О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
Номер №  09.01.2019 г.  град  Търговище                    
                                  
Административен съд- гр.Търговище,                                          
на девети януари две хиляди и деветнадесета година,
в закрито заседание, в следния състав:
Председател -Албена Стефанова
                                                                                                                                                            
като разгледа докладваното от председателя адм.х.д. № 216 по описа за 2018г. на АС-гр.Търговище, за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на Раздел I от Глава десета от АПК, във връзка с чл.40,  ал.1 от ЗДОИ.
         Образувано е по жалбата на В.Л.Н., подадена чрез адвокат А П от АК – София, със съдебен адрес:*** против Мълчалив отказ за предоставяне на обществена информация на Директора на  II  НУ „В. Левски“ гр.Омуртаг по подадено от В.Л.Н. заявление за достъп до обществена информация от 31.10.2018г.
         На 20.12.2018г. е постъпило Заявление с вх.№520/20.12.2018г.  с което лично В.Л.Н. е изложил волеизявление жалбата му да бъде оставена без разглеждане поради предоставяне на исканата от него информация. Заявлението е препратено до съда с молба  на 27.12.2018г. от Директора на II  НУ „В. Левски“ гр.Омуртаг.
Предвид изложеното съдът намира, че е изправен пред хипотеза на чл. 155, ал. 1 от АПК. Оттеглянето на оспорването е направено в необходимата писмена форма съгласно чл. 155, ал. 3 от АПК , лично от жалбоподателя и преди първото по делото заседание.
Предвид това следва жалбата на В.Л.Н. против Мълчалив отказ за предоставяне на обществена информация на Директора на II  НУ „В. Левски“ гр.Омуртаг да бъде оставена без разглеждане по същество, а производство по делото да се прекрати.
 Воден от изложеното и на основание чл. 159, т.8, пр.1 от АПК съдът
 
О П Р Е Д Е Л И:
 
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Л.Н., подадена чрез адвокат А П от АК – София, със съдебен адрес:*** против Мълчалив отказ за предоставяне на обществена информация на Директора на  II  НУ „В. Левски“ гр.Омуртаг по подадено от В.Л.Н. заявление за достъп до обществена информация от 31.10.2018г.
 
ПРЕКРАТЯВА производството по ад.д № 216 по описа за 2018г. на Административен съд-гр.Търговище.
 
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
 
      На В.Л.Н. и на Директора на II  НУ „В. Левски“ гр.Омуртаг да изпратят преписи от настоящото определение.
 
Председател:
 
Определението не е влязло в законна сила.