/16.05.2008г. за  условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление.
        Образувано е по жалба на М.И.З., ЕГН-********** *** против Заповед № ЗСП/Д-Т/3185/31.10.2018г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане”-Община Търговище, потвърдена с Решение № 25 РД06/0036 от 20.11.2018г. на Директора на РДСП-Търговище, с която и е отказана целева социална помощ за отопление с твърдо гориво, за отоплителен сезон от 01.11.2018 г.  до 31.03.2019 г.
В жалбата оспорващата излага твърдение, че оспорената Заповед е необоснована. Излага становище, че  твърдението на органа в Заповедта, че едно от лицата имащи задължение за полагане на грижи спрямо нея, съгласно НА №37,т.10,д.4538/1997г. касае сина и И. З.. Навежда, че синът и е работил в системата на МВР и именно поради това е пенсиониран по-рано. Моли оспорената заповед да бъде отменена като незаконосъобразна.
        В съдебно заседание оспорващата се представлява от а. М.Б., който поддържа жалбата на наведените в нея основания. Представя писмена защита. В нея навежда, че за органа издал оспорения акт, критерият е единствено възрастта, но не и здравето на З..
Ответникът по оспорването – Директорът на Дирекция „Социално подпомагане”/СП/ - Търговище, чрез процесуалния си представител ст.юрисконсулт М. в съдебно заседание изразява становище за неоснователност на жалбата. Представя писмена защита, в която излага подробни доводи, обосноваващи, че по отношение на оспорващата липсват  материалноправните  изисквания за отпускане на исканата от нея целева социална помощ. Моли жалбата да бъде оставена без уважение като неоснователна.
 
  След преценка на събраните по делото доказателства, съдът констатира следното:
На 12.10.2018г. М.И.З. е подала заявление - декларация с вх.№ЗСП/ДТ 3185/12.10.2018г. до Директора на Дирекция “СП” –  Търговище, с която е отправила искане да и бъде отпусната целева помощ за отопление с твърдо гориво.
 От представения в административното производство  Нотариален акт /НА/ за прехвърляне на недвижим имот срещу грижи №37,т.Х,д. №4538/1947г. от 30.12.1997г. по делото се установява, че оспорващата М.И.З. е прехвърлила на децата си  И. К.З. и И. К. Б. притежаваната от нея идеална част- 1/3 от дворно място и втори етаж от построена в него триетажна жилищна сграда, заедно с принадлежащите им западно избено помещение и съответните 1/3 идеална част от общите части на сградата и от правото на строеж срещу задължението за полагане на грижи, осигуряване на нормален и спокоен живот и уважение.
В хода на административното производство е представено  Експертно решение /ЕР/ на ТЕЛК №2155/14.07.2017г., от което се установява, че дъщерята на оспорващата И.К. Б.е с 66 % трайно  намалена работоспособност със срок за 3 години.
По подадената от М.И.З. заявление-декларация социалният работник А. И. е извършила проверка и социална анкета, след което е изготвила и социален доклад с дата 30.10.2018г. В него като констатации социалният работник е отразил, че диференцирания минимален доход за отопление за молителката З. е в размер на 311.08% Х 75 =  233.31 лв.  В социалния доклад като констатации е отразено, че средномесечният размер на месечния доход за предходните шест месеца на молителката е в размер на 180.43 лева. Със социалния доклад социалният работник е направил предложение на молителката да и бъде отказана исканата социална помощ, тъй като същата не отговаря на условията на чл.2, ал.1 от Наредба №РД-07-5/16.05.2008г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, във връзка с чл.10, ал.1,т.5 от ППЗСП, поради това че едно от лицата, имащо задължение по отношение на нея да полага грижи, не попада в условията на параграф 1, ал.1,т.12 от ДР на ППЗСП.
Въз основа на подадената молба-декларация с вх.№ЗСП/ДТ 3185/12.10.2018г. и изготвения социален доклад, Директорът на Дирекция „СП” - Търговищее издал оспорената Заповед .№ЗСП/ДТ 3185/31.10.2018г., с която на оспорващата М.И.З. е отказано отпускане на целева помощ за отопление с  твърдо гориво,за отоплителен сезон - 01.11.2018 г.  до 31.03.2019 г. В Заповедта като мотиви са изложени същите мотиви, отразени в социалния доклад.
Заповедта е била обжалвана от М.И.З. по административен ред пред Директора на РДСП - гр. Търговище.  С Решение  № 25 РД06/0036/20.11.2018г. Директорът на РДСП - гр. Търговище  е потвърдил оспорената заповед. В решението си Директорът на РДСП-Търговище е приел, че синът на оспорващата - И. З. е в трудоспособна възраст и по отношение на него не са налице изключенията по чл.10, ал.1,т.5 от ППЗСП,  което се явява пречка за получаване на исканата от страна на З. социална помощ и че същата не отговаря на условията по чл.2, ал.1 от Наредба №РД-07-5/16.05.2008г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление.
Решение № 25 РД06/0036 от 20.11.2018г. на Директора на РДСП - гр. Търговище е съобщено на М.И.З. на 21.11.2018г., съгласно приложеното по делото известие за доставяне.
Жалбата на М.И.З. срещу Заповед № ЗСП/Д-Т/3185/31.10.2018г.  на Директора на Дирекция „Социално подпомагане”-Търговище е подадена до Административен съд-Търговище, чрез административния орган на 29.11.2018г., с вх.№2503-9ЧМ-00-2855.
По делото не се спори, че размерът на средномесечния доход  на М.И.З. за предходните 6 месеца от подаване на заявлението и - 12.10.2018г. е в размер от 180.43 лева.
По делото не се спори, че дъщеря и И. К. Б. е лице с увреждане, установено с решение на ТЕЛК.
От представеното по делото писмо с изх.№1029-25-290/20.02.2018г. на директора на ТП на НОИ-Търговище по делото се установява, че синът на оспорващата И. К. З., ЕГН.********** от гр.Търговище получава лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, която получава на основание чл.69, ал.2 от КСО.
От представената по делото Етапна епикриза с изх.№523/25.02.2019г., издадена от д-р Д.Б., по делото се установява, че лицето И. К. З. е със статус: ..“В добро общо състояние..“
Въпреки дадените с Определение на съда №44/01.02.2019г. указания  по делото не се доказа И. К. З. да има качеството  на лице с увреждане.
Така установената фактическа обстановка се подкрепя от събраните по делото доказателства.
При така установеното, съдът намира жалбата за допустима по следните съображения:
Жалбата е подадена в срок, срещу административен акт, подлежащ на съдебно оспорване, при спазване на специалния ред, съгласно чл.4, ал.5 от Наредба № РД-07-5/16.05.2008г. за  условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление. Жалбата е подадена от надлежна страна –адресат на акта и при наличие на правен интерес.
По основателността на жалбата съдът, след като извърши служебна проверка по чл.168 от АПК, прави следните правни изводи:
Исканата от оспорващата целева помощ е отказана на основание  -неотговаряне на изискванията на чл.10, т.5 от ППЗСП , във връзка с чл.2, ал.1 от Наредба №РД-07-5/16.05.2008г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление.
Съгласно чл.10, ал.1,т.5 от ППЗСП исканата помощ не се отпуска на лица, сключили договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и /или гледане, като това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка лица са в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания.
По делото безспорно се доказа, че синът на оспорващата не е лице освидетелствано по надлежния начин с решение на ТЕЛК като такова с увреждане.
Съгласно  пар.1,т.12 от ДР от КСО „…“Нетрудоспособна възраст“ е възрастта под 16 години и над определената в чл.68, ал.1-3 от Кодекса за социално осигуряване възраст за придобИ.е право на пенсия  за осигурителен стаж и възраст.
Лицето И. Костадинов З. е пенсиониран на основание чл.69, ал.2 от КСО, но не и на основание чл.68  ал.1-3 от КСО. Към деня на подаване на заявлението-12.10.2018г. лицето З. следва да има  64 г. и 1 месеца съгласно изискванията на чл.68  ал.1-3 от КСО, същото обаче към деня на подаване на заявлението е с навършени 62 години.
При така установеното по делото съдът намира, че по отношение на оспорващата М.И.З. не са налице всички предпоставки по чл.10, ал.1,т.5 от ППЗСП. Оспорващата не отговаря на условията по чл.2, ал.1 от Наредба №РД-07-5/16.05.2008г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление.
Целевите социални  помощи  могат да се отпускат от административния орган-Дирекция СП, само при наличие на законовите предпоставки по закон, другото независимо от социалната несправедливост си е действие на органа против закона.
На основание всичко гореизложено съдът намира, че жалбата на М.И.З. против Заповед № ЗСП/Д-Т/3185/31.10.2018г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане”-Община Търговище  се явява неоснователна и като такава следва да бъде оставена без уважение.
По делото не е налице предявено искане от ответника по оспорването и от процесуалния му представител за присъждане на разноски.  Не е налице и представен списък на разходите, предвид което съдът намира, че не следва да се произнася по въпроса за разноските.
Воден от горното, на основание чл.172, ал.2 от АПК съдът

Р  Е  Ш  И  :

        ОТХВЪРЛЯ  жалбата на М.И.З., ЕГН-********** *** против Заповед № ЗСП/Д-Т/3185/31.10.2018г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане”-Община Търговище, потвърдена с Решение № 25 РД06/0036 от 20.11.2018г. на Директора на РДСП-Търговище, с която и е отказана целева социална помощ за отопление с твърдо гориво, за отоплителен сезон от 01.11.2018 г.  до 31.03.2019 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от неговото получаване.
Препис от решението да се изпрати на страните.

Председател:

Решението не е влязло в законна сила.