ОПРЕДЕЛЕНИЕ
 
№   13.05.2019 г. град Търговище
 
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД пети състав            
На тринадесети май година 2019
В закрито заседание в следния състав:
Председател: Иванка Иванова
Секретар:
Прокурор:
Като разгледа докладваното от председателя Иванка Иванова
АД № 63 по описа за 2019 година.
Производството е по реда на чл. 156 и сл. от ДОПК във вр. с § 2 от ДР на ДОПК във вр. с Глава Х от АПК.
Делото е образувано по жалба на Ф.М.Х. ЕГН ********** *** против Ревизионен акт Р-03000318002271-091-001/ 05.11.2018 г., който е изменен и частично отменен с Решение № 388/ 31.01.2019 г. на директора на дирекция “ОДОП“ гр. Варна, с който са установени: 1) годишен авансов данък по ЗДДФЛ на за 2013 г. с главница от 6 232, 00 лв. и лихви от 2 846, 78 лв., 2) данък върху годишната данъчна основа по чл. 17 от ЗДДФЛ за 2013 г. с главница 877, 00 лв. и лихва от 400, 61 лв., 3) вноски за ДОО за самоосигуряващи се лица за 2013  и за периода от м. 01 до м. 04.2014 г. главница от 215, 04 лв. общо главница от 1904, 64 лв. и лихви от 886, 93 лв.; 4) вноски за УПФ за самоосигуряващи се лица за 2013 г. и за периода от м. 01 до м. 04 2014 г. с главница общо от 744, 00 лв. и лихви от 337, 53 лв.; 5) Здр.осигуряване за самоосигуряващи се лица за периода от м.01 до м. 11. 2012 г., м. 12.2012 г., 2013 г. и периода от м. 01 до м. 04.2014 г. главница общо в размер на 1392, 00 лв. и лихви от 642, 07 лв. и 6) ДДС по ЗДДС за м.03.2014 г.  и м. 04.2014 г. общо в размер на 1 083, 33 лв. и лихви от 494, 71 лв. 
Постъпила е писмена молба вх. № 816/10.05.2019 г. от оспорващата, с която заявява, че оттегля жалбата си и иска съдът да прекрати производството по делото.
Молбата е допустима и основателна. Съгласно  чл. 155, ал. 1 АПК при всяко положение на делото оспорващият може да оттегли оспорването или да се откаже от него изцяло или отчасти. Когато това процесуално действие се извършва извън съдебно заседание, се изисква представяне на писмена молба от оспорващия (чл. 155, ал. 3 от АПК). В случая тези законови изисквания са спазени, поради което на основание чл. 159, т. 8 от АПК жалбата следва да се остави без разглеждане, а образуваното по нея производство да се прекрати.
Воден от горното и на основание чл. 159, т. 8 от АПК във вр. с § 2 от ДР на ДОПК, съдът
 
О П Р Е Д Е Л И:
 
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ф.М.Х. ЕГН ********** *** против Ревизионен акт Р-03000318002271-091-001/ 05.11.2018 г., който е изменен и частично отменен с Решение № 388/ 31.01.2019 г. на директора на дирекция “ОДОП“ гр. Варна по АД № 63/ 2019 г. п описа на Административен съд - Търговище
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 63/2019 г. по описа на Административен съд - Търговище.
Определението може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението му пред Върховния административен съд.
ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните заедно с призовката.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Определението не е влязло в законна сила.