Р Е Ш Е Н И Е

№ 113 06.12.2018 г. град Търговище

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд- Търговище,
на шести ноември две хиляди и осемнадесета година,
в публично съдебно заседание, в следния състав:

Председател - Албена Стефанова

Секретар- Стоянка Иванова,
като разгледа докладваното от председателя административно дело № 26 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на Раздел I от Глава десета от АПК, във връзка с чл.40, ал.1 от ЗДОИ.
Делото е образувано по жалба на В.Ц.Х. *** срещу изричен отказ за достъп до обществена информация, обективиран в Писмо с рег.№812100-23228/17.11.2017г. на Директора на Дирекция „Правно-нормативна дейност“ на МВР-София, постановен по подадено от него Заявление с вх.№129604-1-20/20.10.2017г.
В жалбата като основания се навеждат съществено нарушение на процесуалните правила, противоречие с материално-правните разпоредби и несъответствие с целта на закона. В жалбата си оспорващият навежда, че в заявлението си е описал точно исканата от него информация и че не са налице предпоставките по чл.25, ал.2 от ЗДОИ заявлението му да бъде оставено без разглеждане. Излага становище, че с исканата от него в заявлението му по т.1 и т.2 информация той на практика се интересува от дейността на органите на МВР, а именно на председателя на комисия формирана със Заповед № I-з-2137/24.11.2009г. на Министъра на вътрешните работи и от дейността на зам-министъра на вътрешните работи относно координиране на действията между областните дирекции на МВР и териториалните звена на „Гражданска защита“, както и от дейността на Министъра на вътрешните работи, свързана със структурните промени в МВР към края на 2009г., касаещо искането му за достъп до описаното в заявлението щатно разписание. Моли оспорения отказ да бъде отменен като незаконосъобразен.
Жалбата е препратена от Административен съд-София град до Административен съд-Търговище по компетентност с Определение №867/07.02.2018г.
В съдебно заседание оспорващият се явява лично и поддържа жалбата. Излага подробни доводи, обосноваващи, че исканата от него информация не е класифицирана или друга защитена тайна и че не са налице правни основания същата да не бъде предоставена. Претендира присъждане на разноските. Представя писмена защита в която излага подробни доводи, обосноваващи, че оспореният отказ по подаденото от него Заявление с вх.№129604-1-20/20.10.2017г. е постановен при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и при наличие на условията за предоставяне на копия на хартиен носител на всички документи, съдържащи се в кадровото му досие.
Ответната страна – Директора на Дирекция „Правно-нормативна дейност“ на МВР-София в съдебно заседание не се явява и не изпраща представител. Постъпила е писмена молба от процесуалния му представител гл.юрисконсулт В, Т,, в която излага доводи, че търсената информация по т.1 и т.2 от заявлението на оспорващия не представлява „обществена информация“ по смисъла на чл.2, ал.1 от ЗДОИ, а исканата информация по т.3 от заявлението съставлява лични данни.
Ответната страна - Директора на Регионална дирекция „ Пожарна безопасност и защита на населението“ гр.Търговище в съдебно заседание се явява лично и с процесуалния си представител-гл.юрисконсулт Н.Я.чрез която изразява становище, че копие от съхраняваните документи от ЛКД на оспорващия са предоставени на същия по адм.д. №211/2017г. по описа на АС-Търговище. Позовавайки се на чл.147, ал.2 от ЗМВР обосновава, че специалният закон не позволява директно предоставяне на документи от кадровото дело и че е налице установен особен ред, за предоставяне на исканата информация, определен с Инструкция №8121з-532/09.09.2014г. на МВР. Претендира присъждане на направените по делото разноски. Представя писмена защита, в която изразява становище, че искането по т.3 от Заявлението на оспорващия е изпълнено в пълен обем, като излага подробни доводи, обосноваващи наличието на приложим специален ред за получаване на документи от кадровото дело на оспорващия като бивш служител на МВР. Моли се жалбата на оспорващия срещу постановения отказ по т.3 от Заявлението да бъде оставена без уважение като неоснователна.
От събраните по делото доказателства, съдът приема за установено от фактическа страна следното:
Със заявление за достъп до информация с вх.№129604-1-20/20.10.2017г., отправено до Директора на Регионална дирекция „ Пожарна безопасност и защита на населението“ гр.Търговище оспорващият В.Ц.Х. е поискал с т.1“… да му бъде предоставено копие на хартиен носител на писмото на г-н Георги Гоцев, председател на комисия, съгласно Заповед № I-з-2137/24.11.2009г. на МВР, получено в ТД „ГЗ“ на 29.12.2009г., заедно с приложената с това писмо заповед за координиране на действията между областните дирекции на МВР…“. С т.2 от заявлението оспорващият е поискал „… да му бъде предоставено копие на хартиен носител на щатно разписание с рег.№ К-11153823.12.2009г…“
С т.3 от заявлението оспорващият е поискал „… на основание чл.17, ал.4 от ЗДсЛ да му бъде предоставено заверено копие на служебното му досие в цялост-т.е на всички документи, съдържащи се в служебното му досие…“.
Със Заповед №8121з-663/05.05.2017г. на Министъра на вътрешните работи Директорът на дирекция „Правно-нормативна дейност“ –Росица Вълчева Грудева е оправомощена да взима решения за предоставяне и отказ от предоставяне на достъп до обществена информация.
Така подаденото Заявление с вх.№129604-1-20/20.10.2017г. е препратено от Директора на Регионална дирекция „ Пожарна безопасност и защита на населението“ гр.Търговище с писмо с рег.№1983р-16245/07.11.2017г. до Директора на ДПНД-МВР-Росица Грудева по компетентност.
По подаденото Заявление с вх.№129604-1-20/20.10.2017г. на В.Ц.Х. и по трите му точки е постановен писмен отказ за достъп до обществена информация, обективиран в Писмо с рег.№812100-23228/17.11.2017г. на Директора на Дирекция „Правно-нормативна дейност“ на МВР-София –Р.Г.. В писмото като мотиви органът е изложил че исканата информация не съставлява такава за дейността на компетентните органи на МВР и че същата не носи белезите на обществена по смисъла на чл.2, ал.1 от ЗДОИ.
Писмо с рег.№812100-23228/17.11.2017г. на Директора на Дирекция „Правно-нормативна дейност“ на МВР-София е връчено на В.Ц.Х. на 21.11.2017г. съгласно приложеното по делото известие за доставяне. Жалбата на В.Ц.Х. ***-1119 на 18.01.2018г. чрез административния орган.
С Определение №5696/02.05.2018г. по адм.д.№5398/2018г ВАС е отменил определение №75/22.03.2018г. на АС-Търговище, с което съдът е оставил жалбата без разглеждане като недопустима поради просрочие и е върнал делото за продължаване на съдопроизводствените действия.
С Определение №174/31.07.2018г. по адм.д.№26/2018г. АС-Търговище е прекратил производството по делото като недопустимо в частта, в която се оспорва писмения отказ по т.3 от заявлението на оспорващия с пасивно легитимирана страна - Директора на Регионална дирекция „ Пожарна безопасност и защита на населението“ гр.Търговище, съгласно Определение № 4929/17.04.2018г. по ад.д.№ 4339/2018г. на ВАС.
С Определение №11320/26.09.2018г. по ад.д.№11391/2018г. ВАС е отменил Определение №174/31.07.2018г. по адм.д.№26/2018г. на АС-Търговище и е върнал делото за продължаване на съдопроизводствените действия.
Не се спори по делото, че оспорващият В.Ц.Х. е бил служител на МВР от месец декември 2009г. до месец май 2010г. в ОУ „Гражданска защита“-Търговище като териториално звено на ГД „Гражданска защита“-МВР.
С протоколно определение на съда от 04.09.2018г. от Директора на Дирекция „Правно-нормативна дейност“ на МВР-София е изискано да представи по делото писмото на г-н Г. Г. - Председател на комисията, съгласно заповед І-з 2137/24.11.2009 г., получено в Дирекция „Гражданска защита“-Търговище на 29.12.2009 г., а също така и приложената с това писмо заповед за координиране на действията между областните дирекции на МВР и териториалните звена на „Гражданска защита“, подписана от зам.-министъра на вътрешните работи г-н В. В., както и копие на хартиен носител на щатното разписание с рег. № К-11153/23.12.2009 г.
С протоколно определение на съда от 23.10.2018г. съдът повторно е изискал от административния орган представяне на посочените документи с предупреждение за последиците по чл.161 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК.
След приключване на съдебното заседание по събиране на доказателства и по същество на 06.11.2018г. с Писмо с вх.№1562/12.11.2018г. изисканите от съда документи са представени по делото. Същите обаче не са приети като доказателства по делото и достъп до същите не е предоставян на оспорващия.
Така установената фактическа обстановка се подкрепя от събраните по делото писмени доказателства.
При така установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:
Жалбата е допустима.
Същата е подадена в срок съгласно Определение №5696/02.05.2018г. по адм.д.№5398/2018г. на ВАС срещу акт, подлежащ на съдебен контрол от лице, което има право на достъп до обществена информация. Съгласно чл.4, ал.1 от ЗДОИ, субект на право на достъп до обществена информация е всеки гражданин на страната и всички юридически лица. Освен относно вида на исканата информация законодателят не въвежда никакви други ограничения.По отношение на оспорването на отказа по т.3 от Заявлението ВАС с Определение №11320/26.09.2018г. по ад.д.№11391/2018г. изрично се е произнесъл, че оспорването е допустимо и е върнал делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.
При разглеждане на жалбата по същество след проверка по чл.168 от АПК, съдът намира следното:
Жалбата е частично основателна.
Оспореният акт е постановен от компетентен орган, съгласно Заповед №8121з-663/05.05.2017г. на Министъра на вътрешните работи.
По отношение на оспорения отказ по т.1 и т.2 от Заявлението съдът, след прилагане на чл.161 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК приема че търсената информация носи качеството на „обществена“ по смисъла на чл.2, ал.1 от ЗДОИ. Същата е свързана с обществения живот в страната и дава възможност на гражданина-искател да си състави собствено мнение относно дейността на СДВР, ОДМВР и териториалните звена на „Гражданска защита“.
Оспореният отказ в тази му част следва да бъде отменен като постановен при неправилно приложение на материалния закон като преписката се върне на компетентния орган за ново произнасяне при спазване на чл.37, ал.2 от ЗДОИ.
По отношение на търсената информация по т.3 от Заявлението на оспорващия, съдът намира, че по отношение на същата е приложим специален ред за търсене и предоставяне, който дерогира реда по ЗДОИ и по чл.17, ал.4 от ЗДСл, а именно реда, регламентиран в Инструкция №8121з-532/09.09.2014г. за реда за съхраняване и ползване на личните кадрови дела на служителите от МВР, какъвто служител безспорно по делото е установено, че оспорващия е бил, издадена на основание чл.147, ал.2 от ЗМВР - Раздел III.“Ред за ползване на личните кадрови дела“, Раздел IV “Съхраняване и ред за ползване на архивните кадрови дела“ от Инструкцията.
По изложените съображения съдът намира оспорения отказ в частта му по т.3 от Заявлението на В.Ц.Х. за постановен при правилно приложение на материалния закон, с оглед на което оспорването в тази му част следва да бъде отхвърлено като неоснователно.
С оглед изхода на делото съдът намира, че на никоя от страните не следва да се присъждат разноски.
Воден от горното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, съдът

Р Е Ш И :


ОТМЕНЯ изричен отказ за достъп до обществена информация, обективиран в Писмо с рег.№812100-23228/17.11.2017г. на Директора на Дирекция „Правно-нормативна дейност“ на МВР-София, в частта, в която е постановен по т.1 и т.2 от Заявление с вх.№129604-1-20/20.10.2017г. на В.Ц.Х. ***.

ВРЪЩА преписката по т.1 и т.2 от Заявление с вх.№129604-1-20/20.10.2017г. на В.Ц.Х. *** на Директора на Дирекция „Правно-нормативна дейност“ на МВР-София за ново произнасяне в срока по чл.28 от ЗДОИ, при спазване на чл.37,ал.2 от ЗДОИ по т.2 от Заявлението и съобразно указанията дадени в мотивите на настоящото решение.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Ц.Х. *** срещу изричен отказ за достъп до обществена информация, обективиран в Писмо с рег.№812100-23228/17.11.2017г. на Директора на Дирекция „Правно-нормативна дейност“ на МВР-София, в частта, в която е постановен по т.3 от подадено от него Заявление с вх.№129604-1-20/20.10.2017г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от неговото получаване.

Препис от Решението да се изпрати на страните.

Председател:

Решението не е влязло в законна сила.