О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
Номер №       07.06.201г. град  Търговище
               
 Административен съд- гр.Търговище,                                      
 на  седми юни две хиляди и деветнадесета година,
 в закрито заседание, в едноличен състав:
Председател: Албена Стефанова                                                                                                          
                                        
като разгледа докладваното адм.д. № 39 по описа за 2019г. на АС-гр.Търговище, за да се произнесе, взе предвид следното:
 Производството е образувано по жалба на С.Б.С. ***, с посочен по делото съдебен адрес:*** против мълчалив отказ на Министъра на земеделието, храните и горите на Република България да се произнесе по Възражение с вх.№ 02-250-6500/3246 от 19.12.2018г. срещу Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 11 „Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020 за кампания 2016г. с изх.№ 02-250-6500/3246 от 12.11.2018г., издадено от Заместник-изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”-София.
Жалбата на С.Б.С.  против оспорения отказ  на Министъра на земеделието, храните и горите /МЗХГ/ е била подадена до Върховния административен съд /ВАС/. Същата с Определение на ВАС по адм.д.1578/2019г. е препратена по компетентност на Административен съд-Търговище, съгласно изм. и доп. в АПК в ДВ, бр.77/18.09.2018г., по аргумент от пар.149, ал.1 от ПЗР на ЗИДАПК.
С жалбата се иска оспореният отказ да бъде прогласен за нищожен и спорът по законосъобразността на обжалваното по административен ред Уведомително писмо да бъде разрешен от съда по същество, алтернативно преписката да се изпрати на компетентния административен орган за произнасяне по същество. С жалбата се претендира  ответникът по оспорването- Министъра на земеделието, храните и горите да бъде осъден да заплати направените по делото разноски.   
Съдът, при извършване на проверка относно допустимостта на жалбата, за което е длъжен да следи служебно, прие за установено следното:
Във връзка с подадено заявление за подпомагане УИН:25/260516/96801, на 12.11.2018г. от Заместник-изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”-София е издадено Уведомително писмо /УП/ за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 11 „Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020 за кампания 2016г. с изх.№  02-250-6500/3246. С посоченото УП на С.Б.С. по направление „Биологично пчеларство” е намалено финансовото подпомагане в размер на 13690.6 лв., поради неспазване на базови изисквания. УП е съобщено на Ебазеров на 06.12.2018г. и обжалвано от същия по административен ред пред Министъра на земеделието, храните и горите с Възражение с вх.№ 02-250-6500/3246 от 19.12.2018г. видно от приложения по делото списък на подадени възражения/стр.14 от преписката/.  Решаващият орган е следвало да се произнесе до 02.01.2019г. Същият не се е произнесъл по възражението на С.Б.С.. Жалбата на С.Б.С. до ВАС срещу мълчалив отказ на Министъра на земеделието, храните и горите на Република България е подадена на 31.01.2019г., по пощата, съгласно приложената по делото обратна разписка, което е след изтичане на законния  срок по чл.149, ал.1 от АПК, в който Уведомителното писмо е подлежало на оспорване по съдебен ред относно неговата законосъобразност.
Съдът, след като прецени данните по делото приема следното:
Мълчалив отказ като индивидуален административен акт, подлежащ на самостоятелен съдебен контрол е налице само при непроизнасяне в срок по искане за издаване на индивидуален административен акт, но не и в хипотезата на чл.97 от АПК, какъвто е конкретният случай. Разпоредбата на чл.58 от АПК е приложима в производството по издаване на административни актове, но не и в процеса на упражняване на административен контрол. При липса на произнасяне по жалбата, предявена по административен ред, на оспорване по съдебен ред подлежи първоначалният акт, а не се формира мълчалив отказ по смисъла на чл.58, ал.1 и ал.2 от АПК.
Предвид изложеното, не е налице мълчалив отказ, който да е годен предмет на съдебен контрол. Липсва годен за обжалване административен акт, което е абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на настоящото производство.
         Административният акт, който се оспорва се определя от жалбоподателя в жалбата, съгласно чл.150, ал.1,т.5 от АПК, а не служебно от съда. Съдът конституира служебно страните, но съобразно посочения в жалбата като оспорен административен акт. При така ясно изразената от оспорващия в жалбата воля, че се оспорва  мълчалив отказ на Министъра на земеделието, храните и горите на Република България да се произнесе по Възражение с вх.№ 02-250-6500/3246/19.12.2018г.  срещу обжалвано по административен ред Уведомително писмо, подменянето на така очертания от жалбоподателя предмет на оспорване с друг при неговото служебно определяне от съда или даването на указания относно подлежащия на оспорване акт би съставлявало адвокатстване на една от страните в нарушение на принципа на равенство на страните в процеса, прокламиран в чл.8 от АПК, спазването на който съдът също е длъжен да съблюдава.  Указанията относно акта, който следва да е предмет на производството са различни от указанията по тълкуването и прилагането на закона.  Преценката относно  допустимостта на жалбата, съобразно ясно очертания в нея като оспорен акт от жалбоподателя, е  на първоинстанционния съд.
Независимо от горното съдът намира за необходимо да посочи, че съдебният контрол относно законосъобразността на УП  в конкретния случай се явява недопустим поради просрочване на жалбата на С.Б.С.. Решаващият орган -МЗХГ е следвало да се произнесе до 02.01.2019г. Срокът по чл.149, ал.1 от АПК към 16.01.2019г се явява изтекъл. Жалбата на С.Б.С. до ВАС срещу посочения в нея- мълчалив отказ на МЗХГ на Република България е подадена на 30.01.2019г. по пощата и заведена в МЗХГ на 31.01.2019г.
 На основание гореизложеното съдът намира, че жалбата на С.Б.С. *** с посочен по делото съдебен адрес:*** против мълчалив отказ на Министъра на земеделието, храните и горите на Република България да се произнесе по Възражение с вх.№ 02-250-6500/3246/19.12.2018г. следва да бъде оставена без разглеждане по същество като недопустима, поради липса на административен акт-мълчалив отказ, а  производството по образуваното ад.д.№ 39/2019г. следва да бъде прекратено.
 Воден от горното и на основание чл.159, т.1 от АПК,  съдът
 
О П Р Е Д Е Л И:
 
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Б.С. *** с посочен по делото съдебен адрес:*** против мълчалив отказ на Министъра на земеделието, храните и горите на Република България да се произнесе по Възражение с вх.№ 02-250-6500/3246/19.12.2018г.  срещу Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 11 „Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020 за кампания 2016г. с изх.№ 02-250-6500/3246 от 12.11.2018г., издадено от Заместник-изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”-София.
ПРЕКРАТЯВА образуваното пред Административен съд-Търговище производство по ад.д. № 39  по описа за 2019г. на  съда.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в седемдневен срок от съобщаването му.
Препис от Определението да се изпрати на С.Б.С. *** и на Министъра на земеделието, храните и горите на Република България.
 
Председател:

Определението не е влязло в законна сила.