О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

07.02.2019г. гр.Търговище
  
Административен съд- гр.Търговище,                                              

на седми февруари две  хиляди и деветнадесета година,

в закрито заседание в следния състав
Административен съдия :Албена Стефанова,
като постави на разглеждане докладваното ад.х.д. № 214 по описа за 2018г. на АС-гр.Търговище, установи следното:

Делото е образувано по жалба на В.Л.Н., подадена от адвокат- А.П. от САК, с посочен по делото съдебен адрес:*** срещу мълчалив отказ на Директора на СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ от гр.Антоново постановен във връзка със Заявление за достъп до обществена информация , подадено от В.Л.Н. от 31.10.2018г.

С разпореждане от 09.01.2019г., на основание чл.158, ал.1 от АПК, жалбата е оставена без движение като на оспорващия са дадени изрични указания, да представи пълномощно, даващо права на адвокат А.П. от САК да подава жалба и да осъществява процесуално представителство от името на В.Л.Н., съгласно чл.151, т.2 от АПК, както и да внесе дължима държавна такса от 10 лева по сметка на Административен съд-гр.Търговище и да представи документ, удостоверяващ внасянето на държавната такса, съгласно чл.151 т.3 от АПК.
На оспорващия е изпратено копие от разпореждането и съобщение, че в 7-дневен срок следва да отстрани нередовностите в жалбата с предупреждение, че в случай,че не бъдат отстранени в срок жалбата и ще бъде оставена без разглеждане. Съобщението и преписа от разпореждането са изпратени на посочения от оспорващия по делото адрес и са получени лично от него на 28.01.2019г.
До 07.02.2019г., включително по ад.д. № 214/2018г., по описа на АС-гр.Търговище няма представен от оспорващия надлежно пълномощно, както и  документ за платена държавна такса в размер на 10 лева. Предвид на така установеното съдът приема, че нередовностите в жалбата не са отстранени в срок. По тези съображения съдът намира, че жалбата следва да бъде оставена без разглеждане като нередовна, а производството по делото прекратено.
   Воден от изложеното и на основание  чл.158, ал.3 от АПК, съдът 

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Л.Н., подадена от адвокат- А.П. от САК, с посочен по делото съдебен адрес:*** срещу мълчалив отказ на Директора на СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ от гр.Антоново постановен във връзка със Заявление за достъп до обществена информация , подадено от В.Л.Н. от 31.10.2018г.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 214/2018 г. по описа на Административен съд - гр. Търговище.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

 На В.Л.Н. и на Директора на СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ от гр.Антоново  да се изпрати препис от настоящото определение.


Председател:

Определението не е влязло в законна сила.