О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Номер 09.03.2018 година Град Търговище

Търговищки Административен съд
на девети март две хиляди и осемнадесета година
в закрито заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ТОДОРОВА
Секретар:
Прокурор:
Като разгледа докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Адм.Д №211 описа за 2017 година,
за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по чл. 145 и сл. от АПК.
С определение №1962 от 13.02.2018г. по АД №1361/2018г. по описа на ВАС е било отменено определение № 300 от 28.12.2017 г., постановено по адм. дело № 211/2017 г. по описа на Административен съд - Търговище, в частта, с която е оставена без разглеждане жалбата на В.Ц.Х. ***, против мълчалив отказ на Директора на Регионална Дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" – Търговище, да предостави достъп до личното му кадрово дело и е било прекратено производството по делото в тази част. Делото е било върнато за продължаване на съдопроизводствените действия в тази част.
Оставено е в сила определение № 300 от 28.12.2017 г., постановено по адм. дело № 211/2017 г. по описа на Административен съд - Търговище, в частта, с която е оставена без разглеждане жалбата на В.Ц.Х. ***, против мълчалив отказ на Директора на Регионална Дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" – Търговище, да се произнесе по заявление за достъп до обществена информация и е прекратено производството по делото в тази част.
С определение 050 от 26.02.2018г. по АД №21182017г. по описа на АдмС - Търговище, съдът е приел, че производството по жалбата срещу мълчалив отказ и исковата претенция, следва да се разделят в две отделни производства, като съвместното им разглеждане в едно производство ще затрудни процеса. АПК и ГПК поставят различни изисквания относно задължителните реквизити, на които следва да отговаря жалбата, съответно иска. Различни са и процесуалните норми, като в исковото производство е задължение на съда да даде срок за отговор на ответната страна по иска, за разлика от жалбата.
Разделено е настоящото производство образувано по жалба на В.Ц.Х. ***, против мълчалив отказ на Директора на Регионална Дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" – Търговище, да предостави достъп до личното му кадрово дело от това, с което е предявен иск за причинени нематериални щети в общ размер 10 000 лв., от които 5000лв. за лишаване от право на достъп до кадровото му досие и 5000 лв. за лишаване от право на достъп до информация.
След като съобрази събраните по делото доказателства, административният съд приема за установено следното:
Със заповед на министъра на отбраната от 24 март 2000 г. Управление „Гражданска защита“ при Министерството на отбраната е преименувано в Служба „Гражданска защита“ към същото ведомство. Службата за Гражданска защита на Република България е девоеннизирана на 1 май 2000 г. на основание заповед МЗ № ОХ-215/23.03.2000 г.
С постановление № 53 на Министерския съвет № 18 от 2 март 2001 г. Служба „Гражданска защита“ при Министерството на отбраната се преобразува в Държавна агенция „Гражданска защита“, подчинена на Министерския съвет. Агенцията осъществява държавната политика в областта на защитата на населението при бедствия, аварии и катастрофи.
На 11 ноември 2009 г., Народното събрание приема промените в Закона за МВР, чрез който Главна дирекция „Гражданска защита” става национална специализирана структура на МВР. Главна дирекция „Гражданска защита“ при МВР на Р.България е закрита на 1 януари 2011 г. съгласно поредните изменения в Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, обнародван в ДВ - бр. 88 от 9 ноември 2010 г. Според него Главна дирекция „Пожарна безопасност и спасяване“ се преименува на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, като "поема функциите" на закритата Главна дирекция „Гражданска защита“.
Жалбоподателят е бил служител на МВР в периода от м.декември 2009 г. до м. май 2010 г., когато е действал ЗМВР обн. В ДВ, бр.17 от 24.02.2006 г. В тази връзка ответната страна е представила акт за встъпване в длъжност от 28.12.2009г. и Заповед № К 5405 от 12.05.2010 г. , видно от която жалбоподателя е бил дисциплинарно уволнен.
Отделно от изложеното дори и да се приеме, че Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, като "поема функциите" на закритата Главна дирекция „Гражданска защита“ , то съгласно легалното определение в ЗДОИ чл. 2., ал.1 обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти. Съответно искането за предоставяне на кадровото досие не може да се приеме за обществена информация, а за лична такава, доколкото това не е свързано с информация касаеща обществения живот в РБ.
На основание чл. 147 от ЗМВР, министърът на вътрешните работи е издал Инструкция № 8121з-532 от 09.09.2014 г. за реда за съхраняване и ползване на личните кадрови дела на служителите от МВР (Инструкцията), в които подробно е регламентиран и реда за достъп на служителите. Съгласно чл. 24 от Инструкцията служителите на МВР могат да се запознават с материалите от личните си кадрови дела, с изключение на материалите, отнасящите се до други лица. В нормите на Инструкцията е посочен реда за заявяване на ползването, за разглеждане на заявлението и запознаването с материалите в случая чл.37 и следващите. Предвид на цитираната нормативна уредба следва да се отбележи, че приложим е специалния закон, а не общия. В същата липсва каквато и да е възможност за упражняване на съдебен контрол.
Липсва положителната процесуална предпоставка - правен интерес за оспорване, която има за последица прекратяване на производството. Липсва и годен за оспорване административен акт в случая формиран мълчалив отказ. Производството не е по реда на ЗДОИ.
Съгласно чл.38, ал.4 Инструкция № 8121з-532 от 09.09.2014 г. за реда за съхраняване и ползване на личните кадрови дела на служителите от МВР кадровото досие е следвало да се предаде за съхраняване в текущ архив в териториалното звено „Информация и архив“ на ДИА-МВР, което обосновава извод, че ответника не е пасивно легитимиран да бъде страна в производството.
За допустимостта на производството съдът следи служебно при всяко положение на делото. Липсата на подлежащ на оспорване акт, и в хипотезата на чл. 58, ал. 1 АПК, което е абсолютна процесуална пречка за допустимост на съдебното производство и основание за неговото прекратяване.
Въз основа на изложеното жалбата следва да се остави без разглеждане, а производството по делото следва да се прекрати.
Водим от горното и на основание чл. 159, т. 5 АПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Ц.Х. ***, против мълчалив отказ на Директора на Регионална Дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" – Търговище, да предостави достъп до личното му кадрово дело, като недопустимо.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 211 по описа за 2017 год. на АС - Търговище.
Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните с частна жалба.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Определението не е влязло в законна сила.