ОПРЕДЕЛЕНИЕ

06.02.2019 г. град Търговище
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД пети състав            
На шести февруари 2019 година
В закрито заседание в следния състав:
Председател: Иванка Иванова
Секретар:   
Като разгледа докладваното от председателя
АД № 227 по описа за 2018 година
За да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на Глава Х от АПК във вр. с чл. 40, ал. 2 от ЗДОИ.
Делото е образувано по жалбата на В.Л.Н., чрез а.. А.П. от АК – София, със съдебен адрес:*** против Мълчалив отказ за предоставяне на обществена информация на директора на НУ“Д-р Петър Берон“ с. Изворово, общ. Антоново, обл. Търговище, по заявление вх.№ 59/ 18.12.2018 г.
Съдът счита, че жалбата е недопустима, тъй като жалбоподателя няма правен интерес от оспорването при следните съображения:
По делото е представено Решение № 1/ 18.12.2018 г. за предоставяне на достъп до обществена информация по заявление вх. №59/ 18.12.2018 г.(преписката). От решението е видно, че комисия от начални учители с председател – директора на НУ“Д-р Петър Берон“ с. Изворово, общ. Антоново, обл. Търговище е постановила решение за предоставяне на исканата информация на жалбоподателя в срок от 30 дни, считано от датата на получаване на решението от заявителя. По делото е представена и справка за предоставяне на достъп до обществена информация от адм. орган по заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация на жалбоподателя (преписката). На 18.12.2018 г. жалбоподателят е подал жалбата си против Мълчалив отказ за предоставяне на обществена информация на директора на НУ“Д-р Петър Берон“ с. Изворово, общ. Антоново, обл. Търговище, по заявление вх.№ 59/ 18.12.2018 г.
На жалбоподателя са дадени указания за изправяне на нередовности в жалбата с разпореждане от 28.12.2018 г. (получено от него на 28.01.2019 г.) за заплащане на държавна такса, представяне на пълномощно за а.. П. от АК – София и посочване с писмена молба по делото дали оспорва решението за предоставяне на достъп до обществена информация. В молба получена от а.. П. от АК – София като пълномощник на жалбоподателя се сочи, че адм. орган е станал причина за завеждане на делото, поради което следвало да му бъдат присъдени разноски по списък. Съдът счита искането за присъждане на разноски за неоснователно и противоречащо на събраните доказателства по делото. Съдебният състав приема, че исканата информация е предоставена на жалбоподателя в законоустановения срок на поискването при горните констатации и то преди завеждане на делото, поради което претенцията за разноски е неоснователна. Налице е злоупотреба с права, тъй като жалбоподателят, чрез процесуалния си представител е подал заявление за достъп до обществена информация със същите въпроси до всички учебни заведения в област Търговище и в АС – Търговище са образувани множество дела със същия предмет, част от които са на доклад на същия съдебен състав.   
 При изложеното съдът приема, че е изправен пред хипотезата на чл. 159, т. 4 от АПК – оспорващият няма правен интерес от оспорването. Жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото следва да бъде прекратено.
Воден от горното и на основание чл. 159, т. 4 от АПК, съдът
 
ОПРЕДЕЛИ:
 
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Л.Н., чрез а.. А.П. от АК – София, със съдебен адрес:*** против Мълчалив отказ за предоставяне на обществена информация на директора на НУ“Д-р Петър Берон“ с. Изворово, общ. Антоново, обл. Търговище, по заявление вх.№ 59/ 18.12.2018 г.  по АД № 227/ 2018 г. по описа на Административен съд – Търговище.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 227/ 2018 г. по описа на Административен съд – Търговище за 2018 г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред ВАС на Р.България.
ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Определението не е влязло в законна сила.