Р Е Ш Е Н И Е

Номер 75 23.07. 2018 година град Търговище

В И М Е Т О НА Н А Р О Д А
Административен съд
На седемнадесети юли две хиляди и осемнадесета година
В открито заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ТОДОРОВА
ЧЛЕНОВЕ: АЛБЕНА СТЕФАНОВА
ИВАНКА ИВАНОВА
Секретар: ЯНКА ГАНЧЕВА
Прокурор: ВАСИЛ АНГЕЛОВ
Като разгледа докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
АД № 92 по описа за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:


Производството е по реда на чл. 185 и сл. от АПК във вр. с Глава Х от АПК.
Делото е образувано по протест на Окръжна прокуратура гр. Търговище против Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Антоново. Моли за отмяна на посочения текст, поради неспазване законовото изискване за наличие на мотиви. Претендира разноски.
Ответната страна – Общински съвет-Антоново не взема становище по протеста.
Съдът, като съобрази становищата на страните по делото, събраните по делото доказателства в тяхната съвкупност и след служебна проверка за законосъобразност на протестирания подзаконов акт, приема за установено следното от фактическа и правна страна:
Протестът е подаден в срок предвид нормата на чл. 168, ал. 3 от АПК, от надлежна страна съгласно чл. 16, ал. 1, т. 1 от АПК, поради което е процесуално допустим, а разгледан по същество, последният е основателен при следните съображения:
От фактическа страна съдът приема за установено, че на 29.11.2012 г. ОС-Антоново с решение № 144 по Протокол № 18 е приел Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Антоново.
Наредбата е подзаконов нормативен акт – регулира правоотношения с местно значение, има неопределен кръг адресати и се характеризира с многократно непрекъснато изпълнение във времето.
Съгласно чл. 186 ал.1 – 2 от АПК, право да оспорват подзаконов нормативен акт имат гражданите, организациите и органите, чиито права, свободи или законни интереси са засегнати или могат да бъдат засегнати от него или за които той поражда задължения. Прокурорът може да подаде протест срещу акта. В конкретния случай, законосъобразността на Наредбата се разглежда въз основа на протест от прокурор, чието подаване не е ограничено с краен срок, по аргумент от чл. 187 ал.1 от АПК.
Общинските съвети, като органи на местното самоуправление на територията на съответната община, решават самостоятелно въпросите от местно значение, които законът е предоставил в тяхната компетентност. По силата на чл. 76, ал. 3 от АПК, вр. с чл. 8 от ЗНА и с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и в изпълнение на предоставените им правомощия, те са овластени да издават административни актове, сред които и подзаконови нормативни актове - наредби.
Предвид изложеното, съдът намира, че Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Антоново на Общински съвет - Антоново е издадена в изпълнение на конституционно закрепеното негово правомощие да издава наредби на територията на община Антоново. Поради което, същата е издадена от компетентен орган.
При приемането на Наредбата е спазена и изискуемата от закона специална форма. Спазени са изискванията на чл.75, ал. 3 и 4 от АПК - посочен е вида на акта, органа, който го е приел и е определен главния му предмет. Като структура, форма и обозначение на съдържанието Наредбата отговаря на изискванията на Закона за нормативните актове (ЗНА) и Указа за неговото прилагане.
Съдът установи, че при приемането на Наредбата, са допуснати съществени нарушения на изискването за форма на адм. акт, а именно – липсват изложени фактически основания за издаване на адм. акт, което е в разрез с императивните норми на чл. 28 от ЗНА и чл. 14 от Указ № 883 за прилагане на ЗНА. Съдебен състав констатира липса на мотиви към предложения проект на наредбата. Такива не се съдържат и в докладната на кмета на общината, с което е нарушена нормата на чл.28 от ЗНА. Законът придава важно значение на мотивирането на предложението за приемане на нормативен акт. Мотивите за изработването на нормативния акт осигуряват реализиране на предоставената от закона възможност на заинтересованите лица за изразяване на мнения и становища. Те задължително следва да бъдат налице при обсъждането им и при запознаването на заинтересованите страни с проекта. Мотивите следва да дават представа как е формирана волята на вносителя на акта, поради което те са от съществено значение за адресатите на акта, така че последните да могат да разберат фактите и причините, накарали вносителя на акта да възприеме съответния вариант на уредба на засягащите се с наредбата обществени отношения. Мотивите трябва да сочат накратко: причините, които налагат издаването на акта, целите, които се преследват с него, същността на най-важните нови положения, както и очакваните резултати от прилагането на акта.
Липсата на изискуемото от закона съдържание на мотивите освен формалното нарушение на чл. 28, ал. 2 ЗНА и чл. 14 от Указ № 883 за прилагане на ЗНА не дава възможност на съда да извърши проверка за спазване на принципите при подготовката на нормативния подзаконов акт.
Изискването за наличие на мотиви към проектите за наредби и/или техните изменения и допълнения е признато в Решение № 9508 от 13.07.2009 г. на ВАС по адм. д. № 5999/2009 г., VII отд. и Решение № 15122 от 18.11.2011 г. на ВАС по адм. д. № 11242/2011 г., VI отд.
Съобразно чл.170 ал.1 от АПК в тежест на административния орган е да установи съществуването на фактическите основания посочени в акта и изпълнението на законовите предпоставки за издаването му. На ответника по протеста са били дадени указания за представяне на доказателства, че оспорения адм. акт не страда от пороците, визирани в протеста на ОП – Търговище. Въпреки това нови доказателства освен тези в преписката не са изпратени, поради което съдът приема, че такива не съществуват.
Изложеното сочи на допуснати съществени нарушения във формата на адм. акт при приемането на оспорената Наредба, както и при последващите изменения на същата, съставляващо отменително основание по смисъла на чл.146, т.2 от АПК.
Съобразно този изход на процеса претендираните от Окръжна прокуратура Търговище разноски по обявяване на оспорването в Държавен вестник следва да бъдат присъдени в размер на 20 лв.
Водим от горното и на основание чл. 172, ал. 2 пр.2 от АПК, съдът

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура Търговище Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Антоново, приета от Общински съвет Антоново, като незаконосъобразна.
ОСЪЖДА Общински съвет Антоново да заплати разноски в размер на 20 лв. на Окръжна прокуратура Търговище.
Решението подлежи на обжалване или протест пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението до страните, че е изготвено.
Препис от решението да се изпрати на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ЧЛЕНОВЕ: 1.2.

Решението не е влязло в законна сила.