ОПРЕДЕЛЕНИЕ

                           №                        07.05.2019 г.                 град Търговище

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                                                      пети състав            

На седми май                                                                              година 2019

В закрито заседание в следния състав:

                                                                        Председател: Иванка Иванова

Секретар:

Като разгледа докладваното от председателя Иванка Иванова

АД № 69 по описа за 2019 година.

Производството е по реда на Глава Х от АПК.

Делото е образувано по жалбата на „Старт 2005“ ЕООД, ЕИК 125565485, със седалище и адрес на управление гр. Попово, ул. „Тракия“ № 24, ет. 2, ап. 6, представлявано от управителя Н. Р. П., чрез а.. Е. С. *** против Заповед № 03-РД/ 2937 от 23.08.2017 г. на изп. директор на ДФ“Земеделие“ гр. София, която е оставена в сила със Заповед № РД 20-408/ 07.11.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите, с която е отказано да бъде финансирано заявлението за подпомагане на жалбоподателя  на стойност 888 924, 74 лв. по подмярка 4.1“ Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г.  

Съдът приема, че жалбата е процесуално недопустима поради следното:

Съгласно т.2 от ТР № 6/30.06.2015 г. на ОСС на І и ІІ колегия на ВАС по ТД № 4/ 2013 г. „съдебното оспорване по чл. 149, ал. 3 от АПК е недопустимо, когато по-горестоящият адм. орган, след изтичане на срока за произнасяне по чл. 97, ал. 1 от АПК, се произнесе с решение, с което отхвърля жалбата или протеста срещу оспорения по адм. ред индивидуален адм. акт“. В настоящия случай подадената жалба е против произнасяне на адм. орган със заповед № 03-РД/ 2937 от 23.08.2017 г. по която в АС – Търговище е било образувано АД № 18/2018 г. през 2018 г.Съдебният състав по делото е прекратил производството поради просрочие на жалбата на оспорващия с 8 дни против настоящата заповед. Определението не е обжалвано и е влязло в законна сила на 14.03.2018 г.

Настоящата жалба е в резултат на доста закъсняло произнасяне на със заповед № РД-20-408/ 07.11.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите по жалба на оспорващия от 09.10.2017 г. С посочената заповед жалбата на дружеството е отхвърлена по адм. ред. Поради това съдът приема, че налице изтичане на срока за произнасяне по чл. 97, ал. 1 от АПК за по-горния адм. орган – министъра на земеделието, храните и горите, независимо от това обаче той се е произнесъл с решение, с което е отхвърлил жалбата на оспорващия „СТАРТ“ЕООД, при което е налице хипотезата на т. 2 от ТР№ 6/ 30.06.2015 г. Производството е недопустимо и следва да бъде прекратено, а жалбата оставена без разглеждане.

Воден от горното и на основание чл. 159, т.1 и т.5 от АПК, съдът


ОПРЕДЕЛИ:


ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Старт 2005“ ЕООД, ЕИК 125565485, със седалище и адрес на управление гр. Попово, ул. „Тракия“ № 24, ет. 2, ап. 6, представлявано от управителя Н. Р. П., чрез а.. Е. С. *** против Заповед № 03-РД/ 2937 от 23.08.2017 г. на изп. директор на ДФ“Земеделие“ гр. София, която е оставена в сила със Заповед № РД 20-408/ 07.11.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите, с която е отказано да бъде финансирано заявлението за подпомагане на жалбоподателя  на стойност 888 924, 74 лв. по подмярка 4.1“ Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г. по АД № 69/ 2019 г. по описа на АС – Търговище за 2019 г.

ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 69/ 2019 г. по описа на АС – Търговище за 2019 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на Р. България в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Определението не е влязло в законна сила.