РАЗПОРЕЖДАНЕ №
гр. Търговище, 08.10.2019г.
 
Подписаната Росица Цветкова, в качеството си на председател на Административен съд – Търговище, за да се произнеса съобразих следното:
Налице е невъзможност Административен съд – Търговище да разгледа адм.д. № 230/2019г., поради отвод на всички от съдиите по него. Поради това делото следва да се изпрати на Върховния административен съд с оглед правомощията му по чл. 133, ал.6 от АПК.
По изложените съображения и на основание чл. 133, ал.6 от АПК

РАЗПОРЕДИХ:

Адм. д. № 230/2019г. по описа на Административен съд – Търговище да се изпрати на ВАС за определяне на друг равен по степен административен съд, който да разгледа делото.
Делото да се прекрати като деловоден номер в деловодната система на Административен съд – Търговище.
РАЗПОРЕЖДАНЕТО не подлежи на обжалване.
Да се уведоми ищеца за движението на делото чрез изпращане на препис от настоящото разпореждане.
 
РОСИЦА ЦВЕТКОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ТЪРГОВИЩЕ

Разпореждането е влязло в законна сила.