Р Е Ш Е Н И Е

№ 76 23.07.2018 г. град Търговище

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд- гр.Търговище,
на двадесет и първи юни две хиляди и осемнадесета година,
в публично съдебно заседание, в следния състав:

Председател - Албена Стефанова

Секретар- Янка Ганчева,
като разгледа докладваното от председателя административно дело № 40 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.124, ал.1 от ЗДСл.
Образувано е по жалба на М.Р.А., ЕГН-********** ***, подадена чрез а.. Ц.Х. с посочен по делото адрес: *** срещу Заповед №11/02.03.2018г. на Областен управител на Област Търговище, с която на основание чл.106, ал.1,т.2, във връзка с чл.108 от ЗДСл е прекратено служебното му правоотношение на длъжността – главен експерт „Транспорт, екология и регионално развитие“, считано от 19.03.2018г. в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“/ АКРРДС/ при Област Търговище.
В жалбата като основание се навеждат нарушение на материалния закон и несъответствие с целта на закона. Излагат се доводи, обосноваващи, че не е налице действително съкращаване на длъжността. Навежда се, че в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Област Търговище се намалява броят на главните експерти, а се увеличават бройките на старши експертите и главните специалисти като реално в Дирекцията има незаети бройки. Излага се становище за неспазване на чл.6, ал.1 и ал.2 от АПК. Моли се заповедта да бъде отменена като незаконосъобразна и оспорващият да бъде възстановен на длъжността главен експерт“Транспорт, екология и регионално развитие“ при Дирекция АКРРДС при Област Търговище.
В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от адвокат Ц.Х., която поддържа жалбата. Представя писмени бележки, в които излага подробни доводи, обосноваващи липсата на действително съкращаване на длъжността, изразяващо се в пълно премахване на функциите, задачите и задълженията на длъжността. Навежда, че длъжността не е заличена като система от функции, задачи и задължения, както и че бройките в Дирекция АКРРДС не са намалени. Излага становище, че в същата дирекция се намалява броят на длъжността „главен експерт”, а се увеличават бройките на длъжността „старши експерт”. Моли жалбата да бъде уважена. Претендира присъждане на направените по делото разноски.
Ответникът по оспорването – Областен управител на Област Търговище, чрез процесуалния си представител гл.юрисконсулт Е.Д. в съдебно заседание оспорва жалбата. Представя писмени бележки, в които излага становище че от така събраните доказателства по делото се доказва, че е налице реално съкращаване на длъжността главен експерт „Транспорт, екология и регионално развитие”. Излага подробни доводи обосноваващи, че между съкратената длъжност- главен експерт„Транспорт, екология и регионално развитие” и новосъздадената длъжност- старши експерт„Транспорт, екология и регионално развитие” е налице съществено различие в системата от функции, задължения и изисквания, както и между съкратената длъжност и длъжностите –главен експерт „Държавна собственост” и главен експерт „Държавна собственост и надзор”. Моли жалбата срещу оспорената заповед да бъде отхвърлена като неоснователна.
След преценка на събраните по делото доказателства съдът констатира следното:
От приложената по делото Заповед № 7/02.02.2018г. на Областния управител на Област Търговище е видно, че от 02.02.2018г. М.Р.А. е преназначен на длъжността - главен експерт „Транспорт, екология и регионално развитие” в Дирекция АКРРДС при Област Търговище.
От представеното по делото поименно разписание на длъжностите в областна администрация-Област Търговище, в сила преди 19.03.2018г. е видно, че в Дирекция АКРРДС при Област Търговище, по щат експертните длъжности –главен експерт, са осем а длъжностите старши експерт са две, общо десет. Длъжността главен експерт „Транспорт, екология и регионално развитие” е една, заемана от оспорващия.
Със Заповед №77/01.03.2018г. Областният управител на Област Търговище е изменил длъжностното разписание, считано от 02.03.2018г. като за Дирекция АКРРДС при Област Търговище експертната длъжност - главен експерт „Транспорт, екология и регионално развитие” се изменя в експертна длъжност - старши експерт „Транспорт, екология и регионално развитие”.
От представеното по делото поименно разписание на длъжностите в областна администрация-Област Търговище в сила след 19.03.2018г. по делото се установява, че в Дирекция АКРРДС при Област Търговище, съществуващата длъжност -старши експерт „Транспорт, екология и регионално развитие” е незаета, като общият брой на експертните длъжности- главен и старши експерт е също десет.
С оспорената Заповед №11/02.03.2018г. на Областен управител на Област Търговище служебното правоотношение на оспорващия М.Р.А. на длъжността – главен експерт „Транспорт, екология и регионално развитие“ с ранг ||| младши, считано от 19.03.2018г. е прекратено на основание чл.106, ал.1,т.2, във връзка с чл.108 от ЗДСл. Заповедта е връчена на оспорващия на 02.03.2018г. Жалбата на М.Р.А. против посочената Заповед е подадена до АС-Търговище на 16.03.2018г.
При съпоставяне на длъжностните характеристики на съкратената длъжност- главен експерт „Транспорт, екология и регионално развитие“ и новосъздадената - старши експерт „Транспорт, екология и регионално развитие” всички функции и задължения на новосъздадената длъжност се обхващат от тези на съкратената длъжност.
От заключението по допуснатата СИЕ по делото се установи, че едва със Заповед №96 от 26.03.2018г. на Областния управител на Област Търговище част от функциите, съгласно длъжностната характеристика на оспорващия по „животновъдство“ са възложени на лицето Т. Х., заемаща длъжността –главен експерт „Държавна собственост и надзор“ в същата дирекция. Със Заповед №106 от 30.03.2018г. на Областния управител на Област Търговище част от функциите на оспорващия, касаещи държавната политиката в сферата на „земеделието и горите“ са преразпределени на лицето И. Д., заемаща длъжността главен експерт „Държавна собственост“ в същата Дирекция. Съгласно заключението на вещото лице налице са и две заповеди, с които са утвърдени комисии, които да изпълняват функции по длъжностната характеристика на оспорващия, а именно Заповед №102 от 29.03.2018г., с която се утвърждава Областна комисия по безопасност на движението по пътищата в област Търговище и Заповед №152 от 27.04.2018г. с която се утвърждава състав на постоянна комисия по транспорт към областния управител на област Търговище. По отношение на останалите функции по длъжностната характеристика на оспорващия, вещото лице дава заключение, че към момента няма определен служител, на който да са разпределени други функции на оспорващия.
Така приетата по делото фактическа обстановка се подкрепя от събраните по делото писмени доказателства и от заключението по допуснатата съдебно-икономическа експертиза.
При така установеното от фактическа страна, съдът приема жалбата за допустима по следните съображения:
Жалбата е подадена в срок, срещу административен акт, подлежащ на съдебно оспорване, от надлежна страна и при наличие на правен интерес.
По основателността на жалбата съдът, след като извърши проверка по чл.168 от АПК, прави следните правни изводи:
Оспорената заповед е издадена от материално компетентния орган и при спазване на процесуалните правила.
По отношение на съответствието на оспорената заповед с материалния закон, съдът намира следното:
За да бъде съкратена длъжност в администрацията е необходимо кумулативно да са налице едновременно две предпоставки- длъжността да е престанала да съществува както нормативно определена позиция и едновременно с това и като система от функции, задължение и изисквания за заемането и. В конкретния случай е налице само първата предпоставка. Към момента на прекратяване на служебното правоотношение -19.03.2018г. не е налице преразпределение на функциите по длъжностната характеристика на оспорващия. Последното е направено в значително по-късен момент, като всички Заповеди на областния управител за преразпределение на функциите на оспорващия са с дата след прекратяване на служебното му правоотношение и нещо повече, след датата на подаване на жалбата срещу оспорената заповед-16.03.2018г. Едновременно с това функциите и задълженията по длъжностна характеристика на новооткритата длъжност - старши експерт „Транспорт, екология и регионално развитие” почти изцяло се обхващат от тези за длъжността- главен експерт „Транспорт, екология и регионално развитие“. Налице е почти пълно покритие и по отношение на изискванията за заемане на двете длъжности- за минимална образователна степен, която и в двата случая е -„бакалавър“, област на висшето образование- стопански науки/икономика и минимално изискуем професионален опит, който за старши експерт е -1 година, а за главен 2 години. След датата на прекратяване на служебното правоотношение на М.А. - 19.03.2018г., длъжността е продължавала да съществува като система от функции, задължения и изисквания за заемане, определени в утвърдена длъжностна характеристика. Обстоятелствата, че е увеличен броят на свободните длъжности –старши експерт в същата Дирекция, като общия брой на длъжностите главен и старши експерт в същата не е намалял, като същевременно длъжността - старши експерт „Транспорт, екология и регионално развитие” е незаета към момента на извършване на съкращението, води до извод, че заеманата от оспорващия длъжност не е била реално съкратена.
По изложените съображения съдът намира за доказано по делото, че по отношение на оспорващия М.Р.А. към деня на прекратяване на служебното му правоотношение - 19.03.2018г. не са осъществени изискванията на чл.106, ал.1,т.2 от ЗДСл и не е било налице предвиденото в текста основание за прекратяване на служебното му правоотношение. Съдът намира оспорената заповед за постановена в противоречие на материалния закон. Налице е и нарушение и принципа на съразмерност по чл.6, ал.3 от АПК, предвид наличието на незаета бройка-старши експерт в същата Дирекция на изискванията на заемането на които оспорващия отговаря. С това оспорената заповед се явява издадена и в несъответствие и с целта на закона.
На основание всичко гореизложено съдът намира Заповед №11/02.03.2018г. на Областен управител на Област Търговище за незаконосъобразна и следва същата като такава да бъде отменена.
При така следващият се от решението резултат на съдебния спор и на основание чл.143, ал.1 от АПК, следва на „М.Р.А. да бъдат присъдени разноски в размер на 460 лева, от които 10 лева платени за държавна такса 300 възнаграждение за един адвокат и 150 лева въз-награждение за вещо лице.
Воден от горното и на основание чл.172, ал.2, пр.второ от АПК, съдът

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ Заповед №11/02.03.2018г. на Областен управител на Област Търговище, с която на основание чл.106, ал.1,т.2, във връзка с чл.108 от ЗДСл на М.Р.А., ЕГН-********** *** е прекратено служебното му правоотношение на длъжността – главен експерт „Транспорт, екология и регионално развитие“ в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Област Търговище, считано от 19.03.2018г.

ОСЪЖДА Област Търговище да заплати на М.Р.А., ЕГН-********** *** направените от него разноски по делото в общ размер на 460/четиристотин и шестдесет/ лева.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от неговото получаване.

Препис от решението да се изпрати на страните.

Председател:

Решението не е влязло в законна сила.