О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Номер № 09.01.2019 г. град Търговище

Административен съд- гр.Търговище,
на девети януари две хиляди и деветнадесета година,
в закрито заседание, в следния състав:
Председател -Албена Стефанова
като разгледа докладваното от председателя адм.х.д. № 220 по описа за 2018г. на АС-гр.Търговище, за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на Раздел I от Глава десета от АПК, във връзка с чл.40, ал.1 от ЗДОИ.
Образувано е по жалбата на В.Л.Н., подадена чрез адвокат Анна Петкова от АК – София, със съдебен адрес:*** против Мълчалив отказ за предоставяне на обществена информация на Директора на Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост гр.Омуртаг по подадено от В.Л.Н. заявление за достъп до обществена информация от 31.10.2018г.
На 20.12.2018г. е постъпило Заявление с вх.№873/20.12.2018г. с което лично В.Л.Н. е изложил волеизявление жалбата му да бъде оставена без разглеждане поради предоставяне на исканата от него информация. Заявлението е препратено до съда с молба на 27.12.2018г. от Директора на ПГ по транспорт и лека промишленост гр.Омуртаг.
Предвид изложеното съдът намира, че е изправен пред хипотеза на чл. 155, ал. 1 от АПК. Оттеглянето на оспорването е направено в необходимата писмена форма съгласно чл. 155, ал. 3 от АПК , лично от жалбоподателя и преди първото по делото заседание.
Предвид това следва жалбата на В.Л.Н. против Мълчалив отказ за предоставяне на обществена информация на Директора на ПГ по транспорт и лека промишленост гр.Омуртаг да бъде оставена без разглеждане по същество, а производство по делото да се прекрати.
Воден от изложеното и на основание чл. 159, т.8, пр.1 от АПК съдът

О П Р Е Д Е Л И:


ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Л.Н., подадена чрез адвокат Анна Петкова от АК – София, със съдебен адрес:*** против Мълчалив отказ за предоставяне на обществена информация на Директора на Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост гр.Омуртаг по подадено от В.Л.Н. заявление за достъп до обществена информация от 31.10.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ад.д № 220 по описа за 2018г. на Административен съд-гр.Търговище.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
На В.Л.Н. и на Директора на ПГ по транспорт и лека промишленост гр.Омуртаг да изпратят преписи от настоящото определение.

Председател:

Определението не е влязло в законна сила.