ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

гр. Търговище, 15.05.2018г.

Административен съд - Търговище, втори състав, в закрито съдебно заседание на петнадесети май две хиляди и осемнадесета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА

като разгледа докладваното от съдията адм. д. № 65 по описа на АС – Търговище за 2018г., при преценка на редовността и допустимостта на производството, за да се произнесе, взе предвид следното:
С определение № 108 от 25.04.2018г. производството по делото е оставено без движение, като на жалбоподателя е указано, че в седмодневен срок от уведомяването следва да представи доказателства за платена държавна такса по делото в размер на 10лв. Съобщението е връчено на 02.05.2018г.
В рамките на този срок, а и към настоящия момент жалбоподателят не е поправил нередовностите на жалбата, поради което и на основание чл. 158, ал. 3 от АПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.И.М. *** срещу заповед за налагане на принудителна административна мярка № 18 – 0321-000228 от 08.04.2018г. на орган (мл. ОД) при РУ Попово към ОД на МВР - Търговище.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 65 по описа на АС – Търговище за 2018г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му.
Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Определението не е влязло в законна сила.