Р Е Ш Е Н И Е

№ 28 13.03.2018 г. град Търговище

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд- гр.Търговище,
на тринадесети февруари две хиляди и осемнадесета година,
в публично съдебно заседание, в следния състав:
Председател - Албена Стефанова
Секретар- Стоянка Иванова,
като разгледа докладваното от председателят административно дело № 213 по описа за 2017 г. на съда, за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 107, ал.2 от Закона за автомобилните превози /ЗАвП/.
Образувано е по жалба на „ МЕСНИ ПРОДУКТИ Т“ ЕООД, ЕИК 201729062, представлявано от Н. С. С. със седалище и адрес на управление: гр.Търговище, ул. „Христо Ботев“ №36, вх.А, ет.1, ап.1 против Заповед № РД-14-2215/26.10.2017г. на Началник Областен отдел „Автомобилна администрация” - гр.Търговище, с която на основание чл.107, ал.1 от ЗАвП, във връзка с чл.106а, ал.1, т.6, б.“в“, предложение първо и ал.2, т.5 от ЗАвП е наложена принудителна административна мярка – временно спиране на дейността на транспортното предприятие „МЕСНИ ПРОДУКТИ Т“ ЕООД гр.Търговище чрез отнемане на 1 /един/ брой заверени копия към лиценз на Общността до отстраняване на констатираното нарушение, но не повече от три месеца.
В жалбата се навежда, че оспорената Заповед е издадена при липса на мотиви. Излага се становище, че предприятието не е транспортно, а с предмет на дейност месодобив и месопреработка, като отнетия лиценз е издаден само за едно превозно средство, което служи единствено за реализиране на посочената продукция, чрез транспорт. Моли се оспорената заповед да бъде отменена като незаконосъобразна.
В съдебно заседание оспорващото дружество се представлява от адвокат В.Д. ***, която поддържа жалбата на изложените в нея основания и доводи. Излагат се доводи, обосноваващи неспазване на законовите изисквания за форма и съдържание при издаване на акта и за недоказаност на материалната компетентност на неговия издател.
Ответникът по оспорването – Началник Областен отдел „Автомобилна администрация” - гр.Търговище в съдебно заседание се явява лично и изразява становище за неоснователност на жалбата. Моли същата да бъде оставена без уважение. Излага становище, че разполага с материална компетентност да издаде оспорената Заповед, както и доводи, обосноваващи, че последната е издадена при спазване на всички материално-правни изисквания.
След преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното:
Не се спори по делото, че дружество „МЕСНИ ПРОДУКТИ Т“ ЕООД, ЕИК 201729062, гр.Търговище притежава лиценз на Общността №16257 за извършване на обществен превоз на товари.
При извършена служебна проверка от служител на ОО „АА”-Търговище на 17.10.2017г. в базата данни на отдел „Лицензии“ към ИА „АА“ било констатирано, че дружество „МЕСНИ ПРОДУКТИ Т“ ЕООД, ЕИК 201729062, гр.Търговище е било с доказана финансова стабилност до 21.09.2017г. Установено било, че срокът на застраховката на дружеството след 21.09.2017г. се явява изтекъл, като дружеството няма сключена нова застраховка с валидност след тази дата. Наличието на последната заедно с удостоверение от НАП за липса на задължения е следвало от страна на дружеството да бъдат представени в ОО „АА”-Търговище.
При така констатираното Началник Областен отдел /ОО/ „Автомобилна администрация” /АА/ - гр.Търговище издал оспорената Заповед № РД-14-2215/26.10.2017г., с която на дружество „МЕСНИ ПРОДУКТИ Т“ ЕООД, ЕИК 201729062, гр.Търговище, на основание чл.107, ал.1 от ЗАвП, във връзка с чл.106а, ал.1, т.6, б.“в“, предложение първо и ал.2, т.5 от ЗАвП е наложена процесната принудителна административна мярка. В Заповедта като фактически констатации е отразено, че дружеството е престанало да отговаря на изискванията за финансова стабилност, като не е доказало финансова стабилност в законния срок по чл.6, ал.7,т.3, б. „б“, предложение първо от Наредба №11/31.10.2002г. за международен обществен превоз на пътници и товари.
Горепосочената Заповед е връчена на „МЕСНИ ПРОДУКТИ Т“ ЕООД, ЕИК 201729062, гр.Търговище на 14.11.2017г. видно от приложеното по делото известие за доставяне. Жалбата на дружеството срещу Заповед № РД-14-2215/26.10.2017г. на Началник ОО „АА” - гр.Търговище е подадена до Административен съд-Търговище, чрез административния орган, по пощата на 28.11.2017г. видно от приложения по делото пощенски плик.
Съгласно приложената по делото Заповед №РД-01-212/15.08.2015г. на Изпълнителния директор на ИА „Автомобилна администрация”- началниците на областните отдели „Автомобилна администрация” са упълномощени от изпълнителния директор да налагат принудителни административни мерки на основание чл.106 и чл.106а от ЗАвП.
Така приетата за установена фактическа обстановка се подкрепя от събраните по делото писмени доказателства и от показанията на разпитания по делото свидетел М. Б. Х..
При така установеното от фактическа страна, съдът приема жалбата за допустима по следните съображения:
Жалбата е подадена от надлежна страна при наличие на правен интерес, срещу административен акт, който подлежи на съдебно оспорване и при спазване на законния 14-дневен срок за обжалване.
По основателността на жалбата съдът, след като извърши проверка по чл.168 от АПК, прави следните правни изводи:
Видно от съдържанието на оспорената Заповед същата е издадена от Началник ОО „АА“ гр.Търговище. Материалната компетентност на последния произтича от представената по делото Заповед №РД-01-212/15.08.2015г. на Изпълнителния директор на ИА „Автомобилна администрация, при предвидена в чл.107 ал.1 от ЗАвП възможност за делегиране на правомощия. По изложените съображения настоящият съд намира наложената с оспорения акт принудителна административна мярка за постановена от материално и териториално компетентен орган.
При издаване на Заповедта са спазени процесуалните правила. В оспорения акт в достатъчно ясна степен са отразени фактическите основания на органа и са конкретизирани законовите изисквания, които оспорващия не е спазил, а именно чл.6, ал.7,т.3 б. „б“, предложение първо от Наредба №11/31.10.2002г. за международен обществен превоз на пътници и товари. Именно посочената разпоредба регламентира задължение за лицата по чл.2,ал.1 да доказват финансова стабилност в установения в нея срок. Вмененото на оспорващото дружество с обжалвания акт деяние е именно, че дружеството-превозвач не отговаря на изискванията за финансова стабилност поради неспазване на срока за доказване на същата. По изложените съображения настоящият съд приема, че не е налице такова нарушение на законовите изисквания за форма и съдържание, което да е съществено.
По отношение на съответствието на оспорената Заповед с материалния закон, съдът намира следното:
Предмет на настоящото производство е наличието на материалните предпоставки по чл.106а, ал.1, т.6, б „в”, приложение първо от ЗАвП за налагане на принудителната административна мярка. За да е налице фактическият състав по посочената разпоредба, следва едновременно да са налице следните предпоставки: превозвач, който е престанал да отговаря на изискванията за финансова стабилност.
Безспорно по делото е установено, че оспорващото дружество, като превозвач притежава лиценз на Общността №16257 за извършване на обществен превоз на товари. От представената справка от базата данни на ИИ „АА“ е видно че издаденият на дружеството лиценз е валиден, със срок на валидност до 11.10.2026г. и че дружеството е било с доказана финансова стабилност до 21.09.2017г.
Съгласно чл.6, ал.7,т.3 б. „б“, приложение първо, във връзка с ал.8 от Наредба №11/31.10.2002г. за международен обществен превоз на пътници и товари, лицата, които доказват финансова стабилност с договор за застраховка, какъвто е конкретният случай, същите следва да докажат финансовата си стабилност всяка година, преди изтичане на срока, за който е сключен договорът за застраховка.
От представената по делото Застрахователна полица №25029233/13121610001652 е видно, че срокът на сключения от оспорващото дружество договор за застраховка е с период на застрахователно покритие с начало 22.09.2016г. и край 21.09.2017г. По делото не са ангажирани доказателства „МЕСНИ ПРОДУКТИ Т“ ЕООД гр.Търговище да е сключило нов договор за застраховка с дата преди 21.09.2017г. и с период на застрахователно покритие след тази дата.
В случая при така събраните доказателства безспорно е установено по делото, че към 26.10.2017г. оспорващото дружество като превозвач не е доказало финансова стабилност преди изтичане на 21.09.2017г., който е бил крайният срок на валидност на договора му за застраховка.
По изложените съображения съдът намира, че към деня на издаване на оспорената заповед-26.10.2017г. по отношение на оспорващия са били налице всички материални предпоставки по чл.106а, ал.1, т.6, б „в”, приложение първо от ЗАвП, във връзка с чл.6, ал.7,т.3 б. „б“, приложение първо от Наредба №11/31.10.2002г. за международен обществен превоз на пътници и товари и наложената със Заповедта принудителна административна мярка се явява постановена при правилно приложение на материалния закон. Принудителната мярка е наложена при спазване на вида на мярката, съгласно чл.106а, ал.1 т.6 и при спазване на 106а, ал.2, т.5 от ЗАвП.
С процесната заповед, на наложената ПАМ не е придадено по-дълго действие от законово предвиденото в чл.106а, ал.1, т.6, б.“в“, предложение първо от горепосочената Наредба. Принудителната административна мярка е приложена под прекратителните условия – до отстраняване на несъответствието, но не повече от три месеца. По делото не са ангажирани доказателства несъответствието да е отстранено. Предвид това, с изтичането на трите месеца от издаването на акта, действието на приложената ПАМ следва да се счита за преустановено и към настоящия момент не е налице неспазване на принципа по чл.6, ал.2 от АПК.
На основание всичко гореизложено съдът намира оспорената Заповед за законосъобразна и следва подадената срещу нея жалба на „МЕСНИ ПРОДУКТИ Т“ ЕООД гр.Търговище да бъде отхвърлена като неоснователна.
По делото не е предявено искане от страна на ответника по оспорването за присъждане на направени разноски, предвид на което съдът намира, че не следва да се произнася по въпроса за разноските.
Воден от горното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, съдът

Р Е Ш И :


ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалбата на „ МЕСНИ ПРОДУКТИ Т“ ЕООД, ЕИК 201729062, представлявано от Н. С. С. със седалище и адрес на управление: гр.Търговище, ул. „Христо Ботев“ №36, вх.А, ет.1, ап.1 против Заповед № РД-14-2215/26.10.2017г. на Началник Областен отдел „Автомобилна администрация” - гр.Търговище, с която на основание чл.107, ал.1 от ЗАвП, във връзка с чл.106а, ал.1, т.6, б.“в“, предложение първо и ал.2, т.5 от ЗАвП е наложена принудителна административна мярка – временно спиране на дейността на транспортното предприятие „МЕСНИ ПРОДУКТИ Т“ ЕООД гр.Търговище чрез отнемане на 1 /един/ брой заверени копия към лиценз на Общността до отстраняване на констатираното нарушение, но не повече от три месеца.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от неговото съобщаване.
Препис от решението да се изпрати на страните.

Председател:

Решението не е влязло в законна сила.