О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 12.02.2018г. гр.Търговище

Административен съд- гр.Търговище,
на дванадесети февруари две хиляди и осемнадесета година,
в закрито заседание в следния състав
Председател :Албена Стефанова,
като постави на разглеждане докладваното ад.х.д. № 216 по описа за 2017г. на АС-гр.Търговище, установи следното:
Делото е образувано по жалба на М.Х.М., ЕГН- ********** ***, подадена чрез а..П.П.- ШАК против Заповед №3-01-931/20.11.2017г. на Кмета на Община Търговище, с която на основание чл.195, ал.5 и чл.196, ал.2 от ЗУТ на жалбоподателя е наредено да премахне гараж, находящ се на улица с ОТ66 и ОИТ67 по плана на кв.“Въбел“ гр.Търговище, поради неподходящо местонахождение и разположение.
Съдът, след като установи, че жалбата е редовна пристъпи към проверка на нейната допустимост, за което е длъжен да следи служебно.
Заповед №3-01-931/20.11.2017г. на Кмета на Община Търговище е надлежно съобщена на М.Х.М. на 22.11.2017г., видно от приложеното по делото известие за доставяне.
Жалбата на М.Х.М. срещу Заповед №3-01-931/20.11.2017г. на Кмета на Община Търговище до Администгративен съд-Търговище е подадена по пощата на 08.12.2017г., видно от приложения по делото пощенския плик /стр.13/.
Срокът за обжалване на Заповедта се явява изтекъл до 06.12.2017г. включително. Жалбата на М.Х.М. е подадена два дни след изтичане на срока за обжалване, а именно на 08.12.2017г.
Въз основа на гореизложеното съдът приема, че жалбата на М.Х.М. е подадена след изтичане на законния 14-дневен срок по чл.149, ал.1от АПК. Изтичането на законния срок за обжалване води до погасяване на правото на оспорване и до недопустимост на жалбата, което е абсолютна процесуална пречка за разглеждане на жалбата по същество, за която съдът е длъжен да следи служебно. Съдът намира, че жалбата следва да бъде оставена без разглеждане по същество поради това, че оспорването е просрочено, а производството по делото да бъде прекратено.
Воден от горното, съдът на основание чл.159, т.5 от АПК

ОПРЕДЕЛИ:


ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Х.М., ЕГН- ********** ***, подадена чрез а..П.П.- ШАК против Заповед №3-01-931/20.11.2017г. на Кмета на Община Търговище, с която на основание чл.195, ал.5 и чл.196, ал.2 от ЗУТ на жалбоподателя е наредено да бъде премахнат гараж, находящ се на улица с ОТ66 и ОИТ67 по плана на кв.“Въбел“ гр.Търговище поради неподходящо местонахождение и разположение.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 216/2017 г. по описа на Административен съд - гр. Търговище.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
На М.Х.М. *** да се изпратят преписи от настоящото определение.

Председател:

Определението не е влязло в законна сила.