Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 147  09.10.2019 г.  град Търговище
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
Административен съд- гр.Търговище,                     
на десети септември две хиляди и деветнадесета година,
в публично съдебно заседание, в следния  състав:
Председател -  Албена Стефанова
Секретар – Янка Ганчева,
като разгледа докладваното от председателя административно дело № 86 по описа за 2019 г. на съда, за да се произнесе, взе предвид следното:
         
Производството е по реда на глава десета  от  АПК, във връзка с чл.76, ал.5 от Закона за здравното осигуряване/ЗЗО/.
           Образувано по жалба на „Медицински център Солигена 2017" ООД гр.Търговище, ЕИК 204777258, със седалище и адрес и седалище на управление: гр. Търговище, ул. „Пирин“ № 16, представлявано от управителя-д-р Кр. Хр. П., подадена чрез а.. Ж.Д. с адрес *** против Заповед  № РД-09-141/ 15.03.2019 г. на Директора на РЗОК – Търговище,  с която на основание чл.74, ал.5 от ЗЗО, чл.408, във връзка с чл.395, ал.1,т.1 и ал.2,чл.398,ал.1,т.1,ал.2 и ал.3 от НРД за медицинските дейности за 2018г.  за девет нарушения на чл.55, ал.2,т.5 от ЗЗО, във връзка с чл.218, ал.2,т.1Б,т.1, чл.219, ал.1 от НРД за медицинските дейности за 2018г. и чл.58 ,ал.1 от ИД №250193/03.05.2018г.; за три нарушения на чл.55, ал.2,т.5 от ЗЗО, във връзка с чл.151, ал.4 от НРД за медицинските дейности за 2018г и чл.12 от ИД №250193/03.05.2018г.; за две нарушения на чл.55, ал.2,т.5 от ЗЗО, във връзка с чл.215 от НРД за медицинските дейности за 2018г и чл.51 от ИД №250193/03.05.2018г и за две нарушения на чл.55, ал.2,т.5 от ЗЗО, във връзка с чл.218, ал.1,т.4, чл.219, ал.1 от НРД за медицинските дейности за 2018г. и чл.58, ал.1 от ИД №250193/03.05.2018г., на МЦ “Солигена 2017“ ООД гр.Търговище са наложени шестнадесет санкции „финансова неустойка“, всяка поотделно от 60 лв, в общ размер на 960 лева, на основание чл.402, ал.1 от НРД за медицинските дейности за 2018г.
         В жалбата като основание се навежда нарушение на процесуалните правила. Излага се становище, че в Заповедта е налице несъответствие между фактическото описание на деянията и тяхната правна квалификация от органа. Моли се оспорената заповед да бъде отменена като незаконосъобразна. Претендира се присъждане на направените по делото разноски.
 В съдебно заседание оспорващото дружество се представлява от адвокат Ж.Д. от АК-Хасково, която поддържа жалбата на изложените в нея основания и доводи.
Ответникът по оспорването – Директорът на РЗОК гр.Търговище в съдебно заседание чрез процесуалния си представител – гл.юрисконсулт Ц.Й.. Представя писмена защита, в която излага подробни доводи, обосноваващи издаването на оспорената Заповед  при спазване на предвидената в закона форма, при спазване на административно-производствените правила, при правилно приложение на материалния закон и съответствие с целта на закона. Моли оспорването по жалбата да бъде отхвърлено като неоснователно. Претендира се присъждане на юрисконсултско възнаграждение, на основание чл.78 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и чл.25, ал.1 от НПП.
 От събраните по делото доказателства, съдът приема за установено от фактическа страна следното:
„Медицински център Солигена 2017" ООД гр.Търговище е изпълнител на извънболнична медицинска помощ по смисъла на ЗЗО по силата на сключен с НЗОК Договор №250193/03.05.2018г. за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ от МЦ/ДМЦ/ стр.39 от преписката/. Съгласно чл.65 от посочения договор, същият е сключен за срока на действие на НРД за медицинските дейности за 2018г. и е в сила до приемането на нов или при промяна на действащия НРД. През 2019г. не е приет НРД за медицинските дейности за 2019г. Сключеният между страните Договор № 250193/03.05.2018г. за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ от МЦ/ДКЦ е продължил действието си и през 2019г. Между ЛЗ „Медицински център Солигена 2017" ООД гр.Търговище и НЗОК е подписано Допълнително споразумение  №3/05.02.2019г. към Договор № 250193/03.05.2018г.,на основание чл. 59, ал. 3, изречение второ от 330 и в съответствие с Договор № РД-НС-01-1-2/27.12.2018 г. за изменение и допълнение на НРД за медицинските дейности за 2018 г., (обн., ДВ, бр. 4 от 11.01.2019г., в сила от 1.01.2019 г.). Съгласно пар. 102 от ПЗР на Договор  № РД-НС-01-1-2/27.12.2018 г., същият  влиза в сила от 1 януари 2019г., с изключение на медицинските дейности, за които наредбата по чл.45, ал.2 от 33О предвижда друга дата за влизане в сила. Съгласно пар. 8 от Допълнително споразумение 3/05.02.2019г. към Договор № 250193/03.05.2018г., същото се сключва „за срока на действие на договора за изменение и допълнение на НРД за медицинските дейности за 2018 г. (обн., ДВ, изм. и доп., бр. 4 от 11.01.2019 г., в сила от 1.01.2019 г.) и е в сила до приемането на нов НРД, съответно на анекс към него или при промяна на действащия НРД, съответно на анекса към него. В останалата му част, Договор № 250193/03.05.2018 г. остава непроменен и продължава своето действие.
Със Заповед № РД - 09- 68/15.02.2019г. на директора на РЗОК - Търговище, е разпоредено извършването на планова проверка на МЦ по изпълнение на индивидуален договор №250193/03.05.2018г. за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ от МЦ. Със Заповедта е  определен вида на проверката, задачата на проверката, както и контрольорите от РЗОК - Търговище, които да я извършат, а именно: СвП П и Ст Ст Др и двамата контрольори в отдел „СА“ в РЗОК-Търговище
Заповедта е връчена на надлежно упълномощения представител на МЦ-Д Пна 25.02.2019г.
Резултатите от медицинската проверка на оспорващото дружество в периода от 25.02.2019г. до 01.03.2019г., извършена от определените в горепосочената Заповед контрольори, са обективирани в Констативен протокол. Протоколът е предявен и подписан от надлежно упълномощения представител на МЦ-Д Пна 01.03.2019г.
 Срещу направените фактически констатации в Констативния протокол не са подавани възражения от страна на ЛЗ за СИМП „Медицински център Солигена 2017" ООД гр.Търговище пред Директора на РЗОК-Търговище, по реда на чл.74, ал.4 от ЗЗО.
На 15.03.2019г. Директорът на РЗОК-Търговище е издал оспорената Заповед  № РД-09-141/ 15.03.2019г. Последната е издадена въз основа на медицинските констатации, отразени в Констативния протокол от извършената проверка на „Медицински център Солигена 2017" ООД гр.Търговище в периода от  25.02.2019г. до 01.03.2019г., като същите са изцяло възпроизведени в Заповедта.
 В т.1.1 към т.1 от Заповедта от фактическа страна е описано следното: На 21.04.2018 г., в 12:20 часа, д-р М. О. в амбулаторията на лечебното заведение ЛЗ „Медицински център Солигена 2017" ООД гр.Търговище, намираща се на адрес гр. Търговище, ул. „Пирин” № 14, е извършила консултативен/първичен преглед на ЗОЛ С.И. Р., с ЕГН ******…., който е отразила в АЛ № 280/21.04.2018 г. В посочения амбулаторен лист липсва подпис на пациента, с което се удостоверява информираността му относно провежданото лечение, което представлява нарушение на установените изисквания за работа с първична медицинска документация.
Така гореописаното деяние е квалифицирано като нарушение на чл.55, ал.2, т.5 от ЗЗО, чл. 219, ал. 1, чл.218, ал.2, т I Б, т. 1,във връзка с чл.218, ал.1,т. 1 от НРД за медицинските дейности за 2018 г., т. 10 от „Указания за попълване на амбулаторен лист за преглед от общопрактикуващ лекар или лекар специалист” от Приложение № 2А „Първични медицински документи” към НРД за медицинските дейности за 2018 г. и чл. 58, ал. 1 от ИД № 250193/03.05.2018 г. за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ от МЦ. Отразено е, че нарушението е извършено за първи път.
В т.1.2 към т.1 от Заповедта от фактическа страна е описано следното: На 06.07.2018 г., в 09:10 часа, д-р М. О. О., в амбулаторията на лечебното заведение ЛЗ за СИМП „Медицински център Солигена 2017" ООД гр.Търговище, намираща се на адрес гр.Търговище, ул. „Пирин” № 14, е извършила консултативен/вторичен преглед на ЗОЛ П.Х. П., с ЕГН ******…., който е отразила в АЛ № 436/06.07.2018 г. Същият амбулаторен лист не е разпечатан и не се съхранява от лекаря специалист.
Така гореописаното деяние е квалифицирано като нарушение на чл.55,ал.2, т.5 от ЗЗО, чл. 219, ал. 1, чл.218, ал.2, т I Б, т. 1, изречение второ във връзка с чл.218, ал.1,т.1 от НРД за медицинските дейности за 2018 г. и чл.58, ал.1 от ИД № 250193/03.05.2018 г. за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ от МЦ.  Отразено е, че нарушението е извършено за първи път.
В т.1.3 към т.1 от Заповедта от фактическа страна е описано следното: На 12.06.2018 г., в 14:00 часа, д-р И. Г.Б., в амбулаторията на лечебното заведение ЛЗ за СИМП „Медицински център Солигена 2017" ООД гр.Търговище, намираща се на адрес гр.Търговище, ул. „Пирин”№ 14, е извършил консултативен/вторичен преглед на ЗОЛ С. С. Д., с ЕГН ******…., който е отразил в АЛ № 38/12.06.2018 г. Посоченият амбулаторен лист не е разпечатан и не се съхранява от лекаря специалист.
Така гореописаното деяние е квалифицирано като нарушение на чл.55,ал.2, т.5 от ЗЗО, чл. 219, ал. 1, чл.218, ал.2, т I Б, т. 1, изречение второ във връзка с чл.218, ал.1,т.1 от НРД за медицинските дейности за 2018 г. и чл.58, ал.1 от ИД № 250193/03.05.2018 г. за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ от МЦ.  Отразено е, че нарушението е извършено за първи път.
В т.1.4 към т.1 от Заповедта от фактическа страна е описано следното: На 10.07.2018 г., в 14:10 часа, д-р И. Г. Б., в амбулаторията на лечебното заведение ЛЗ за СИМП „Медицински център Солигена 2017" ООД гр.Търговище, намираща се на адрес гр.Търговище, ул. „Пирин” № 14, е извършил консултативен/първичен преглед на ЗОЛ Б. Н. Ю., с ЕГН ******…., който е отразил в АЛ № 65/10.07.2018 г. Посоченият амбулаторен лист не е разпечатан и не се съхранява от лекаря специалист.
Така гореописаното деяние е квалифицирано като нарушение на чл.55,ал.2, т.5 от ЗЗО, чл. 219, ал. 1, чл.218, ал.2, т I Б, т. 1, изречение второ във връзка с чл.218, ал.1,т.1 от НРД за медицинските дейности за 2018 г. и чл.58, ал.1 от ИД № 250193/03.05.2018 г. за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ от МЦ.  Отразено е, че нарушението е извършено за първи път.
В т.1.5 към т.1 от Заповедта от фактическа страна е описано следното: На 03.04.2018 г., в 14:10 часа, д-р Д.Д. Ц., в амбулаторията на лечебното заведение ЛЗ за СИМП „Медицински център Солигена 2017" ООД гр.Търговище, намираща се на адрес гр.Търговище, ул. „Пирин” № 14, е извършила консултативен/първичен преглед на ЗОЛ А. И.Ч., с ЕГН ******…., който е отразила в АЛ № 135/03.04.2018 г..Посоченият  амбулаторен лист не е разпечатан и не се съхранява от лекаря специалист.
Така гореописаното деяние е квалифицирано като нарушение на чл.55,ал.2, т.5 от ЗЗО, чл. 219, ал. 1, чл.218, ал.2, т I Б, т. 1, изречение второ във връзка с чл.218, ал.1,т.1 от НРД за медицинските дейности за 2018 г. и чл.58, ал.1 от ИД № 250193/03.05.2018 г. за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ от МЦ.  Отразено е, че нарушението е извършено за първи път.
В т.1.6 към т.1 от Заповедта от фактическа страна е описано следното: На 03.05.2018 г., в 15:30 часа, д-р Д. Д.Ц., в амбулаторията на лечебното заведение ЛЗ за СИМП „Медицински център Солигена 2017" ООД гр.Търговище, намираша се на адрес гр.Търговище, ул. „Пирин” № 14, е извършила консултативен/първичен преглед на ЗОЛ Е.М. М.с ЕГН ******…., който е отразила в АЛ № 158/03.05.2018 г. Посоченият амбулаторен лист не е разпечатан и не се съхранява от лекаря специалист.
Така гореописаното деяние е квалифицирано като нарушение на чл.55,ал.2, т.5 от ЗЗО, чл. 219, ал. 1, чл.218, ал.2, т I Б, т. 1, изречение второ във връзка с чл.218, ал.1,т.1 от НРД за медицинските дейности за 2018 г. и чл.58, ал.1 от ИД № 250193/03.05.2018 г. за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ от МЦ.  Отразено е, че нарушението е извършено за първи път.
В т.1.7 към т.1 от Заповедта от фактическа страна е описано следното: На 10.07.2018 г., в 14:00 часа, д-р Д. Д. Ц., в амбулаторията на лечебното заведение ЛЗ за СИМП „Медицински център Солигена 2017" ООД гр.Търговище, намираща се на адрес гр.Търговище, ул. „Пирин” № 14, е извършила консултативен/вторичен преглед на ЗОЛ Е.. с ЕГН ******….., който е отразила в АЛ № 217/10.07.2018 г. Посоченият амбулаторен лист не е разпечатан и не се съхранява от лекаря специалист.
Така гореописаното деяние е квалифицирано като нарушение на чл.55,ал.2, т.5 от ЗЗО, чл. 219, ал. 1, чл.218, ал.2, т I Б, т. 1, изречение второ във връзка с чл.218, ал.1,т.1 от НРД за медицинските дейности за 2018 г. и чл.58, ал.1 от ИД № 250193/03.05.2018 г. за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ от МЦ.  Отразено е, че нарушението е извършено за първи път.
В т.1.8 към т.1 от Заповедта от фактическа страна е описано следното: На 17.07.2018 г., в 15:40 часа, д-р ……., в амбулаторията на лечебното заведение ЛЗ за СИМП „Медицински център Солигена 2017" ООД гр.Търговище намираща се на адрес гр.Търговище, ул. „Пирин” № 14, е извършила консултагивен/вторичен преглед на ЗОЛ Ю. Б. Х., с ЕГН ******…., който е отразила в АЛ № 235/17.07.2018 г. Посоченият амбулаторен лист не е разпечатан и не се съхранява от лекаря специалист.
Така гореописаното деяние е квалифицирано като нарушение на чл.55,ал.2, т.5 от ЗЗО, чл. 219, ал. 1, чл.218, ал.2, т I Б, т. 1, изречение второ във връзка с чл.218, ал.1,т.1 от НРД за медицинските дейности за 2018 г. и чл.58, ал.1 от ИД № 250193/03.05.2018 г. за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ от МЦ.  Отразено е, че нарушението е извършено за първи път.
В т.1.9 към т.1 от Заповедта от фактическа страна е описано следното: На 20.12.2018 г., в 14:20 часа, д-р Д. Д. Ц., в амбулаторията на лечебното заведение ЛЗ за СИМП „Медицински център Солигена 2017" ООД гр.Търговище, намираща се на адрес гр.Търговище, ул. „Пирин” № 14, е извършила консултативен/първичен преглед на ЗОЛ Н. В. И., с ЕГН ******…., който е отразила в АЛ № 431/20.12.2018 г.Посоченият амбулаторен лист не е разпечатан и не се съхранява от лекаря специалист.
Така гореописаното деяние е квалифицирано като нарушение на чл.55,ал.2, т.5 от ЗЗО, чл. 219, ал. 1, чл.218, ал.2, т I Б, т. 1, изречение второ във връзка с чл.218, ал.1,т.1 от НРД за медицинските дейности за 2018 г. и чл.58, ал.1 от ИД № 250193/03.05.2018 г. за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ от МЦ.  Отразено е, че нарушението е извършено за първи път.
В т.2.1 към т.2 от Заповедта от фактическа страна е описано следното: На 13.04.2018 г., в 09:00 часа, д-р Й. Ат. Т., в амбулаторията на лечебното заведение ЛЗ за СИМП „Медицински център Солигена 2017" ООД гр.Търговище, намираща се в гр.Търговище, ул. „Пирин“ №14, е извършила консулативен/вторичен преглед на ЗОЛ Б. Н. А., с ЕГН ******…., който е отразила в амбулаторен лист № 147/13.04.2018 г. Въз основа на извършеният преглед е издала направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури бл. МЗ - НЗОК №7 по КП Хе 49. Екземпляр от същото направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури не се съхранява в кабинета на изпращащия го специалист.
Така гореописаното деяние е квалифицирано като нарушение на чл. 55,ал. 2, т. 5 от 330; чл.151, ал.4 от НРД за медицинските дейности за 2018 г., както и на чл.12, ал.4 от ИД № 250193/03.05.2018 г. за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ от МЦ. Отразено е, че нарушението е извършено за първи път.
В т.2.2 към т.2 от Заповедта от фактическа страна е описано следното: На 23.04.2018 г., в 09:00 часа, д-р Й. А. Т., в амбулаторията на лечебното заведение ЛЗ за СИМП „Медицински център Солигена 2017" ООД гр.Търговище, намираща се в гр.Търговище, ул. „Пирин“ №14, е извършила консултативен/вторичен преглед на ЗОЛ М.Е. М., с ЕГН ******…., който е отразила в амбулаторен лист № 171/23.04.2018г. Въз основа на извършеният преглед е издала направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури бл.МЗ - НЗОК №7 по КП № 49. Екземпляр от същото направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури не се съхранява в кабинета на изпращащият го специалист.
Така гореописаното деяние е квалифицирано като нарушение на чл. 55,ал. 2, т. 5 от 330; чл.151, ал.4 от НРД за медицинските дейности за 2018 г., както и на чл.12, ал.4 от ИД № 250193/03.05.2018 г. за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ от МЦ. Отразено е, че нарушението е извършено за първи път.
В т.2.3 към т.2 от Заповедта от фактическа страна е описано следното: На 13.07.2018 г., в 09:00 часа, д-р Й. А. Т., в амбулаторията на лечебното заведение ЛЗ за СИМП „Медицински център Солигена 2017" ООД гр.Търговище, намираща се в гр.Търговище, ул. „Пирин“ №14, е извършила консулативен/първичен преглед на ЗОЛ Б.Й., с ЕГН ******…., който е отразила в амбулаторен лист № 305/13.07.2018 г. Въз основа на извършеният преглед е издала направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури бл.МЗ - НЗОК №7 по КП № 41.2. Екземпляр от същото направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури не се съхранява в кабинета на изпращащият го специалист.
Така гореописаното деяние е квалифицирано като нарушение на чл. 55,ал. 2, т. 5 от 330; чл.151, ал.4 от НРД за медицинските дейности за 2018 г., както и на чл.12, ал.4 от ИД № 250193/03.05.2018 г. за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ от МЦ. Отразено е, че нарушението е извършено за първи път.
В т.3.1 към т.3 от Заповедта от фактическа страна е описано следното: На 18.04.2018 г. в амбулаторията на ЛЗ за СИМП „Медицински център Солигена 2017" ООД гр.Търговище, намираща се в гр. Търговище, ул. "Пирин" Хе14, Д-р Г. Д. Г. е издал направление за медико-диагностична дейност Бл. МЗ НЗОК №4 с №204/18.04.2018г. на ЗОЛ С. Н. Ж. с ЕГН ******…..Налице е посочване на неверни данни поради несъответствие между отчетеното на хартиен носител и електронен формат, тъй като в електронния отчет за това направление, в частта „изпращащ лекар“ е въведен регистрационен номер на лечебно заведение – 2535113002 (ИМП за ПИМШ -ИПШМП - Медика 9“ ООД и УИН на лекаря - 2600000076 (Д-р Г. В. Г.). В направление за медико-диагностична дейност Бл. МЗ НЗОК Хо4 с №204/18.04.2018г. на ЗОЛ Св. Н.Ж. в частта „изпращащ лекар“ на хартиен носител е посочен регистрационен номер на лечебно заведение - 2535131009 (ИМП за СИМП) - „Медицински център Солигена 2017" ООД и УИН на лекаря - 2600000078 (Д-р Г.Д.Г.).
Така гореописаното деяние е квалифицирано като нарушение на чл. 55, ал. 2,т. 5 от 330; чл.215 от НРД за медицинските дейности за 2018 г. и чл. 51 от ИД № 250193/03.05.2018г. за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ от МЦ. Отразено е, че нарушението е   извършено за първи път.
В т.3.2 към т.3 от Заповедта от фактическа страна е описано следното: На 18.05.2018 г. в амбулаторията на ЛЗ за СИМП „Медицински център Солигена2017" ООД гр.Търговище, намираща се в гр. Търговище, ул. "Пирин" №14, Д-р М О О.е издала направление за медико-диагностична дейност Бл. МЗ НЗОК №4 с №12/18.05.2018г. на ЗОЛ З. Е. М. с ЕГН ******….. Налице е посочване на неверни данни поради несъответствие между отчетеното на хартиен носител и електронен формат, тъй като в електронния отчет за това направление, в частта „изпращащ лекар“ е въведен регистрационен номер на лечебно заведение - 2530121302(ИМП за СИМП) - ЕТ„АИПСМП - д-р Б. М.“ и УИН на лекаря - 2800000034 (Д-рБ. Л.М.). В направление за медико-диагностична дейност Бл. МЗ НЗОК №4 с №12/18.05.2018г. на ЗОЛ З.Е. М. в частта „изпращащ лекар“ на хартиен носител е посочен регистрационен номер на лечебно заведение - 2535131009 (ИМП за СИМП) - „Медицински център Солигена 2017" ООД и УИН на лекаря - 2800000345 (Д-р М.О. О.).
Така гореописаното деяние е квалифицирано като нарушение на чл. 55, ал. 2,т. 5 от 330; чл.215 от НРД за медицинските дейности за 2018 г. и чл. 51 от ИД № 250193/03.05.2018г. за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ от МЦ. Отразено е, че нарушението е   извършено за първи път.
В т.3.3 към т.3 от Заповедта от фактическа страна е описано следното: На 03.07.2018 г., в амбулаторията на „Медицински център Солигена 2017” ООД гр.Търговище, на адрес гр.Търговище, ул. „Пирин” №14, д-р Г. Д.Г.е издал "Направление за медико-диагностична дейност" Бланка образец (МЗ-НЗОК № 4) с № 422/03.07.2018 г. на ЗОЛ К. Г. Д. с ЕГН ******….. В същото "Направление за медико-диагностична дейност", д-р Г. Д. Г. не е положил подписа си, което представлява нарушение на установените изисквания за работа с първична медицинска документация.
Така гореописаното деяние е квалифицирано като нарушение на чл. 55, ал. 2, т. 5 от 330, чл.218, ал.1, т.4, чл. 219 ал. 1 от НРД за медицинските дейности за 2018г., във връзка с  т.5 от „Указания за попълване на направление за медико-диагностична дейност“ от Приложение № 2А към НРД за МД за 2018г.; чл. 58, ал.1 от ИД № 250193/03.05.2018г. за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ от МЦ. Отразено е, че нарушението е   извършено за първи път.
В т.3.4 към т.3 от Заповедта от фактическа страна е описано следното: На 06.07.2018 г., в амбулаторията на „Медицински център Солигена 2017” ООД, на адрес гр. Търговище, ул. „Пирин” №14, д-р Д.Хр. П.е издал "Направление за медико-диагностична дейност" Бланка образец (МЗ-НЗОК № 4) с № 619/06.07.2018 г. на ЗОЛ А.Д. Ст. с ЕГН ******…. В същото "Направление за медико-диагностична дейност", д-р Д. Хр. П.не е положил подписа си, което представлява нарушение на установените изисквания за работа с първична медицинска документация.
Така гореописаното деяние е квалифицирано като нарушение на чл. 55, ал. 2, т. 5 от 330, чл.218, ал.1, т.4, чл. 219 ал. 1 от НРД за медицинските дейности за 2018г., във връзка с  т.5 от „Указания за попълване на направление за медико-диагностична дейност“ от Приложение № 2А към НРД за МД за 2018г.; чл. 58, ал.1 от ИД № 250193/03.05.2018г. за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ от МЦ. Отразено е, че нарушението е   извършено за първи път.
С диспозитива на оспорената Заповед на основание чл.402, ал.1 от НРД за медицинските дейности за 2018г., по отделно за девет нарушения на чл.55, ал.2,т.5 от ЗЗО, във връзка с чл.218, ал.2,т.Б,т.1, чл.219, ал.1 от НРД за медицинските дейности за 2018г. и чл.58, ал.1 от ИД №250193/03.05.2018г.; за три нарушения на чл.55, ал.2,т.5 от ЗЗО, във връзка с чл.151, ал.4 от НРД за медицинските дейности за 2018г и чл.12 от ИД №250193/03.05.2018г.; за две нарушения на чл.55, ал.2,т.5 от ЗЗО, във връзка с чл.215 от НРД за медицинските дейности за 2018г и чл.51 от ИД №250193/03.05.2018г и за две нарушения на чл.55, ал.2,т.5 от ЗЗО, във връзка с чл.218, ал.1,т.4, чл.219, ал.1 от НРД за медицинските дейности за 2018г. и чл.58, ал.1 от ИД №250193/03.05.2018г., на „Медицински център Солигена2017" ООД гр.Търговище са наложени шестнадесет санкции „финансова неустойка“, всяка поотделно от 60 лв, в общ размер на 960 лева, на основание чл.402, ал.1 от НРД за медицинските дейности за 2018г.
Заповед № РД-09-141/ 15.03.2019 г. на Директора на РЗОК – Търговище е връчена на “Медицински център Солигена 2017" ООД гр.Търговище на 18.03.2019г. Жалбата срещу Заповедта е подадена до Административен съд –Търговище чрез административния орган на 01.04.2016г. по пощата, съгласно представения по делото пощенски плик/стр.6/ от делото.
От разпитаните по делото свидетели Св.  П. и Ст. Др., контрольорите извършили проверката, по делото се установи, че проверката на МЦ е извършена в присъствието на представител на МЦ в лицето на А. М.-ст.сестра. Проверката е открита на 25.02.2019г. Констативният протокол от проверката е съставен на 01.03.2019г. и на същата дата е предявен на д-р Д.П. и подписан от  него. При проверката в присъствието на представителя на МЦ е проверена цялата документация на МЦ. От показанията и двамата свидетели по делото по несъмнен начин се установи, че при проверката, претендираните за представяне от оспорващия амбулаторни листи не са били налице.
Едновременно с това на оспорващия беше предоставена възможност от съда, същият да представи исканите от него писмени доказателства чрез отлагане на делото  и предоставяне на възможност за ангажиране на доказателства в следващо съдебно заседание с протоколно определение  от 02.07.2019г.
Така установената фактическа обстановка се подкрепя от събраните по делото писмени  и гласни доказателства.
При така установеното от фактическа страна  съдът намира жалбата за допустима по следните съображения:
 Жалбата е подадена  в срок, срещу административен акт, подлежащ на самостоятелно съдебно оспорване, от  надлежна страна-адресат на акта и при наличие на правен интерес.
При разглеждане на жалбата по същество, съдът след служебна проверка съгласно чл.168 от АПК, прави следните правни изводи:
Оспореният акт е издаден от материално компетентен орган съгласно чл.76, ал.2 от ЗЗО.
В оспорената Заповед в пълнота са изложени както фактическите основания, така и правните такива за нейното издаване. Предвид това, съдът намира същата за издадена при спазване на законовите изисквания за форма и съдържание.
 
Проверката е извършена от определените от Директора на РЗОК-Търговище лица, заемащи длъжността контрольори в „СА“ в РЗОК-Търговище. За констатациите от проверката е съставен Констативен протокол. Проверката е извършена в присъствието на представител на МЦ. Констативният протокол е предявен надлежно за запознаване на надлежно упълномощено лице на МЦ и връчен срещу подпис. С това са спазени изискванията на чл.74, ал.3 от ЗЗО.
Оспорената Заповед № РД-09-141/ 15.03.2019 г. е издадена от Директора на  РЗОК – Търговище след изтичане на срока по  чл.74, ал.4 от ЗЗО за възражение на проверявания МЦ, с което е спазено изискването по чл.74, ал.4 от ЗЗО за предоставяне на право на възражение и защита на проверяваното лице пред Директора на РЗОК – Търговище.
Предвид изложеното съдът намира оспорената Заповед за издадена при спазване на съществените процесуални правила.
По отношение съответствието  на оспорения акт с материалния закон, съдът намира следното:
По аргумент на чл.74, ал.5 от ЗЗО в случаите когато лицето - обект на проверката,  не  изрази становище срещу констатациите, отразени в протокола от проверка,  Директорът на РЗОК издава заповед за налагане на предвидените в Решението санкции, като последният действа при условията на обвързана компетентност.
В конкретният случай по отношение на фактическите констатации, отразени в Констативния протокол от извършената  проверка на “Медицински център Солигена 2017" ООД гр.Търговище  по делото безспорно се установи, че от страна на МЦ няма подадени възражения до Директора на РЗОК-Търговище в срока и по реда на чл.74, ал.4 от ЗЗО.
При тези обстоятелства Директорът на РЗОК-Търговище е бил длъжен да издаде оспорената Заповед, като същият е обвързан с медицинските констатации, отразени в протокола от извършена проверка на “Медицински център Солигена 2017" ООД гр.Търговище в периода от от 25.02.2019г. до 01.03.2019г.
В т.1.2 към т.2 от Заповедта от обективна страна така описано едно деяние правилно правно квалифицирано като нарушение на чл.55, ал.2, т.5 от ЗЗО, чл. 219, ал. 1, чл.218, ал.2, т I Б, т. 1,във връзка с чл.218, ал.1,т. 1 от НРД за медицинските дейности за 2018 г., т. 10 от „Указания за попълване на амбулаторен лист за преглед от общопрактикуващ лекар или лекар специалист” от Приложение № 2А „Първични медицински документи” към НРД за медицинските дейности за 2018 г.
 Съгласно т.10 от гореописаните Указания „..Пациентът удостоверява с подписа си информираност за извършените медицински дейности, назначените изследвания и терапия, както и че към момента прегледа не е хоспитализиран….“.
Така описаното деяние съставлява нарушение на изискванията за работа с медицинската документация. Деянието правилно е правно квалифицирано и подведено под административнотаказателната разпоредба на чл.402, ал.1 от  НРД за медицинските дейности за 2018 г. Наложената санкция „финансова неустойка“ е предвидената в закона. Същата е към минимално предвидения в закона размер и предвид броя на констатираните нарушенията съдът намира нейния размер от 60 лева, който е към минимално определения от закона размер за правилно определен при така предвидения от закона праг.
В т.1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9 към т.2 от Заповедта от обективна страна така описаните по отделно деяния правилно са правно квалифицирани като нарушения на чл.55,ал.2, т.5 от ЗЗО, чл. 219, ал. 1, чл.218, ал.2, т I Б, т. 1, изречение второ във връзка с чл.218, ал.1,т.1 от НРД за медицинските дейности за 2018 г.
Съгласно чл.218, ал.2, т I Б, т. 1, изречение второ  от НРД за медицинските дейности за 2018 г. –„…Екземпляр от амбулаторния лист…. се съхранява в кабинета на лекаря…“
Така описаните деяния съставляват нарушение на изискванията за работа с медицинската документация. Деянията правилно са правно квалифицирани и подведени под административнотаказателната разпоредба на чл.402, ал.1 от  НРД за медицинските дейности за 2018 г. Наложените санкциии „финансова неустойка“ са предвидените в закона. Същите  са към минимално предвидения в закона размер и предвид броя на констатираните нарушенията, съдът намира техния размер от 60 лева, който е към минимално определения от закона размер, за правилно определен, с оглед на така предвидения законов праг.
В т.2.1, 2.2, 2.3 от Заповедта от обективна страна така описаните по отделно деяния правилно са правно квалифицирано като нарушения на чл.55,ал. 2, т. 5 от 330; чл.151, ал.4 от НРД за медицинските дейности за 2018 г.
Съгласно чл.151, ал.4 от НРД за медицинските дейности за 2018г. “…По един екземпляр от направлението за хоспитализация и от амбулаторния лист за прегледа на пациента се съхраняват в изпращащия го специалист…“
Така описаните деяния съставляват нарушение на изискванията за работа с медицинската документация. Деянията правилно са правно квалифицирани и подведени под административнотаказателната разпоредба на чл.402, ал.1 от  НРД за медицинските дейности за 2018 г. Наложените санкциии „финансова неустойка“ са предвидените в закона. Същите  са към минимално предвидения в закона размер и предвид броя на констатираните нарушенията, съдът намира техния размер от 60 лева, който е към минимално определения от закона размер, за правилно определен, с оглед на така предвидения законов праг.
В В т.3.1,т.3.2 от Заповедта от обективна страна така описаните по отделно деяния правилно са правно квалифицирано като нарушения на55, ал. 2,т. 5 от 330; чл.215 от НРД за медицинските дейности за 2018 г.
Съгласно чл.215 от НРД за медицинските дейности за 2018 г. „…За неверни данни, посочени в отчетите,изискуеми по договора, ИМП носят отговорност съгласно условията….“
В конкретните два случая за подадените неверни данни МЦ носи отговорност съгласно чл. чл.215 от НРД за медицинските дейности за 2018 г. и чл. 51 от ИД № 250193/03.05.2018г. за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ от МЦ.
Така описаните деяния съставляват нарушение на изискванията за работа с медицинската документация. Деянията правилно са правно квалифицирани и подведени под административнотаказателната разпоредба на чл.402, ал.1 от  НРД за медицинските дейности за 2018 г. Наложените санкции „финансова неустойка“ са предвидените в закона. Същите  са към минимално предвидения в закона размер и предвид броя на констатираните нарушенията, съдът намира техния размер от 60 лева, който е към минимално определения от закона размер, за правилно определен, с оглед на така предвидения законов праг.
В т.3.3,3.4 от Заповедта от обективна страна така описаните по отделно деяния правилно са правно квалифицирано като нарушения на чл.55, ал. 2, т. 5 от 330, чл.218, ал.1, т.4, чл. 219 ал. 1 от НРД за медицинските дейности за 2018г., във връзка с  т.5 от „Указания за попълване на направление за медико-диагностична дейност“ от Приложение № 2А към НРД за МД за 2018г.; чл. 58, ал.1 от ИД № 250193/03.05.2018г. за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ от МЦ.
Съгласно т.5 от „Указания за попълване на направление за медико-диагностична дейност“ от Приложение № 2А към НРД за МД за 2018г. „..Изпращащият лекар…..се подписва върху документа….“, в.т.ч.  и върху  Направлението за медико-диагностична дейност/ бл.МЗ-НЗОК №4№4/, по аргумент на чл.218,ал.1,т.4 от НРД за медицинските дейности за 2018г. и обвързаността на МЦ с клаузата на чл.58, ал.1 от ИД № 250193/03.05.2018г. за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ от МЦ.
Така описаните деяния съставляват нарушение на изискванията за работа с медицинската документация. Деянията правилно са правно квалифицирани и подведени под административнотаказателната разпоредба на чл.402, ал.1 от  НРД за медицинските дейности за 2018 г. Наложените санкциии „финансова неустойка“ са предвидените в закона. Същите  са към минимално предвидения в закона размер и предвид броя на констатираните нарушенията, съдът намира техния размер от 60 лева, който е към минимално определения от закона размер, за правилно определен, с оглед на така предвидения законов праг.
На основание всичко гореизложено, съдът намира оспорената заповед за постановена при правилно приложение на материалния закон в нейната цялост.
Това, че всяко от описаните нарушения е формално, на просто извършване, в случая е без значение за обществената му опасност. За осъществяването му не е необходимо настъпването на общественоопасни последици. Със самото му извършване се засягат обществените отношения, свързани с отчетността на извършените медицински дейности, които обществени отношения оказват влияние, както върху правата на пациентите, така и върху правата на РЗОК, която следва да заплаща извършената от ЛЗ медицинска помощ не само в случаите, когато тя е извършена, но когато е и надлежно документирана.
С извършване на нарушенията, от страна на лечебното заведение не е спазено нормативно изискване за надлежно документиране, което от своя страна служи за обезпечаване на надлежното лечение на пациента. Документирането е съществена дейност, която прави възможно обстоятелството лекуващият лекар да се върне впоследствие към първоначалните находки, да може да възпроизведе картината на заболяването и да може от това да си направи изводи за по-нататъшния ход на лечението на пациента. Именно чрез правилното документиране и подаване на данни  се поддържа необходимия обем от информация за обхвата на извършените действия в хода на профилактиката, диагностиката и лечението на ЗОЛ.
По изложените съображения съдът намира оспорената Заповед за издадена  и в съответствие с целта на закона.
На основание всичко гореизложено съдът намира оспорената Заповед за законосъобразна. Следва жалбата на  „Медицински център Солигена 2017" ООД гр.Търговище срещу Заповед  № РД-09-141/ 15.03.2019 г. на Директора на РЗОК – Търговище да бъде отхвърлена като неоснователна.
Съгласно Тълкувателно решение № 3/13.05.2010г. на ВАС по т.д.№5/2009г. съдът намира, че следва да бъде уважено искането на процесуалния представител на РЗОК -Търговище за присъждане на разноски за юрисконсулско възнаграждение.  На РЗОК-Търговище следва да бъдат присъдени разноски за юрконсултско  възнаграждение в размер на 100 лв., съгласно чл. 78, ал.8 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК, във вр. с чл. 37 от ЗПП във и чл.24 от Наредбата за заплащането на правната помощ.
   Воден от горното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, съдът
 
Р  Е  Ш  И  :
 
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалбата  на „Медицински център Солигена 2017" ООД гр.Търговище, ЕИК 204777258, със седалище и адрес и седалище на управление: гр. Търговище, ул. „Пирин“ № 16, представлявано от управителя-д-р Кр. Хр. П., подадена чрез а.. Ж.Д. с адрес *** против Заповед  № РД-09-141/ 15.03.2019 г. на Директора на РЗОК – Търговище,  с която на основание чл.74, ал.5 от ЗЗО, чл.408, във връзка с чл.395, ал.1,т.1 и ал.2,чл.398,ал.1,т.1,ал.2 и ал.3 от НРД за медицинските дейности за 2018г.  за девет нарушения на чл.55, ал.2,т.5 от ЗЗО, във връзка с чл.218, ал.2,т.1Б,т.1, чл.219, ал.1 от НРД за медицинските дейности за 2018г. и чл.58 ,ал.1 от ИД №250193/03.05.2018г.; за три нарушения на чл.55, ал.2,т.5 от ЗЗО, във връзка с чл.151, ал.4 от НРД за медицинските дейности за 2018г и чл.12 от ИД №250193/03.05.2018г.; за две нарушения на чл.55, ал.2,т.5 от ЗЗО, във връзка с чл.215 от НРД за медицинските дейности за 2018г и чл.51 от ИД №250193/03.05.2018г и за две нарушения на чл.55, ал.2,т.5 от ЗЗО, във връзка с чл.218, ал.1,т.4, чл.219, ал.1 от НРД за медицинските дейности за 2018г. и чл.58, ал.1 от ИД №250193/03.05.2018г., на МЦ “Солигена 2017“ ООД гр.Търговище са наложени шестнадесет санкции „финансова неустойка“, всяка поотделно от 60 лв, в общ размер на 960 лева, на основание чл.402, ал.1 от НРД за медицинските дейности за 2018г.
  
ОСЪЖДА „Медицински център Солигена 2017" ООД гр.Търговище, ЕИК 204777258, със седалище и адрес и седалище на управление: гр. Търговище, ул. „Пирин“ № 16, представлявано от управителя-д-р Кр. Хр. П. да заплати на Районна здравноосигурителна каса-Търговище сумата от 100 /сто/ лева разноски по делото.
 
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от неговото получаване.
 
Препис от Решението да се изпрати на страните.
 
Председател:

Решението не е влязло в законна сила.