Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 87  05.06.2019 г. град Търговище
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
Административен съд - Търговище пети състав            
На двадесет и осми май година 2019
В публично заседание в следния състав:
Председател: Иванка Иванова
Секретар: Янка Ганчева
Като разгледа докладваното от председателя Иванка Иванова
АД № 61 по описа за 2019 година
Производството е по реда на Глава Х от АПК във вр. с чл. 124, ал. 1 от Закона за държавния служител (ЗДСл).
Делото е образувано по жалбата на М.Р.А. ЕГН ********** ***, чрез а.. Цв. Х. *** с адрес за призоваване: гр. Попово, ул. „Кирил и Методий“ № 3 против заповед № 11/ 02.03.2018 г. на Областен управител на област Търговище, с която на основание чл. 106, ал. 1, т. 2 във вр. с чл. 108 от ЗДСл е прекратено служебното му правоотношение на длъжността „гл. експерт Транспорт, екология и регионално развитие“, считано от 19.03.2018 г. в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ (АКРРДС) при Областна администрация (ОА) – област Търговище.
В жалбата като основание за оспорване се сочи нарушение на материалния закон и несъответствие с целта на закона. Излагат се доводи, че не е налице действително съкращаване на длъжността. Навежда се, че в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в ОА на област Търговище се намалява броят на главните експерти, а се увеличават бройките на старши експертите и главните специалисти като реално в дирекцията има незаети бройки. Излага се становище за неспазване на чл.6, ал.1 и ал.2 от АПК. Искането е заповедта да бъде отменена като незаконосъобразна и жалбоподотелят да бъде възстановен на длъжността главен експерт „Транспорт, екология и регионално развитие“ при дирекция АКРРДС при ОА при област Търговище.
В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от адвокат Ц.Х., която поддържа жалбата и изразява становище за отмяна на процеснатазаповед.
Ответникът по оспорването – Областен управител на област Търговище, чрез процесуалния си представител гл.юрисконсулт Е. Др. в съдебно заседание оспорва жалбата. Последната представя писмени бележки с изразено мотивирано становище за потвърждаване на оспорената заповед.
Съдът като прецени допустимостта на жалбата, приема за установено следното:
Жалбата е подадена в срок, налице е правен интерес, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество последната е  неоснователна при следните съображения:
От фактическа страна съдът приема за установено, че жалбоподателят М.Р.А. към момента на прекратяване на служебното му правоотношение в ОА на област Търговище е заемал длъжността „гл. експерт „Транспорт, екология и регионално развитие“ с ранг ІІІ младши в дирекция АКРРДС при ОА при област Търговище.
От приложената по делото Заповед № 7/02.02.2018г. на Областния управител на област Търговище е видно, че от 02.02.2018г. жалбоподателят М.А. е преназначен на длъжността - главен експерт „Транспорт, екология и регионално развитие” в дирекция АКРРДС при област Търговище.
От представеното по делото поименно щатно разписание на длъжностите в ОА на област Търговище, в сила от преди 02.03.2018г. е видно, че в дирекция АКРРДС при област Търговище, по щат експертните длъжности –главен експерт са 8, а длъжностите старши експерт са 2, общо 10. Длъжността гл. експерт „Транспорт, екология и регионално развитие” е една, заемана от оспорващия.  
Със Заповед №77/01.03.2018г. Областният управител на област Търговище  е изменил длъжностното щатно разписание, считано от 02.03.2018г. като за дирекция АКРРДС при област Търговище експертната длъжност – гл. експерт „Транспорт, екология и регионално развитие” се изменя в експертна длъжност с аналитични и/ или контролни функции – ст. експерт „Административен контрол” с код по НКПД 2422 6046.
От представеното по делото поименно щатно разписание на длъжностите в Областна администрация – област Търговище в сила от 19.03.2018г. по делото се установява, че в дирекция АКРРДС при област Търговище, е създадена нова длъжност ст.експерт „Административен контрол“, която е незаета.
С оспорената Заповед №11/02.03.2018г. на Областен управител на област Търговище служебното правоотношение на оспорващия   М.Р.А.  на длъжността – главен експерт  „Транспорт, екология и регионално развитие“ с ранг ІІІ младши, считано от 19.03.2018г. е прекратено  на основание  чл.106, ал.1, т.2, във връзка с чл.108 от ЗДСл. Заповедта е връчена на оспорващия на 02.03.2018г. Жалбата на М.А. против посочената Заповед е подадена до АС-Търговище на 16.03.2018г., като е образувано АД № 40/ 2018 г. Решението по делото е оспорено и същото е отменено с Решение № 3740/14.03.2019 г. на ВАС по АД № 10023/ 2018 г. V отд., като делото е върнато на друг състав на същия съд със задължителни указания в мотивите на решението.
При съпоставяне на длъжностните характеристики на съкратената длъжност – ст.експерт „Транспорт, екология и регионално развитие” всички функции и  задължения на новосъздадената длъжност – ст.експерт „Административен контрол“ не се обхващат от тези на съкратената длъжност. От заключението по допуснатата СИЕ по делото се установи, че  със Заповед №96 от 26.03.2018г. на Областния управител на област Търговище част от функциите, съгласно длъжностната характеристика на оспорващия по „животновъдство“ са възложени на лицето Т. Х., заемаща длъжността – гл. експерт „Държавна собственост и надзор“ в същата дирекция. Със Заповед №106 от 30.03.2018г. на Областния управител на област Търговище част от функциите на оспорващия, касаещи държавната политиката в сферата на „земеделието и горите“ са преразпределени на лицето И. Д., заемаща длъжността главен експерт „Държавна собственост“ в същата Дирекция. Съгласно заключението на вещото лице налице са и две заповеди, с които са утвърдени комисии, които да изпълняват функции по длъжностната характеристика на оспорващия, а именно Заповед №102 от 29.03.2018г., с която се утвърждава Областна комисия по безопасност на движението по пътищата в област Търговище и Заповед №152 от 27.04.2018г., с която се утвърждава състав на постоянна комисия по транспорт към Областния управител на област Търговище. По отношение на останалите функции  по длъжностната характеристика на оспорващия, вещото лице дава заключение, че към момента няма определен служител, на който да са разпределени други функции от длъжностната характеристика на жалбоподателя.
Съдът е призовал вещото лице за с.з. по делото. Същото поддържа представеното заключение. Съдът кредитира заключението на вещото лице като непротиворечащо на събраните писмени доказателства по делото.
По основателността на жалбата съдът, след като извърши проверка  по чл.168 от АПК, направи следните правни изводи:
Оспорената заповед е издадена от компетентен орган в кръга на неговите правомощия, определени в чл. 106, ал. 1 от ЗДСл и при спазване на процесуалните правила.
По отношение на съответствието на оспорената заповед с  материалния закон, съдът намира следното:
Съгласно  чл. 106, ал. 1, т. 2 от ЗДСл органът по назначаването може да прекрати служебно правоотношение в случай на съкращаване на длъжността. Предвид легалната дефиниция в чл. 2, ал. 1 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията (обн. - ДВ, бр. 49 от 2012 г., в сила от 1 юли 2012 г.) "длъжност в администрацията" е нормативно определена позиция, която се заема по служебно или по трудово правоотношение, включително по правоотношение, възникнало на основание на Закона за Министерството на вътрешните работи, на Закона за отбраната и въоръжените сили на Р. Б., на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража или на Закона за дипломатическата служба, въз основа на определени изисквания и критерии, свързана е с конкретен вид дейност на лицето, което я заема, и се изразява в система от функции, задължения и изисквания, утвърдени с длъжностна характеристика. В тази връзка, за да се приеме, че длъжността е съкратена по смисъла на  чл. 106, ал. 1, т. 2 от ЗДСл, трябва да бъде установено, че тя вече не съществува в длъжностното разписание на съответната администрация и като наименование (нормативно определена позиция) и като система от функции, задължения и изисквания, утвърдени с длъжностната характеристика. И двете изисквания следва да бъдат установени кумулативно.
В конкретния случай са налице и двете предпоставки по смисъла на чл. 106, ал. 1, т. 2 от ЗДСл. Видно от новото щатно разписание на длъжностите в ОА на област Търговище в сила от 19.03.2019 г. е, че длъжността на жалбоподателя „ст. експерт ТЕРР“ не съществува като наименование.  Отделно от това според заключението на съдебния експерт по назначената по делото съдебно-икономическа експертиза, част от задълженията на жалбоподателя са разпределени между други служители в ОА на област Търговище, както следва: 1) на гл. експерт „ДСН“ в дирекция „АКРРДС“ Т. Х. – функциите по животновъдство съгласно длъжностната характеристика на жалбоподателя - да предлага експертни анализи и становища, свързани с надзора, актуването на недвижимите имоти – държавна собственост и отписването им от актовите книги, както и за отменяне на незаконосъобразни актове за общинска собственост (заповед № 96/ 26.03.2018 г.); 2) на гл. експерт „ДС“ в дирекция „АКРРДС“ в ОА на област Търговище инж. И.Д. – да подпомага дейността на ОУ на област Търговище относно държавната политика за развитие на земеделието и горите, с право да изготвя кореспонденция до МЗХГ, физически и юридически лица, органи на местната и централна власти и други, свързани с дейността, да подпомага ОУ при наличието на жалби и сигнали от физически и юридически лица или органи на местната и централна власти и други свързани с дейността в сферата на земеделието и горите всички по длъжностната характеристика на жалбоподателя, с функции да предлага експертни анализи и становища, свързани с надзора, актуването на недвижимите имоти – държавна собственост и отписването им от актовите книги, както и за отменяне на незаконосъобразно съставени актове за общинска собственост. Отделно от това са съставени две комисии по издадени две заповеди, като директора на дирекция “АКРРДС“ в ОА при област Търговище З. Мизпълнява функциите по транспорт и безопасност на движението съгласно длъжностната характеристика на жалбоподателя. По останалите функции и задължения на жалбоподателя няма разпределение между служителите на ОА, тъй като според ВЛ не се е налагало да се определя служител за това към момента на прекратяване на провоотношението на жалбоподателя и момента на оспорване на процесната заповед.   
Следва да посочи, че не е налице покритие по отношение на изискванията за заемане на съкратената длъжност „ст.експерт ТЕРР“ и новосъздадената „гл. експерт „Адм. контрол“ в дирекция „АКРРДС“ посочена е област на висшето образование – социални, стопански и правни науки (в новата длъжност) при професионална област – икономика, екология и води, транспорт, горско стопанство (в съкратената длъжност); в новата длъжност е посочена специалност – публична администрация и допълнителна квалификация – отлични познания в областта на стратегическото планиране, управлението на проекти, международни програми за финансиране и фондовете за финансиране на ЕС.
В правомощие на органа по назначаването, при условията на оперативна самостоятелност е да прецени, с оглед осигуряване на ефективно и оптимално изпълнение на дейностите, как следва да бъдат разпределени задълженията и от какъв брой служители, с оглед техния обем следва да бъдат изпълнявани. Посочената преценка не подлежи на съдебен контрол, в какъвто смисъл е трайната и безпротиворечива практика на ВАС. В случаите когато определен обем от функции и дейности, възложени на конкретен брой служители, започнат да се изпълняват от намален брой служители, както е в разглеждания случая, следва да се приеме, че е налице основанието по  чл. 106, ал. 1, т. 2 от ЗДСл.
По изложените съображения съдът намира за доказано по делото,  че по отношение на оспорващия М.Р.А. към деня на прекратяване на служебното му правоотношение - 19.03.2018г. са осъществени изискванията на чл.106, ал.1,т.2 от ЗДСл и е било налице предвиденото в текста основание за прекратяване на служебното му правоотношение. Съдът намира оспорената заповед за постановена в съответствие с материалния закон. Не е налице и нарушение и принципа на съразмерност по чл.6, ал.3 от АПК, тъй като е налице изцяло нова създадена длъжност в същата дирекция, а част от функциите и задълженията от длъжностната характеристика на жалбоподателя са възложени на други служители в АО при област Търговище. С това оспорената заповед се явява издадена в съответствие и с целта на закона.
На основание всичко гореизложено съдът намира Заповед №11/02.03.2018г. на Областен управител на Област Търговище за законосъобразна и следва жалбата против същата да бъде отхвърлена като неоснователна.
При изхода от оспорването и предвид на липсата на претенция за присъждане на разноски от страна ответника по жалбата съдът счита, че такива не следва да бъдат присъждани.
Воден от горното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, съдът
 
РЕШИ:
 
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Р.А. ЕГН ********** ***, чрез а.. Цв. Х. *** с адрес за призоваване: гр. Попово, ул. „Кирил и Методий“ № 3 против заповед № 11/ 02.03.2018 г. на Областен управител на област Търговище, с която на основание чл. 106, ал. 1, т. 2 във вр. с чл. 108 от ЗДСл е прекратено служебното му правоотношение на длъжността „главен експерт Транспорт, екология и регионално развитие“, считано от 19.03.2018 г. в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация на област Търговище.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд на Р.България.
ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Решението не е влязло в законна сила.