О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
11.04.2019 г. град  Търговище                    
                                  
Административен съд- гр.Търговище,                                         
на единадесети април две хиляди и деветнадесета година,
в закрито заседание, в следния състав:
Председател -Албена Стефанова
                                                                                                                                                           
като разгледа докладваното от председателя адм.х.д. № 70 по описа за 2019г. на АС-гр.Търговище, за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е образувано по жалба на „ Топ - Консерв“ ЕАД, ЕИК 128020515, със седалище и адрес на управление : гр.Попово, обл.Търговище, ул. „Цар Крум“ №13, представлявано от  Изпълнителния директор Денка Недева Ганчева, подадена чрез пълномощника и Георги Димитров Георгиев против Заповед № Я-З-204/15.03.2019г. на Директора на БАБХ- Ямбол, с която е спряна експлоатацията на обект- Цех за сушени плодове и зеленчуци, с рег.№28020003, считано от 15.03.2019г.
 На 02.04.2019г.  по делото е постъпила молба от „ Топ - Консерв“ ЕАД гр.Попово, в която се излага твърдение, че действието на оспорената Заповед е преустановено и се моли настоящото дело да се прекрати поради липса на правен интерес от по-нататъшното развитие на делото.
 Към молбата е приложена и Заповед № Я-3-227/27.03.2019г. на Директора на БАБХ- Ямбол, от която по несъмнен начин по делото се установява, че с нея действието на оспорената Заповед е прекратено и е възстановена дейността в Цех за сушени плодове и зеленчуци, с рег.№28020003. Посочената Заповед е връчена на оспорващия на 28.03.2019г.
 По делото не са налице други ответници или заинтересовани страни, за които оспорения акт да е благоприятен. Процесуалното действие също така е извършено преди първото по делото заседание и не е необходимо съгласие от оспорващия. Предвид това съдът намира, че са спазени изискванията на чл.156 от АПК и са налице предпоставките за прекратяване на делото на основание по чл.159, т.3 от АПК,  поради липса на предмет.
 Воден от изложеното и на основание чл. 159, т.3 от АПК, съдът
 
О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  жалбата на „ Топ - Консерв“ ЕАД, ЕИК 128020515, със седалище и адрес на управление : гр.Попово, обл.Търговище, ул. „Цар Крум“ №13, представлявано от  Изпълнителния директор Денка Недева Ганчева, подадена чрез пълномощника и Георги Димитров Георгиев против Заповед № Я-З-204/15.03.2019г. на Директора на БАБХ- Ямбол, с която е спряна експлоатацията на обект- Цех за сушени плодове и зеленчуци, с рег.№28020003, считано от 15.03.2019г. 
ПРЕКРАТЯВА производството по ад.д № 70 по описа за 2019г. на Административен съд-гр.Търговище.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване. 
На страните да се изпратят преписи от настоящото определение.
 
Председател:

Определението не е влязло в законна сила.