Милчо Димитров Михайлов

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.195, ал.1 от Закона за съдебната власт
на основание §23 ПЗР ЗИД на ЗСВ –Дв. бр.32 от 19.04.2011г.

Долуподписаният МИЛЧО ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ в качеството си на съдия в Административен съд - Търговище

Д Е К Л А Р И Р А М С Л Е Д Н О Т О:

1.НЕ съм народен представител, кмет или общински съветник;
2.НЕ заемам длъжност в държавни или общински органи, както и в институции на Европейския съюз;
3.НЕ упражнявам търговска дейност, НЕ СЪМ съдружник, управител НЕ участвам в надзорни, управителни съвети или съвети на директорите или в контролни органи на търговски дружества, кооперации или юридически лица с нестопанска цел, които осъществяват стопанска дейност, с изключение на тези на професионалните сдружения на съдии, прокурори и следователи или на други юристи;
4.НЕ получавам възнаграждение за извършване на дейност по договор или по друго правоотношение с държавна, общинска или обществена организация, търговско дружество, кооперация, юридическо лице с нестопанска цел, физическо лице или едноличен търговец с изключение на научна и преподавателска дейност, за участие в Централната избирателна комисия и в избирателни комисии при произвеждане на избори за народни представители, членове на Европейския парламент от Република България, президент и вицепрезидент на републиката и местни избори, за участие в изработването на проекти на нормативни актове, които са възложени от Народното събрание или от органите на изпълнителната власт, както и за упражняване на авторски права и за участие в международни проекти, включително финансирани от Европейския съюз;
5.НЕ упражнявам свободна професия или друга платена професионална дейност;
6.НЕ членувам в политически партии или коалиции, в организации с политически цели, НЕ извършвам политическа дейност, както и НЕ членувам в организации и НЕ извършвам дейности, които засягат независимостта му;
7.НЕ съм член на синдикална организация извън системата на съдебната власт.

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 НК, за деклариране на неверни данни.

2.06.2011г.                                                                   ДЕКЛАРАТОР:
гр.Търговище                                                                              /М. Михайлов/