Административен съд - Търговище

Локално търсене
-
Вторник, Юни 2, 2020
-
ОТЧЕТНИ ДОКЛАДИ
>> Отчетен доклад - 2008
Отчетен доклад
за дейността на
Административен съд Търговище
за 2008 година

   БРОЙ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ – първа инстанция, касационна инстанция. Съпоставяне с данните по показателя с предходния отчетен период.

     През 2008 година в Административен съд град Търговище са разгледани общо 331 дела. Включените в този брой дела, останали висящи от предходния отчетен период към 01.01.2008 г. са общо 31 броя, от които първоинстанционни 23 броя и касационни 8 броя.
През годината са постъпили и са образувани общо 300 дела. От тях първоинстанционни 184 броя. В процентно съотношение спрямо общо разгледаните дела останалите висящи такива към началото на отчетния период са 9%, а новообразуваните са 91%.

СЪОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ПОСТЪПИЛИТЕ ПЪРВОИНСТАЦИОННИ И КАСАЦИОННИ ДЕЛА
    АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА – разгледаните дела през 2008 г. са 207 броя, като от тях останали висящи от предходния отчетен период към 01.01.2008 г. са 23 броя, а новопостъпили са 184 броя дела.
Разгледаните първоинстанционни дела през годината съставят 63% от всички разгледани дела.
    Забелязва се значително намаляване на броя на постъпилите през годината частни административни дела в сравнение с предходния период. За 2007 г. те са били 51броя, а през 2008 г. са 34 броя. Това намаляване се дължи на делата по чл.75 ДОПК които са основните като предмет частни административни дела.

ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА
     КАСАЦИОННИ ДЕЛА – разгледаните дела от този вид през 2008 г. са 124 броя, като от тях останали висящи от предходния отчетен период към 01.01.2008 г. са 8 броя, а новопостъпили са 116 броя дела. Разгледаните касационни дела през годината съставят 37% от всички разгледани дела. Увеличено е постъплението на този вид дела спрямо предходната 2007 г., когато са били образувани 96 броя касационни дела.

КАСАЦИОННИ ДЕЛА
     В сравнителен аспект се установява запазване броя на общо разгледаните дела, които за 2007 г. са били 329, а за 2008 г. са били 331 броя. Незначителното увеличение се дължи на увеличения брой постъпили касационни административно наказателен характер дела.

    БРОЙ СВЪРШЕНИ /РЕШЕНИ/ ДЕЛА – първоинстанционни административни и касационни, в края на годината. Решени в срок до 3 месеца.


    През отчетният период за 2008 г. от общо 331 броя дела за разглеждане, работещите съдии са обявили за решаване и са свършили 288 броя първоинстанционни и касационни дела или това са 87% от всички разгледани дела.
За 2007 г. съотношението между свършени 298 броя дела и общо разгледани 329 броя е било 90,58%. Показателя е влошен в сравнение с предходния отчетен период.
От всички свършени дела решените в 3 - месечен срок са общо 244 броя или това са 85% от свършените дела - 288 броя. Налице е спад в процентното съотношение между свършените в 3 - месечен срок дела спрямо всички свършени дела в сравнение с предходния период, когато това съотношение е било 96%. Останалите несвършени дела в края на отчетния период са общо 43 броя, което е 13% от всички разгледани дела. Налице е влошаване на съотношението несвършени спрямо разгледани дела в сравнение с 2007 г. - 9%.


    ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ ДЕЛА
    От всички свършени дела решените в 3 - месечен срок са общо 144 броя или това са 80% от свършените дела. Налице е спад в процентното съотношение между свършените в 3 - месечен срок дела спрямо всички свършени дела в сравнение с предходния период, когато това съотношение е било 96%. Останалите несвършени дела в края на отчетния период са общо 28 броя, което е 14% от всички разгледани дела. Налице е влошаване на съотношението несвършени спрямо разгледани дела в сравнение с 2007 г. - 10%.


СВЪРШЕНИ ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ ДЕЛА – СРОЧНОСТ
/в срок до 3 месеца, над 3 месеца/

2008 година | 2007 година


    КАСАЦИОННИ ДЕЛА
    От всички свършени дела решените в 3-месечен срок са общо 109 броя или това са 92% от свършените дела. Налице е спад в процентното съотношение между свършените в 3-месечен срок дела спрямо всички свършени дела в сравнение с предходния период, когато това съотношение е било 97%. Останалите несвършени дела в края на отчетния период са общо 15 броя, което е 12% от всички разгледани дела. Налице е влошаване на съотношението несвършени спрямо разгледани дела в сравнение с 2007 г.- 8,33%.
Общият брой на просрочените дела е административни дела – 35 броя и касационни – 9 броя.

СВЪРШЕНИ КАСАЦИОННИ ДЕЛА – СРОЧНОСТ
/в срок до 3 месеца, над 3 месеца/

2008 година | 2007 година    Причини за просрочие на първоинстанционни административни дела.
    От просрочените дела 5 броя са били спрени, защото в същия съд е имало образувано друго производство, имащо значение за изхода на делото, 4 броя дела са били отсрочени по молба на страните в производството, 2 броя дела са били отсрочени поради молба на страната в производството и неспазване срока за предоставяне на експертизата от вещи лица преди открито заседание, съгласно срока по ГПК, 1 брой дело преразпределено поради болничен, 7 броя дела поради фактическа и правна сложност, като в тази бройка се включват обжалвани на ПУП – 3 броя, обжалвано решение на Директора на РЗОК и 2 броя с предмет ЗУТ, липса на вещи лица - 3 броя, върнати за продължаване от ВАС - 4 броя, отменен ход по същество и прекратено производство - 1 брой, постъпила молба за възстановяване на срок - 1 брой, страните са поискали сключване на съдебно споразумение, което не е постигнато - 1 брой, произнесен съдебен акт в месечен срок , но като цяло просрочени над три месеца, след въвеждане на новите критерии за срочност на ВСС - 6 броя.
Причините за просрочването на делата могат да се обобщят, като обективни такива, те основно са свързани с молби за отсрочване на делата непосредствено преди съдебно заседание и съдът ги е уважил, фактическата и правна сложност, липсата на вещи лица основно по делата с предмет ЗУТ и РЗОК. Като субективни причини могат да бъдат посочени само 6 броя дела произнесени със съдебен акт в месечен срок, но извън тримесечния съгласно новите изисквания на ВСС и част от тях се явяват просрочени от 3 дена до една седмица.
    Председателя на съда е просрочила - 5 броя дела, съдия Венета Писарева е просрочила 8 броя дела, съдия Милчо Михайлов е просрочил 5 броя дела, съдия Албена Стефанова е просрочила 13 броя дела, съдия Иванка Иванова е просрочила 4 броя дела.

    Причини за просрочие на касационните дела /КНАХД/.
    Шест броя дела са били образувани през съдебната ваканция - 21.07.2008г. Страните по тях са били едни и същи, делата са били насрочени в законовия срок. По тях непосредствено преди съдебното заседание са били подадени молби за отсрочване, което като цяло е довело до просрочието им. Резултатът по две от тях е отразен в срочната книга на 31.10.2008г., по три от тях на 03.11.2008г. и по едно от тях на 24.10.2008г. Съдебните актове са били произнесени в месечен срок от приключване на делото, но като цяло извън тримесечния срок. От просрочените дела едно е било спряно до приключване на друго дело образувано в АС - Търговище. Един брой дело е било отсрочено поради служебна ангажираност - командировка и един брой дело е произнесен съдебния акт в месечния срок от заседанието, но извън тримесечния по новите критерии за отчитане на срочността приети от ВСС. Като цяло причините са били обективни. Председателя на съда е просрочила 3 броя дела, съдия Албена Стефанова 5 броя дела, съдия Иванка Иванова е просрочила 1 брой дело.


    Брой на решените дела по същество, анализ по видове
   През отчетният период за 2008 от общо 179 броя свършени първоинстанционни дела решените по същество са общо 120 броя дела или това са 67% от свършените дела и 58% от всички разгледани първоинстанционни дела.
    За 2007 от общо 210 броя свършени първоинстанционни дела решените по същество са общо 133 броя дела или това са 63% от свършените дела и 57% от всички разгледани първоинстанционни дела.


РЕШЕНИ ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ ДЕЛА – ПО РЕЗУЛТАТ

2008 година | 2007 година


     Извода, който може да се направи е, че съдиите са се произнесли с по- малко съдебни актове по съществото на споровете в сравнение с предходния отчетен период.


    През отчетният период за 2008 от общо 109 броя свършени касационни дела решените по същество са общо 108 броя дела или това са 99% от свършените касационни дела и 87% от общо разгледаните касационни дела.
    За 2007 от общо 88 броя свършени касационни дела решените по същество са общо 85 броя дела или това са 97% от свършените касационни дела и 89% от всички разгледани касационни дела.

РЕШЕНИ КАСАЦИОННИ ДЕЛА – ПО РЕЗУЛТАТ
2008 година | 2007 година

  
    Извода, който може да се направи е, че съдиите са се произнесли с повече съдебни актове по съществото на споровете в сравнение с предходния отчетен период.


    Анализа по видове дела произнесени по същество е както следва:
 • Жалби срещу подзаконови нормативни актове – 2 броя;
 • ДОПК и ЗМ – 13 броя;
 • ЗУТ и ЗКИР – 16 броя, останали висящи от предходния отчетен период – 2 броя;
 • ЗСПЗЗ, ЗВЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ – 1 броя, останали висящи от предходния отчетен период – 1 брой;
 • КСО и ЗСП – 11 броя;
 • ЗДСл, ЗМВР, ЗВОС и ЗСВ – 12 броя;
 • ЗДС, ЗОбс, ЗМСМА и ЗАдм. – 1 брой;
 • Искове по АПК – 0 броя, останали висящи от предходния отчетен период – 2 броя;
 • Дела по чл.304 АПК – 2 броя;
 • Други АхД – 33 броя, останали висящи от предходния отчетен период – 18 броя;
 • Частни административни дела – 29 броя;
 • Касационни – 108 броя, останали висящи от предходния отчетен период – 8 броя.

    Брой прекратени дела - анализ на причините.
    Общият брой прекратени дела през 2008 г. е 60 броя или това са 21% от свършените дела.
Прекратените дела по съдии са както следва: Съдия Красимира Тодорова – 6 броя, съдия Венета Писарева – 5 броя, съдия Милчо Михайлов – 17 броя, съдия Албена Стефанова – 13 броя, съдия Иванка Иванова – 19 броя.


    От разгледаните дела по видове са прекратени както следва:
 • ДОПК и ЗМ – 3 броя;
 • ЗУТ и ЗКИР – 5 броя;
 • ЗСПЗЗ, ЗВЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ – 2 броя;
 • КСО и ЗСП – 7 броя;
 • ЗДСл, ЗМВР, ЗВОС и ЗСВ – 8 броя;
 • ЗДС, ЗОбс, ЗМСМА и ЗАдм. – 3 броя;
 • Искове по АПК – 8 броя;
 • Други АхД – 18 броя;
 • Частни административни дела – 5 броя;
 • Касационни – 1 брой.
    Преимуществено делата са прекратявани поради невнесена държавна такса от жалбоподателя – 17 броя, прекратени дела по подсъдност – 5 броя, просрочена жалба – 6 броя, присъединени дела към други висящи в Административен съд Търговище – 5 броя, оттегляне на жалбата - 3 броя, липса на правен интерес – 9 броя, между същите страни в същия съд е било образувано друго производство – 3 броя, липса на административен акт подлежащ на обжалване – 3 броя, недопустимост на жалбата поради липса на активна процесуална легитимация – 5 броя, административният акт не подлежи на обжалване – 2 броя, делото е било спряно по общо съгласие на страните и не е поискано възобновяване след изтичане на 6 месечния срок – 1 брой, административният акт не е бил съобщен надлежно на страната и е върнат за изпълнение на процедурата на административният орган – 1 брой.
    В сравнение с предходният отчетен период е намалял процентния дял на прекратените дела от 77 броя за 2007г. на 60 броя за 2008г.    Брой обжалвани дела, резултати от касационна проверка. Изводи.
    През 2008 г. броят на изпратените за касационен контрол дела на АС - Търговище е общо 71 броя. Следователно 34% от всички разгледани първоинстанционни дела и 40% от свършените през годината първоинстанционни дела са били обжалвани.
За предходния отчетен период 2007г. броят на изпратените за касационен контрол дела на АС - Търговище е общо 44 броя. Следователно 19% от всички разгледани първоинстанционни дела и 21% от свършените първоинстанционни дела през годината дела са били обжалвани. Посоченото обуславя извод, че значително е увеличен броя на обжалваните актове на съда.


ОБЖАЛВАНИ ДЕЛА
    С най-голям дял от обжалваните съдебни актове са - други административни дела - 43 броя, като голям дял са обжалваните дела на здравна каса, ЗУТ и ЗКИР - 8 броя, ДОПК и ЗМ - 5 броя, ЗСПЗЗ, ЗВЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ - 2 броя, КСО и ЗСП - 9 броя, ЗДС, ЗОбС, ЗМСМА и ЗАдм. - 1 брой, ЗДСл, ЗМВР, ЗВОС и ЗСВ - 3 броя.
    Резултата от касационната проверка за периода е оставени в сила – 51 броя, отменени изцяло - 21 броя и обезсилени - 2броя. Оставените в сила съдебни актове спрямо общия брой на обжалваните е 72%, а на отменените изцяло или частично и обезсилените спрямо общия брой на обжалваните е 32%. Посоченото обуславя извод, че като цяло съдът е постановил преимуществено качествени съдебни актове за отчетния период.
    За посочения период 2 броя съдебни акта са били обезсилени, 1 брой е отменен като необоснован, останалите обжалвани акта при равно съотношение са били отменени поради нарушение на материалния закон и нарушение на процесуалния закон.    Средна натовареност на съдебния район по видове дела за разглеждане – първоинстанционни и касационни, както и спрямо общия брой дела и спрямо свършените дела. Сравнителен анализ с предходния отчетен период.

    Първоинстанционни административни дела – разгледаните дела от този вид през 2008 г. са 207 броя, като от тях останали висящи от предходния отчетен период към 01.01.2008 г. са 23 броя, а новообразуваниса 184 броя дела. Разгледаните първоинстанционни административни дела през годината съставят 63% от всички разгледани дела, което означава, че в АС – Търговище е по-голяма натовареността на съдиите, разглеждащи този вид дела от постъпилите касационни.
    През 2007 г. процентният дял на разгледаните първоинстанционни административни дела от всички разгледани е бил 71% . Натовареността е спаднала спрямо предходния отчетен период.
    Постъпилите през годината първоинстанционни административни дела представлява 63% от всички новопостъпили дела. По отношение постъплението на тези дела се установява значително намаляване в сравнение с предходния отчетен период на частни административни дела от 51 на 34 броя – това се дължи на спада като бройка на делата с предмет чл.75 ДОПК.
От разгледаните 207 броя първоинстанционни административни дела през годината са свършени 179 дела, или това са 54,08% от всички за разгледане дела в съда - 331 бр. и 62,15% от всички свършени в съда дела. През 2007 г. свършените първоинстанционни административни дела са били 210 броя. Съотношението между свършени първоинстанционни административни дела и общо разгледани дела от този вид през 2008 г. е 86,47% при съотношение за 2007 г. 90,13%. Останалите несвършени първоинстанционни административни дела в края на отчетния период са общо 28 броя, което е 13,53% от всички разгледани дела от този вид. Това процентно съотношение е влошено спрямо предходния отчетен период, когато за 2007 г. то е било 9,87%. Процента се обуславя от останалите висящи дела постъпили в края на отчетния период, които не са могли обективно да бъдат свършени и от фактическата им сложност.
    Причините за намаления процент свършени дела спрямо предходния период са анализирани в раздела - “Брой свършени дела” на настоящия доклад.

    Касационни дела – разгледаните дела от този вид през 2008 г. са 124 броя, като от тях останали висящи от предходния отчетен период към 01.01.2008 г. са 8 броя, а новообразувани са 116 броя дела. Разгледаните касационни дела през годината съставят 37,46% от всички разгледани дела, което означава, че в АС - Търговище е по-малка натовареността на съдиите, разглеждащи този вид дела от постъпилите първоинстанционни. През 2007 г. процентният дял на разгледаните касационни дела от всички разгледани е бил 29,18%. Натовареността е увеличена спрямо предходния отчетен период. Постъпилите през годината касационни дела са в процентно отношение 38,67% от всички новопостъпили дела. По отношение постъплението на тези дела се установява значително увеличение в сравнение с предходния отчетен период. От разгледаните 124 броя касационни дела през годината са свършени 109 дела, или това са 32,93% от всички разгледани дела в съда 331 бр. и 38% от всички свършени в съда дела.
    През 2007 г. свършените касационни дела са били 88 броя. Съотношението между свършени касационни дела и общо разгледани дела от този вид през 2008 г. е 87,90% при съотношение за 2007 г. 91,66%.
     Останалите несвършени касационни дела в края на отчетния период са общо 15 броя, което е 12,10% от всички разгледани дела от този вид. Това процентно съотношение е влошено спрямо предходния отчетен период, когато за 2007 г. то е било 8,33%. Това се дължи на постъпилите значителен брой дела от този вид в края на отчетния период и които дела обективно не са могли да приключат към 31.12.2008г .


ВИСЯЩИ ДЕЛА
 

    Средна натовареност на съдиите. Тежест на видове разпределени и решени дела и качество на съдебните актове.

    Всички постъпили в АС - Търговище дела, са били разпределени на принципа на случайния избор чрез програмата „Law choice”.
През отчетния период няма кадрови промени в магистратския състав. Независимо от това следва да се отчете, че съдия Венета Писарева е била продължително време в болнични - 85 дни и това е дало отражение върху натовареността на останалите магистрати.

 • Натовареността на съдиите в Административен съд Търговище по щат спрямо постъпилите за разглеждане дела - 5,00%.
 • Натовареност спрямо общо за разглеждане дела - 5,52%.
 • Натовареност спрямо свършените дела - 4,80%.
 • Отработените човеко - месеци през 2008 година са 56.
 • Действително постъпление по човеко-месеци през 2008 год. - 5,36%.
 • Действителна натовареност по дела за разглеждане - 5,91%.
 • Действителна натовареност по свършени дела - 5,14%.

СРЕДНОМЕСЕЧНО НАТОВАРВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ 
    През отчетния период председателя на съда Красимира Тодорова е разгледала общо 56 броя дела от които несвършени от предишен отчетен период - 1 брой и постъпили 55 броя през отчетния период. Свършените дела са 48 броя от които с акт по същество 42 броя, прекратени 6 броя. В тримесечен срок са приключени 40 броя дела. Останали несвършени дела в края на отчетния период са 8 броя.

    През отчетния период съдия Венета Писарева е разгледала общо 48 броя дела от които несвършени от предишен отчетен период - 8 броя и постъпили 40 броя през отчетния период. Свършените дела са 41 броя от които с акт по същество 37 броя, прекратени 4 броя. В тримесечен срок са приключени 33 броя дела. Останали несвършени дела в края на отчетния период са 7 броя.

    През отчетния период съдия Милчо Михайлов е разгледал общо 74 броя дела от които несвършени от предишен отчетен период - 6 броя и постъпили 68 броя през отчетния период. Свършените дела са 66 броя от които с акт по същество 48 броя, прекратени 18 броя. В тримесечен срок са приключени 61 броя дела. Останали несвършени дела в края на отчетния период са 8 броя.

    През отчетния период съдия Албена Стефанова е разгледала общо 76 броя дела от които несвършени от предишен отчетен период - 8 броя и постъпили 67 броя през отчетния период. Свършените дела са 64 броя от които с акт по същество 51 броя, прекратени 13 броя. В тримесечен срок са приключени 46 броя дела. Останали несвършени дела в края на отчетния период са 12 броя.

    През отчетния период съдия Иванка Иванова е разгледала общо 77 броя дела от които несвършени от предишен отчетен период - 7 броя и постъпили 70 броя през отчетния период. Свършените дела са 69 броя от които с акт по същество 50 броя, прекратени 19 броя. В тримесечен срок са приключени 64 броя дела. Останали несвършени дела в края на отчетния период са 8 броя.


    Като основни критерии за работата на съдиите в АС - Търговище следва да се отчетат срочността на делата от постъпването на жалбата в съда до отразяването на съдебния акт в срочната книга на съда, както и броя на отменените и потвърдени актове от касационната инстанция.
    По отношение броя на просрочените дела, както и причините за това е взето отношение в предходните раздели на доклада.
    По отношение качеството на съдебните актове, видно от таблицата 69% са потвърдените актове на съда – решения и определения, спрямо общия брой на обжалваните – 74 броя, а отменените актове са 31% спрямо, общия брой на обжалваните – 74 броя . Това обуславя извода, че като цяло съдиите са се справили с предизвикателствата на административното правораздаване и са постановили значителен брой качествени съдебни актове.
    По-малкият брой на постъпили дела по отношение на председателя на съда и на съдия Венета Писарева се дължи на обстоятелството, че съдия Писарева е била в продължителен период от време в болничен - 85 дни и през който период не са й били разпределяни дела. Председателят на съда е с натовареност по делата - КНАХД – 100% и 50% от първоинстанционните административни дела.    КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
    Брой на работещите в административен съд Търговище съдии. /незаети щатни бройки/    Брой на работещите в административен съд съдии:
    През 2008 година по щат в Търговищкия административен съд са работили 5 съдии.
    Съдът се ръководи от административен ръководител - председател - Красимира Тодорова Цветкова с юридически и съдийски стаж - 11 години и 6 месеца. Съдиите са съдия Венета Писарева с юридически стаж -36 години и 9 месеца и съдийски стаж - 22 години и 0 месеца, съдия Милчо Михайлов с юридически стаж - 25 години и 11 месеца и съдийски и правен стаж - 10 години и 2 месеца /на основание §11 ЗСВ е зачетен стажът прослужен като арбитър по отменения ЗДА/, съдия Албена Стефанова с юридически стаж - 10 години и 3 месеца и съдийски стаж - 1 година и 10 месеца и съдия Иванка Иванова с юридически стаж - 9 години и 7 месеца и съдийски стаж - 1 година и 10 месеца .
До края на отчетния период не е направено предложение за Заместник - председател.
    Единствената вакантна длъжност през цялата година остана единия щат на младши съдийската длъжност.
    Дейността на съда не е разпределена в отделения с оглед малката щатна численост и неравномерната натовареност, която би се получила при обособяването им.

    Брой на служителите:
    Общата щатна численост на административен съд е 18 служители. С решение на ВСС от 29.09.2007г. е била увеличена щатната численост с една бройка съдебен служител - “системен администратор”.
    В службите на Търговищкия административен съд през 2008 година работиха 10 служители. От служителите на окръжен съд - Търговище са назначени без провеждане на конкурс три секретар - протоколиста и един деловодител, а от Омуртагски районен съд - административен секретар и призовкар всички на безсрочни трудови договори.
След участие в конкурс са назначени: съдебен администратор, главен счетоводител, работник по поддръжката и куриер - прислужник и системен администратор. Назначеният на длъжността шофьор - снабдител е назначен без да бъде проведен конкурс на осн. чл.343 ЗСВ.
    Всички служители включително новоназначените в работата си притежават добра професионална подготовка, запознати са в детайли с възложената им работа. Повечето от тях са опитни и са дали своя принос за бързото и акуратно обслужване на гражданите, както и за качеството на правораздавателната дейност. При извършени периодични проверки от председателя на съда са констатирани някои несъществени пропуски като – несвоевременно изпращане на дела във ВАС, но следва да се отбележи, че се полагат максимални усилия с оглед възможностите и натовареността им, работния процес да протича нормално и съгласно изискванията на закона. Изключителната натовареност на съдебните служители се дължи на непопълнения към края на отчетния период щат поради липсата на материална база и осигуряването на нормални условия за труд. Следва да се има предвид, че в Административен съд дейността в деловодството е поета от един служител при щат четири броя, три секретар-протоколиста при щат пет броя и по този начин натоварването е значително за работещите в съда. Не са били назначени регистратор и архивар.
    Липсата на сграден фонд се отразява значително върху работата на съдебните служители, защото не могат да се обособят екипи съдия, деловодител, секретар - протоколист. Това безспорно е свързано с качеството на работата като цяло и натоварването на служителите.

    Необходимост от обучение е налице по отношение на призовкари с оглед новия ГПК и субсидиарното му приложение в административния процес.


    Предложения за промени в щата
    Нямам предложение за промяна в щатната численост. Тя е достатъчна с оглед натовареността в съда и постъпленията на делата.     СГРАДА. ПРОБЛЕМИ.

    Съгласно ПЗР §3 ал.5 АПК Министерски съвет и областните управители осигуряват помещения за дейността на административните съдилища. Кодексът е в сила от 12.07.2006г. и в изпълнение на това не е взето никакво адекватно за проблема решение.
Административен съд се помещава в Съдебна палата - гр.Търговище предоставената с решение № 47 от 05.02.1999 година на Министерския съвет част от недвижим имот-публична държавна собственост.
     Към настоящия момент Административен съд ползва три помещения предоставени от Окръжен съд гр.Търговище, като квадратурата на едното позволи да се обособят още две стаи и на практика дейността е съсредоточена в тези пет стаи. ”Архива“ на съда се “помещава” в закупени метални шкафове разположени в общите части на сградата. От шест деловодни бройки по щат е назначен само един служител, а от пет щатни бройки за секретар – протоколисти са назначени трима. Съдът не разполага с помещения за да се попълни целия щат.
    Следва да се отбележи, че с поемането на поста Министър на правосъдието от г-жа Миглена Тачева и след изключително адекватната й намеса можем да говорим за сериозно отношение на изпълнителната власт като цяло по отношение ангажимента й да се устроят административните съдилища.
    Сключен е договор за учредяване безвъзмездно право на строеж върху общински поземлен имот от 18.09.2007г. между Община Търговище и Министерство на правосъдието.
В края на 2007г.след провеждането на съответната процедура се сключи и договор между Министерство на правосъдието и фирма “Корект” ЕООД гр.Търговище за изготвяне на инвестиционен проект за обект -пристройка към Съдебна палата за нуждите на Административен съд -Търговище. Същият чака одобрение от експертен съвет на МП.
Проявявайки и разбиране, че до реализирането на строежа - пристройка към съдебна палата, съдът е в невъзможност да осъществява дейността си на практика със Заповед №ЛС-04-848/09.11.2007г.Министър Тачева е предоставила още три стаи намиращи се на четвърти етаж от сградата на съдебната палата и които се ползват от ОЗ ”Охрана” Търговище, като след ремонт на помещения за звеното съдът ще има възможност да ги ползва. Заповедта е неизпълнена към края и на този отчетния период поради липса на помещения в които да се настани ОЗ “Охрана”.
    Отчитам, че това са единствените помещения в палатата, които са най-подходящи за Административен съд, защото близостта им с тези които в момента заемаме е свързана с удобство за магистрати и служители, а така и за обслужването на граждани. Не е без значение и факта, че технически могат да се свържат и с локалната мрежа на съда значително по-лесно.

     С писмо наш изх.№ 258/ 25.09.2008г. бе информирана г-жа Миглена Тачева – министър на правосъдието относно сграда публична държавна собственост (Акт № 2915 /11.06.2002г.), находяща се на ул.”П.Р.Славейков” № 45, която е освободена от ТД на НАП Търговище. Териториалната дирекция на приходната администрация разполага с новопостроена сграда и нашето искане бе освободената от ТД на НАП Търговище сграда да бъде предоставена за временно ползване от Административен съд Търговище до реализирането на пристройка към съдебната палата. Въпросната сграда се намира в идеалния център на гр.Търговище, на отстояние от съдебната палата не повече от 50 метра и е в много добро състояние.

     С решение на Министерски съвет № 297 от 26.04.2006г.имотът находящ се на ул.”П.Р.Славейков” № 45 е предоставен безвъзмездно за управление на Националната агенция за приходите, за нуждите на ТД Търговище.
Искането за предоставяне на освободената сграда за временно ползване от Административен съд Търговище бе отхвърлено с мотива, че там се съхранява част от архива на ТД на НАП Търговище и сериозно ще се затрудни дейността на институцията.    ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ

    През отчетния период бе доставена техника - /Копирна машина – 1бр., Сървър – 1бр., Работни станции – 13 бр., Принтери – 13 бр., Звукозаписна техника за паралелен запис – 1 бр./ в резултат на което Административен съд Търговище на този етап разполага с:
 • Компютърни конфигурации – 27 бр. /на склад – 14 бр./
 • Принтери - 23 бр. /на склад – 14 бр./
 • Многофункционални устройства – 6 бр.
 • Сървъри – 1 бр.
 • Специализирана техника /Компютър и периферия за звукозапис/ - 1 бр.
 • Копирна машина – 1 бр.
    В съда е изградена локална компютърна мрежа. Всички помещения на съда са окабелени структурно. Мрежата се ползва от всички работни станции /13 броя/ работещи на този етап, 1 сървър и 2 мрежови принтера.

    Осигурени са средства и политики за сигурност на информацията:
 • Backup система;
 • UPS;
 • Софтуерна защитна стена;
 • Групови политики за потребителите в контролиращия мрежата Домейн.
    По отношение на поддръжката на наличната техника която е все още в гранционен срок и се извършва от оторизираните за това фирми. Поддръжката на техниката с изтекъл гаранционен срок, както и текущите смени на консумативи, поправка на по – дребни проблеми, поддръжка на наличният неспециализиран софтуер /операционни системи/, осигуряване на правилната работа на локалната мрежа, работата с Интернет и др. се извършват от системния администратор.
    В Административен съд Търговище всеки един магистрат и съдебен служител работещ с компютърна конфигурация има достъп до високоскоростен интернет и до правно – информационните системи „Апис” и „Сиела”. Всеки магистрат има инсталиран локално лазерен принтер, а служителите ползват мрежови принтери /по един в стая.
    Редовно се осъществява актуализирането и ежедневната поддръжка както на сървъра, така и на компютрите на потребителите, на правно-информационните системи АПИС и Сиела, без които в съвременните условия работата на магистратите и служителите ще бъде силно затруднена и неефективна.

    Административен съд Търговище работи със следните неспециализирани програмни продукти:

 • Windows Server 2003 с лиценз от министерството на правосъдието
 • Windows XP с лиценз от министерството на правосъдието
 • Продуктите на MS Office 2003 с лиценз от министерството на правосъдието
 • Апис
 • Ciela

    Административен съд Търговище работи със следните специализирани програмни продукти:
    За управление движението на съдебните дела се използва специализиран софтуер - „Съдебно административна система” (САС) - „Съдебно деловодство”, с разработчик „Информационно обслужване” АД - гр.Варна. Софтуерът се актуализира постоянно в зависимост от периодичността на публикуването на нови версии, извършва се ежедневно архивиране на база данни с цел възстановяването й при необходимост.
Програмата улеснява работата на служителите в съда, като позволява автоматично водене и отпечатване на съдебните книги, призовки, статистически отчети и други изходящи документи, подобрява обслужването на клиентите на съда - страни, адвокати и оторизирани лица чрез бързо и ефикасно осигуряване на достъп до информацията за разглежданите в съда дела. Програмата работи стабилно и към момента параметрите на сървъра, на който е инсталирана покриват нейните изисквания. Поддръжката на деловодната система се осъществява от „Информационно обслужване” АД – клон Търговище.
Счетоводна програма “Бизнес навигатор” и “Бизнес навигатор-заплати”.
Софтуерният продукт за случайно разпределение на делата по състави е “LawChoice” – 3.2, разработен в Администрацията на ВСС.
    През отчетния период бе създадена e Интернет страница на съда – http://www.admcourt-trg.org, съдържаща информация за контакти със съда, насрочените дела, движение на обществено значими дела и др. Интернет страницата предоставя информация за съдебните актове на Административен съд Търговище публикувани незабавно след отразяването им в срочната книга на съда в тяхната цялост при спазване ЗЗЛ и ЗЗКИ.

    Проблемите в техническото оборудване са свързани с липсата на телефонна централа.    ВЗЕТИ МЕРКИ ПО СЪЩЕСТВЕНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ. ПРОБЛЕМИ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НЕОБХОДИМИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ.


    Взети мерки по съществените показатели
   АС - Търговище с оглед броя на постъпленията на дела е кадрово обезпечен, натовареността не изисква увеличение на щата. С трансформирането на младши съдийската бройка в съдийска ще има възможност за сформирането на два касационни състава, тъй като през отчетния период се е наложило Председателя на ВАС да командирова съдия за разглеждането на КНАХД по които съдът не е могъл да сформира състав. Такива са случаите при които делото е било върнато на Районните съдилища и при последващото обжалване на съдебния акт обективно от пет магистрата, трима са се произнесли по същество и не могат да вземат участие при новото разглеждане на делото.
    През отчетния период не са взети мерки за поощряване или налагане на наказания спрямо магистратите в съда.
Въведени са от страна на административния ръководител – председател на АС Търговище изготвянето на ежемесечни справки за неизготвените съдебни актове в срок, както и ежемесечни справки за брой заседания по всяко конкретно дело за всеки състав и причините за отсрочване в ЗЗ или отлагане на делото в ОСЗ.
    С промяната на изискванията на ВСС по отношение кое дело се счита за свършено – след отразяване на съдебния акт в срочната книга на съда, а не след даване ход по същество и изготвен съдебен акт в месечен срок след заседанието, магистратите са проявили чувство за критичност спрямо работата си, срочността на разглеждане на делото и изготвянето на съдебния акт. В края на отчетния период стриктно всеки един от тях се е съобразявал с тази промяна.

    Проблеми
    • Магистратите работещи в АС - Търговище са на становище, че с даване ход по същество на делото същото следва да се счита за приключило, защото тава слага край на всички процесуални действия и след които може да имаме изготвен съдебен акт в месечния срок или неизготвен такъв в този срок. С въведената промяна, част от делата са просрочени с 3 дни или седмица, защото съдиите са насрочили делото в двумесечния срок, провели са съдебно заседание и на практика се е наложило изготвянето на съдебния акт да стане в много по-малък срок от месечния.

    • Следва да се отчете, че при съдебни актове – прекратителни определения, обжалването им до касационната инстанция ВАС и връщането на делото за продължаване на съдопроизводствените действия на съдията, на практика автоматично делото е просрочено, защото обективно администрирането на делото, произнасянето на ВАС и предприетите последващи действия на съдията за насрочване в открито заседание и произнасяне със съдебен акт са винаги извън тримесечния срок.

    • На следващо място, видно от изводите в предни раздели на отчета е, че немалка част от делата са били спрени до приключването на друго производство в същия съд, имащо значение за изхода на делото. Това винаги води до излизане от рамките на тримесечния срок.

    • Ясни критерии следва да има и когато един съдия е бил в невъзможност да спази тримесечния срок поради независещи от него причини пример за това е продължително отсъствие поради болест, преразпределението на делото на друг съдия и отчитането като краен резултат – просрочие на делото за последния съдия – докладчик.

    • Непосочени по-горе причини за отлагане на делата, а на практика най-често срещаните са законовото задължение визирано в АПК, че срока започва да тече от деня на постъпване на жалбата в съда, като значителен брой са постъпилите нередовни жалби на които се дават многократни указания от страна на съда. Делото е образувано на практика по нередовна жалба. Постъпилите жалби не чрез административния орган, а директно подадени до съда, които отново изискват указания за размяна на жалбата, придружаващите я писмени доказателства и изискване на административната преписка. Масова практика е липсата на приложение на списък на страните в производството от страна на административните органи и в немалка част от делата се установява, че изобщо не са взели участие в административното производство това са съпрузи, съсобственици на имот по дела с предмет ЗУТ. Некоректно посочени адреси от страна на административния орган на страните при които съдът допълнително полага усилия, за да установи точния адрес на лицата,които следва да се призоват.

    • Следва да се прецизират справките, изготвяни при атестиране на съдиите, като освен критерия свършени дела до 3 месеца и над 3 месеца, качеството на съдебния акт да се отчита не само по критерия отменен акт, а и на причините, поради които е отменен /отмяната може да се дължи на противоречива съдебна практика/.

    • В правомощията на ВСС е да промени софтуерния продукт за случайно разпределение на делата, като се въведат единни критерии за всички административни съдилища – вид на дело, сложност, отчитане на натовареността на съдиите според общия брой дела.

  • При делата КНАХД са констатирани проблеми свързани с неоправдано дълга продължителнсот. Съгласно чл.3, ал.2 ЗАНН ако до влизане в сила на ИП последват различни нормативни разпоредби, прилага се онази от тях, която е по – благоприятна за нарушителя. Обичайно поведение е след обнародване в ДВ на изменение на закон /ЗДвП, ЗДДС/ в сила след определен период от време, да се шиканира процеса до момента в който влезе в сила изменението на нормативния акт, за да бъде приложен от касационната инстанция като по – благоприятен за нарушителя.    Необходими законодателни промени
    Като такива отчитам липсата на санкциите по чл.65 ГПК /отм./, защото цялата тежест на административния процес се изнася от съдията – докладчик и страните проявяват повече от пасивно поведение по отношение събирането на доказателства.
    Не са прецизирани държавните такси по отношение на видовете административни дела. Част от тях са със значителни материални интереси и производството е с държавна такса 50 лв. или 10 лв., а за ВАС в половината им размер. За частните жалби липсва нормативно определена държавна такса.
    В чл.72 от ЗАНН съответния Окръжен съд да бъде заменен от съответния Административен съд.

    Взаимодействие с инспектората към ВСС
   През отчетния период не са били извършени проверки от инспектората към ВСС. Няма образувани дисциплинарни производства срещу магистрати работещи в АС – Търговище.
В тематичните и планови проверки, следва да се прецизират изпратените дела по посъдност на друг съд, защото са налице случаи при които отдавна просрочени дела от общите съдилища се изпращат по подсъдност на Административните съдилища, а на практика липсва действие или бездействие причинено от административен акт.
    Повдигнатите препирни за подсъдност “санират” първоначалната просроченост на делото. При евентуалното разглеждане от административен съд, срочността на делото /винаги извън срок/ пада на конкретния съдия - докладчик в административен съд.    ИЗВОДИ, като основание за по-нататъшната тълкувателна дейност на ВАС

    Работещите съдии в АС-Търговище са провели през отчетния период общи събрания на които са констатирали проблеми във връзка с противоречива съдебна практика. Предпоставки за това на първо място създава нормативната уредба. Противоречива съдебна практика в различните административни съдилища е събирането на държавна такса по КНАХД, при условие, че такава не се дължи пред въззивната инстанция. Противоречива практика имат отделните състави в АС - Търговище с оглед присъждането на разноски по този вид дела.
     Съгласно чл.63 ЗАНН решението на въззивния съд подлежи на касационно обжалване пред административните съдилища по реда на глава ХІІ АПК. Използването на тази терминология от законодателя ясно очертава предмета на касационното оспорване, а той е решението на въззивния съд с правомощията визирани в чл.221 АПК. За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на първоинстанционното производство - чл.228 АПК и от тук прилагането на чл.143 според част от съставите не намира основание, защото касае присъждането на такива по първоинстанционни производства осъществявани от административните съдилища . След като въззивния съд не присъжда разноски, още по-малко има основание в производството пред касационна инстанция те да се дължат - предмет на проверка е именно въззивното решение. Това, че производствата се разглеждат по реда на АПК не е основание за разширително тълкуване и приложение на субсидиарната норма на чл.228 АПК препращаща към чл.143 АПК, не случайно разпоредбите на чл.143 АПК упоменава ”обжалвания административен акт или отказа”.
     В края на отчетния период няма постигнато единно становище дължи ли се присъждане на разноски по КНАХД направени пред касационната инстанция.
    По отношение промените в ЗДДС на проведено общо събрание, съдиите са постигнали единодушие в практиката си по тълкуването и приложението на §18 ПЗР от ЗДДС.
    По отношение на първоинстанционните дела, разгледани в АС – Търговище през отчетния период е констатирана противоречива практика на ВАС по отношение Наредба №2 от 15.03.2002г. на Министъра на транспорта и съобщенията. В част от актовете произнесени от ВАС, а именно: Определение №893 от 26.01.2007г. по Адм.Д. №524/2007г. ІV отд., Определение №11923 от 29.11.2006г. на ВАС по Адм.Д. №10975/2006г. , ІV отд. и др. е застъпено становище, че правомощията на общинския съвет да вземе решение за възлагане на превозите, да проведе конкурс и да определи с решение състава на комисията са уредени в чл. 17, ал. 3 и 4 и 5 от Наредба № 2. Самото възлагане на обществени автобусни превози е сложен фактически състав, уреден в наредбата, който съдържа в себе си административни и граждански правоотношения. В него участват два органа - общинският съвет и кметът на общината със строго регламентирани и разграничени функции. В административната фаза се вземат решения за възлагане на превозите чрез конкурс, провеждането му и определяне на спечелил го участник. Всяко едно от тях се инкорпорира в съответния акт, който съставлява волеизявление на издалия го орган - общински съвет или кмет на общината. Свързано е със спазване на законоустановена процедура и води до промяна в правната сфера на общината или участниците в конкурса. Разглеждано, като начало на цялостната процедура, решението на общинския съвет за провеждане на конкурса разкрива белезите на административен акт и подлежи на съдебен контрол за законосъобразност.
    Съветът е органът, който съгласно нормата на чл. 17, ал. 3 от Наредбата взема изключително важното решение за откриване на конкурса. От начина, по който е уредено съдържанието му в нормативния акт е видно, че решението има основополагащ характер за цялата процедура. С него се определя съставът на комисията, която ще проведе конкурса и ще оцени предложенията - ал. 5. Основната част от съдържанието му е определена в чл. 19, ал. 1 - в него се утвърждават критериите и начина за оценка и класиране на кандидатите т.е. това решение е гаранция за законосъобразното протичане на целия процес по възлагане на превозите.
    По своята същност решението на ОбС е общ административен акт по правната характеристика на чл. 65 АПК. Касае се до ненормативен административен акт с еднократно правно действие отнасящ се до неопределен кръг адресати, които не са персонално идентифицирани а са определени качествено чрез техни общи характеристики. Като такъв то подлежи на общо основание на съдебен контрол при наличието на останалите предпоставки по чл. 65 АПК. То не може да се разгледа като административнопроизводствено действие на административния орган по издаване на акта, изключено от съдебен контрол по силата на чл. 64 АПК.
    В част от постановените актове на ВАС е застъпено противното становище – Определение №670 от 28.01.2003г. на ВАС по Адм.Д.№ 10603/2002г. , ІІІ отд., Решение №2989 от 01.04.2004г. на ВАС по Адм. Д. 8201, ІV отд. и др е застъпено становище, че Решението на ОбС, с което се открива процедурата за провеждането на конкурса и се утвърждават критериите и начина за оценка и класиране на кандидатите представлява административен акт, той не подлежи на предварителен контрол за законосъобразност, защото само с него не се засягат пряко и непосредствено правата на никакви правни субекти. При постановяването на тази акт все още няма кандидати, нито участници в процедурата, чиито интереси да са накърнени. Проверявайки впоследствие законосъобразността на обжалваните решения, съдът преценява законосъобразността на тези актове като част от цялата процедура.
     АС – Търговище през отчетния период е бил сезиран с две жалби, като в единия случай производството по делото е било прекратено позовавайки се на едната практика на ВАС, а в другия случай има постановено решение, приемайки другото становище на ВАС. /Адм.Д.№ 106/2007г. и Адм.Д. №151/2008г. по описа на съда/. Срещу така постановените актове не е била подадена жалба до ВАС.
     Като цяло тълкувателната дейност на ВАС е много по-всеобхватна, постановени са значителен брой тълкувателни решения и постановления, които безспорно подпомагат административните съдии в правораздавателната им дейност.    В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

    Общият извод, който се налага, въз основа на изложените данни, анализи, констатирани проблеми и предложения е, че като цяло съдът се е справил с предизвикателството на административното правосъдие. Постъпилите дела в сравнение с предходния отчетен период са били много по-различни по видове дела и значително по-усложнени като фактическа обстановка. За констатираните проблеми са взети своевременни мерки да бъдат отстранени в бъдеще. Реална представа за ефективността им ще бъде налице в отчета за шестмесечния период на 2009г.
    Работещите в съда са с висока чувство за отговорност, с подчертан интерес за утвърждаване на административното правосъдие в РБ. Приоритетите, пред които съдът е изправен са свързани с изграждане на доверието в правосъдната система, достъпът до правосъдие, прозрачност и информираност на страните и обществеността, и доверие в обективността на съда.

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ – ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ТЪРГОВИЩЕ:

                                                                              КРАСИМИРА ТОДОРОВА ЦВЕТКОВА
Справка за делата на Административен съд Търговище за 2008 година
Свали

.

Административен съд - ТърговищеАдминистративен съд - ТърговищеАдминистративен съд - Търговище
-
Административен съд - Търговище
За контакти:
+359601/6 22 64
Начало | За съда | Контактна форма | Карта на сайта
2008 © www.Admcourt-trg.org

Административен съд - Търговище