О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
Номер 10.01.2019 година Град  Търговище                  
                                                                                
Търговищки Административен съд първи състав             
на  десети януари две хиляди и деветнадесета година                                  
в  закрито заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ТОДОРОВА
Секретар:   
Прокурор: 
Като разгледа докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Адм.Д №222 по описа за 2018 година,
за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК.
Образувано е по жалба подадена от адв. Анна Петкова, действаща като пълномощник на В.Л.Н. *** срещу мълчалив отказ по ЗДОИ на директора на ОУ „Алеко Константинов“ с. Голямо Градище, общ.Опака по искане, изпратено на електронния адрес на училището от 31.10.2018г.
От представената по делото административна преписка е видно, че с нарочно решение е предоставен достъп до исканата информация и същата под формата справка е изпратена на заявителя на електронния му адрес на 18.12.2018г.
Предвид тези обстоятелства съдът приема, че правният интерес на заявителят от оспорване на отказа за предоставяне на информация е отпаднал, доколкото административният орган е издал искания акт, като е предоставил търсената информация изцяло. Съгласно чл. 156, ал.1 от АПК при всяко положение на делото административният орган може да оттегли изцяло или частично оспорения административен акт или да издаде акта, чието издаване е отказал.
С оглед разпоредбата на чл. 159, ал.1, т. 3 и т. 4 от АПК, производството по делото следва да бъде прекратено. 
По изложените съображения и на основание чл. 159, ал.1, т. 3 и т. 4 от АПК,  съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от адв. Анна Петкова, действаща като пълномощник на В.Л.Н. *** срещу мълчалив отказ по ЗДОИ на директора на  на ОУ „Алеко Константинов“ с. Голямо Градище, общ.Опака.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 222/2018г. по описа на АС - Търговище.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му.
Препис от определението да се изпрати на страните. 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
Определението не е влязло в законна сила.