ОПРЕДЕЛЕНИЕ
 
07.11.2019 г.   град Търговище
 
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД пети състав            
На седми ноември година 2019
В закрито заседание в следния състав:
Председател: Иванка Иванова

Като разгледа докладваното от председателя Иванка Иванова
АД № 257 по описа за 2019 година.
Производството е по реда на чл. 133 и сл. от АПК.
Делото е образувано по жалбата на „Електроразпределение Север“АД, със седалище и адрес на управление:гр. Варна, бул. „ Вл. Варненчик“ № 258, Варна Тауърс – Е, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията с ЕИК 104518621 против Уведомление изх. № 24-28467/ 17.10.2019 г. на началника на СГКК – Търговище.
След направена служебна проверка, съдът установи, че посочените в жалбата седалище и адрес на управление на жалбоподателя са актуални според Търговския регистър. Съгласно нормата на чл. 133, ал. 1 от АПК делата по оспорване на индивидуални административни актове се разглеждат от административния съд по постоянния адрес или седалището на посочения в акта адресат, съответно адресати. Това налага извода, че местно компетентния административен съд за разглеждане на жалбата на „Електроразпределение Север“АД, със седалище и адрес на управление:гр. Варна, бул. „ Вл. Варненчик“ № 258, Варна Тауърс – Е, ЕИК 104518621 е АС – Варна като адм. съд по седалище на търговското дружество – жалбоподател.
Воден от горното и на основание чл. 135, ал. 2 във вр. с чл. 133, ал. 1от АПК, съдът
 
ОПРЕДЕЛИ:
 
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 257/2019 г. по описа на АС – Търговище за 2019 г.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на АС – Варна.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Определението е влязло в законна сила.